BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/11/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng
00 20   1 1 1 1           2   1 1 1 1               1   1   1     1     1       1   1       1             1       1           00
01 13     1     1             1             1     2   1                             1     1         1           1     1   1   01
02 24     1   1 1     1 1 1     1       1   1       1   1   2 1           1   1       1         1               1 1   3   1   02
03 22       1       1     1 1 1   1   1   1 1 1   3     1             1           1 1       1           1           2       1 03
04 13 1         1                 1   1         1         2   1                       1       1 1     1                   1   04
05 21         1     1   1   1 1 1                     2       1 1   1     2           1   1                         1 1 1 2 1 05
06 7             1         1                                             1 1               1   1             1               06
07 17   1 1       1 1         1     1   1               1 2               1                         1   1       1   2     1   07
08 11         1   1     1                                           1     1         1   1               1     1       1   1   08
09 17 1         1     1   1 1   1     1           1   1                 1         1   1         1     1     1 1             1 09
10 13       1   1       2         1     1   1               1   1   2                                 1                   1   10
11 17   1       1                     2   1   1     1 1 1             1       1           1     1         1     1     1 1     11
12 12   1                             1     1               1             1         1         1       1       2   1       1   12
13 12     2     2                               1     1 1       1 1                             1                   1   1     13
14 21   1   1       1 2       1           1   1 1   1     1   1       1             1       1 1     1   1 1   1             1 14
15 14                           2   1         1 1         1             1 1                           1 2 2       1           15
16 17             1   1                   1       1 1     1               2 1     1         1   1     1 1     1   1   1       16
17 11     1           1               1           1               2           1       1     1         1           1           17
18 12 1           1                               1       1         1 1             2     1                             2 1   18
19 15       1 1 1     2         1                     1   2       1 1 1           1               1 1                         19
20 16   1   1         2               1   1               1     1           1         1 1                 1   1   1     1   1 20
21 18     2         1   1         1 1                   2     2               1       1 1 1       1     1   1               1 21
22 9                             1                 1   1                       1       1     1   1                 1       1 22
23 18   1             1       1 1   1     1   1 1 1 1                       1   1                             1 2 1 1 1       23
24 18     1                 1 1     1 1     1 1               1                 2 1   1     1 1   1         1       1 1       24
25 16           1           1         1 1   1     1             1   1     1 1 1                 1   1 1           1   1       25
26 14       1   1       1       1             1     1   1                     1         1 1   1       1               1 1     26
27 20 1           1   1     2                 1   1             2       1           1   1           2     2   1   1 1   1     27
28 12             1     1   1                   1   1 1             2               1 1             1   1                     28
29 23     1       1               1   1                       1       1   2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1     29
30 14     1                 1                 1                 4           1         1 1     2           1         1         30
31 12 1 1                     1                   2               1                 1     1     1     1             1   1     31
32 12         1 2     1         1 2                         2         1                 1               1                     32
33 21 1             1   3   1             1 1       1   1   1 1 2             1         1               1 1 1   1     1       33
34 18   1           1             2   1         1 1 1 1     1 1 1               1 2   1 1                   1                 34
35 20       1 1       1 1             1                 1   1 1   1             1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       35
36 14               1         2             1               1                 2 1   1                     1 1   1   1 1       36
37 14       1                                               1 1     2 1 1   1   1         1                   1             3 37
38 10   1         1         1         1                   1                   1           1                   1           1 1 38
39 16 1           1 1 1             1   1 1 1   1 1 1                   1               1           1       1 1               39
40 16 2             1   1     1     1                           1   1   1     1       1       1 1 1                   1     1 40
41 9                                                         1         2 2                   1   1           1         1     41
42 20 1 2 1 1                   1           2 1 1     2         1   3 1               1         1                       1     42
43 20     1                     2 1 1       1   2       1 1       2         1   1           1               2 1         1 1   43
44 15 1             1 1 1       1     2                               1 1     2 1 1             1   1                         44
45 14   1         1                   1 1 1   1         1   1           1 1 1     1       1             1                     45
46 13       1 1                         2     1   1 1                                 1         1 1       1   1 1             46
47 21 1 1     1     1   1       1     1 1     1                 1 2   1 1   3     1         2                               1 47
48 16         1   1 1   1         1 1                   1 1           2 1       1 1 1   1 1                                   48
49 17       2 1         1                     2   1 2   1     1   1     1   1                 1         1           1         49
