BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1 1                       1             1   1 1   1               1 1   1 1       1                           00
01 17                 1   1   1   1           1     1     1                 1   1       2       1     1   1 1     1   1       01
02 17     1           1     1           1   1             1         1                   2     1     1   1 1   1   1   1 1     02
03 11 1   1       1           1   1           1           1   1           1 1                                     1           03
04 17     1             1   1 1         2 1 1                 1 1         1 1       1       1 1   2                           04
05 13             1         1           2 1   1 1       1           1                                               1 1 1   1 05
06 8   1       1                     1             1                                   1         1                 2         06
07 17   1           1 1       1 1         1   1     1 1     1   1   1       1       1 1                     1   1             07
08 16         2                   1   1     1 2     1 1 1             1             1 1     1             1   1               08
09 16             1                 2 1 3   1         1     2                 1       1   1                     1           1 09
10 15 1 1 1     1 1   1 1   1                 1         1             1               1       1         1       1             10
11 11                       1         2       1                         1                   1           1       2       1   1 11
12 19   1 1       1     1 1                 1 1     1   1       1   1 1         1   1   1 1     2                         1   12
13 9     2   1         1       1       1             1                         1                           1                 13
14 15                             1         1                 1 1 1 1 1       1     1 1               2   1 1   1             14
15 11               1       1 1   1 1 1             1               1                                       1   1           1 15
16 18 1                 1         1   1       2       2       1   1                     1 1     1 1 1       1     1       1   16
17 21 1 1 1   2 1     1 1         1 1           1       1         2                         1 1 1     1 1             1 1     17
18 11   1         1 1 1                   1                                               1 1   1 1   1                     1 18
19 21           1     1         1     1           2     1 1 1           1   3 1       1   1 1         1         1         1 1 19
20 30 1       1 3   1     2   1 1 2 1 1         1         1     1 1 1 1 1       1 2                     1   1 1 1     1     1 20
21 11 1   1                 1 1     1                             1   2     1               1                   1             21
22 15               1                           1 1   1   2       1             1     1   1               1   1     2       1 22
23 19 1   1         1 1 1 1       1             1         1             1     1       1     1 1     1   1 1       1     1     23
24 16                     1     2           1         1     1   1   1             1 1 1 1 1               1         1   1     24
25 15             1 1       1     1       1 1                 1                 2     1 1       2 1 1                         25
26 16       1   1   1             1           1           2           1 1           1   1     2                   1       1 1 26
27 19   1           1       1 2 2 1           1           3 1                 1 1     1   1           2                       27
28 15 1     1     1     1       1                       1                         1 1     1 1 1   1 1           1           1 28
29 18     1 1       1     1 1     1       1       1 2 1           1             1       1       1 1     2                     29
30 7         2                                                     1 1       1       1                 1                     30
31 22 1     1       1   1       1 1   1   1       1   1   1 1       1   1       2             2 1     1               1   1   31
32 16       1   2     2             1     1   1     1           2   1                                 1           1         2 32
33 17               1   1     1     1         1   1               2           1           1         2 1 1   1         1 1     33
34 13           1 1         1         1 1           1   1   1               1   1             1               2               34
35 18 1                   1     1     1 2 2                 1 1     2         1               1   1     1 1         1         35
36 22   1   3             2   1           1     1 1     1 1       1 1 1       1 1                 3         1     1           36
37 13           2     1     1                                 1   1 1       1           1       1     1           1       1   37
38 16 1         1   1               1 1       1   1   1     1     1             1   1   1               1     1     1         38
39 16       1           2   1               1       1 1               1     1 1               1         1 1       1   2       39
40 19         2   1           1   1   1   1   1 1 1 1         1 2 1 1         1                       1       1               40
41 11     1 1                       1           1                     1               1   1               1         1 1 1     41
42 10           1   1     1     1     1                               1                 1 1                     1 1           42
43 12             2             1         1 1   1     1 1                             1             1               2         43
44 13 1           1                               1   1                 1     1                 1     1     1 2   1 1         44
45 13           1   1 1       1 1                         1   1 1                 1       1 1               1   1             45
46 19 1                 1   1 1 1 1       1 1         1             1       1 1 1   1         1   1 1             1 1         46
47 13                   1           1   1     2                   1   1           1     1                       2     1 1     47
48 21 1 1 1           1       2   1 2       1   1 1                               1   1   1 1           1   1     1   1   1   48
49 24 1   1   1         1     2               1   2     1   1 1       1 1           2   1           2   2   1   1           1 49
50 5   1                                                     1                                             1   1           1 50
51 17     1   2                   1   1 1 1                     1     1   1 1     1   1                 1         1 1     1   51
52 12     1                         2   1 1     1 1 1           1           1                   1 1                           52
53 17         1           1     1 1     1 1         1   1       1         1 1     1 1       1 1       1   1                   53
54 18   1 1       1     1   1     1     2               2                 1   1   1 1   1                           1     1 1 54
55 14     1 1   1         1 1                               1   1       1     1 1 1   1     1                   1             55
56 19 1 1             1     1               1   1   1     1   1 1   1   2                       1 1     1     1   1         1 56
57 20   1     2             1 1       1 1         1         1 2   2       1       1             1     1               1 2     57
58 15           2   1           1     1       1                 1         2                       1 1 1 2                   1 58
59 18     1           1     1   1 1       1           1         1     1   3 1                     1                   2 1   1 59
60 18                 1         1     1 1 1       1   1     2   1       1     1 1 1         1                             1 2 60
61 11 1             1         1             1                 1                   1               1     1         1   1   1   61
62 18 1     1 1           1     1   1             1   1 2             1         2   1       1             2             1     62
63 19       1   1 1 2   1                           1       1 2 1 1         1                   1 1 1       1 1 1             63
64 17                   1 1             2   1   1 2 1                     1       1         1               1   1       2 1   64
65 21 2 1     1                   1           1 1   1       1     1     1 1 2 1         1         1 2 1   1                   65
66 15                                             1               1         1 1   1   1     1           1 1 1   1 1   1 1 1   66
67 27     1             1   1 1                     2 1 1     2   1               2 1   1 2 1       1   1     2 3       2     67
68 11       1         1             1 1                               1 1       1           1   1             1           1   68
69 19 1 1 2   1           2       1           1 1   1                     1       1           1 2   1         1 1             69
70 14   1             1             1     1       1     1       1   1   2       1                           1     1       1   70
71 18 1 1         2     1         1       1 2 1                         2   1 2   1                                     1   1 71
72 13     1       1 1                           1       1             1 1                     1       1   1 1       1   1     72
73 16                   1           1 1     1         3 2             1               2                       1         1 1 1 73
74 18       1 1 1                   1           1 1         2         2 1       1         1       2       1       1       1   74
75 16 1 1   1       1     1   1   1 2       1             2             1                   1         1 1                     75
76 18 1           2                   1         1         1     1       1 1   1   1 1           1       1 1       2       1   76
77 21   1   1 2     1 1       1         1   1             1         1   1     1     1     2     1   1             1       2   77
78 14   1   1         1   1                 1           1         1       1           1   1             1               2   1 78
79 18 1                 2 1   1             1         1       1   1     1 1   1     1             1 1     1 1             1   79
80 13                 2       1                           1 1           1       1     1   1                 1       1 1   1   80
81 18       1 2                                 1         1   1 1         1           1 1   1 2     1   1           1   1   1 81
82 16       2 1     1     1 1     1   1                     1     1 1                 1   1 1   1                     1       82
83 18   1 1   1     1 1                           1       1         1     1     1       1       1     1   1 1     1 1     1   83
84 16     1                         1 1   1                   1 1 1         1       1   2   1       1               1 1 1     84
85 12                     1 1                             1 1         2   1         1           1         1         1       1 85
86 25                           1   2 1       1 1             1     1                 1 1   1 4 1   1     1 1 3   1   1 1     86
87 23 1 1     1   1 1                 1 1       1   1   1   2 1     2 1   2       2               1             1   1         87
88 21       1   1   1 1 2       1       1 1 1   1   1   1                     1   1             1     1   1   2       1       88
89 13       1     1       1             1 1                   1     1         1   2               1 1         1               89
90 18   1 1 1   1     1     3   2         1               1       1       1   1                     1         1     1         90
91 17 1         1                           1 1   2 2               1       2   1   1         1       1   1               1   91
92 18                   1                               1                 1   1 1   2               1     1 4     1 1 3       92
93 20                 1         1   2   1   1     1   2 1                   1       1     1 1       1 1   1       1   1   1   93
94 14             3   1       1                 1             1 1       1       1         1   1       1                 1     94
95 9                   1 1                 1                             1             1 1     1                     1     1 95
96 14       1   1               1         1               1               2             1 1 1                 1           2 1 96
97 18   3       1         1 1   1     1       1     1 1                                       2     1     1   1     2         97
98 16                     2   1                 1     1     2   1     1 1   1       1 2               1             1         98
99 19   1   2     1 1       1               1   3 1 1           1           1               1     1   1       1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
Ngày
/
Tháng