50 14         2   1       1                   1                   1           1     1   1 1     1 3                           50
51 11 1 1             1     1     1       1 2                                                     1 1 1                       51
52 16     1         1 1     1       1     2     1     1     1                                   2 1 1     1 1                 52
53 12   1                                                   1   1       2     1       1 1             1 1               2     53
54 19           1 1           1   1         1 1   1         1             1 1   1         1 1       1         1 3 1           54
55 13   1     1     3 1 1     1         1       1 1                       1   1                                               55
56 15       1           1     1           1   1 1         1                               1   2   1   1           1   1     1 56
57 17                   1         2                     1 1   1     1         1     2       1         1 1 1   1 1 1           57
58 22 2   1   1 1       1 1 1   2           1   1                   1   2   2     1 1           1           1   1             58
59 23                 1 1         1 1   1       1 1   2         1   1 2       1       1             2       1 1     2   1   1 59
60 17   1                 1           1           2 1       3     1     1             1       1               2         1   1 60
61 11         1 1                         1 1       1             1     1 1     1                   1 1                       61
62 16               1       1     1     1 1 1           1 1           1       1 1                 1         2           1   1 62
63 18 1   1 1       1     1       1           1 2   1   2     1           1       1       1   1         1                     63
64 15 1 1                             1 1 1                             1   1     1     1   2   1         1     2             64
65 8   1       1 1         1           1                                 1                 1             1                   65
66 12 1         1             1             1     1           1     1                   1     1 1   1   1                     66
67 16             1       1 1       1   2       1                   1 1       1     1         1   1 1               1       1 67
68 25     1 1     2                     1 1   2     1 3       1   1     1           1     2                 1 1 2 1   1   1   68
69 17 1       1     1 1 1               1   1                 3             1     1   1   1     1         1               1   69
70 15                 1 1                 1       1   1                 1       1 1     2         1   1     1             2   70
71 20     3   1                 2   1     1   1 2     1     1     1 1       1   1               2                 1           71
72 13   1                 1 1             2     1                                     1 1                 1 1 1       1   1   72
73 14                     2 1           1                     1   1 1   2 1                         1 1             1 1       73
74 22         1     1     1         1 2                   1 1   2 1   1             1 1   1 1     1 1 2                   1 1 74
75 22   1 2     1 1   1       1     2                             1           3   1         1 1 1   2     1             1   1 75
76 20             1 1         1 1   1       1   1     1 1     1   1       1 1                   1 1   1       1 1 1 1         76
77 22       1 1 1         2 2       1 1     1           1           1 1 1     1 1         1   1     1     1     1       1     77
78 21       1       1             1 1     1   1               1   1   1 1   1   1 1     1     1 1       1       2         1 1 78
79 10   1   1     1                     1               1   1                 1     1                             1       1   79
80 16 1         1 1         1       2                 1 1                     1   1 1       1           1   2         1       80
81 25 1   1       1 1 1         1       2       1                   1     1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1     81
82 8       1                                   1       1                         1       1   1     1                 1       82
83 20 1 1   1 2   1       1   2           1                           1         1     2     1                     1   1 2 1   83
84 20 1 1   1                   2     1             1   1 1     1   1       1     1     2                   1 1   1 1       1 84
85 13       1           1 1     1           1         1     1         1                     1           1   1     1     1     85
86 22 1   1   1 1           1 1           1       1       1   1   1               2   1                 1 1 1         1 1 2 1 86
87 21     1 1 2 1     1     1       2     1           1 1 1 1 1               1 1   1 1                               1     1 87
88 18                     1     1 1         1             1     1 1                         1 1   1   1 1   1       2   2 1   88
89 12                                       1 1     2     1     2                         2 1                     1 1         89
90 12           1         1     1 1 1 1               1   2               1                       1             1             90
91 14         1 2       1 2   1   1                 1                       1   1             1 1 1                           91
92 24   1   1 1     1       1             2                       1             1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2 92
93 21   1 1 1           1 2     1 1   1 1           1 1               1         1       1 1 1     1     1     1             1 93
94 17             2 1 1           1 1 1 2             1                   1 1       1         1           1 1             1   94
95 18           1         2 1 2         1   1               1 1 1 1   1             2       1         1   1                   95
96 11                 1       2               1 1           2     1             1                     1 1                     96
97 15             1 1                             1 2 1             1 2   1       1     1 1             1         1           97
98 19 2     1             1       1     1     1     1     1         1 1                 1         1   1 1 2       1 1         98
99 13 1                       1     1         1 1         1     1                           1     2       1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng