BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/10/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
Ngày
/
Tháng
00 21       1 1   1   2 2 1 1       1                 1     1             1   1                     1     1 1 1   1   1 1     00
01 21 1           1     1 1           1 2 1           1 1           2   1         1       1 2             1   1         1 1   01
02 18       1   1       1   1   1     1 1             2 1 1         1       1                     1 1       1     1       1   02
03 13           1             1   1   1     1                         1           1           1         1   1         1 1 1   03
04 22 1       2     1     2   1 1 1 1   1 1     1   1         1                 1           1 1   2                   1     1 04
05 16   1   2               1 1   1                       1       1   2       1               1 1 1   1                   1   05
06 15   1 1   1                           1   1   1 1                     1   2     1   1         1               1   1       06
07 9   1           1                             1   1             2                             2           1               07
08 15 2     1 1     1 1   2         1                     1   1 1               1       1   1                                 08
09 16     1         1   1     1     1   1   1     1                       1         1   1 1       2   1 1                     09
10 10             2       1       2                         1           1                           1         1           1   10
11 20 1         1       1           2                     1 1   1   1   2   1         1 2           1   1     1     1 1       11
12 18   1             1     2     1 1       1       1     1 1                     3   1               1   1   1         1     12
13 18 1               1 1   1 1         1       1   1           1 1 1       1   2               1         1 1               1 13
14 13                   1 1   1 1 1   1 1                                       1   1         1     1       1       1         14
15 14         1 2           1               3   1                 2 1                       1           1 1                   15
16 17         3 1         1   2 1                       2     1 1                                 1 1 1                   1 1 16
17 10             1       1   1                                 1   1     1 1             1           1               1       17
18 18             1 2   2   1     1 1             1     2           2   1               2     1                       1       18
19 19 1             1 1       1       2   1 1             1 1               1         1       1   1 1       1       1 1 1     19
20 15               1           1 1 1       1     1             1       1         1   1           1 2     1                 1 20
21 25                   1 2             1 1       1   3   2 1 1             1 1       1 1     1 2               2 1   1     1 21
22 9       1               1   1       1       1                 1           1 1                     1                       22
23 20             1 1           1     1         2   1   2 2 1 1                   1         1       1   1   1           1   1 23
24 15 1   1 2                   1         1                       1             1           1 1     2       1         1 1     24
25 20       1   1 2 1         1     1 1 1 2       1                       1                     1       1 1 1 1       1     1 25
26 15     1 1     1   1     1 2     1     1     2                       1 1                                       1       1   26
27 9           1     1       1               1                               1           1         1       1               1 27
28 13     1 1       1       1     1               1   1     1     1                 1           1 1                       1   28
29 13                   1   1         1       1 1       1         1         1         1 1   1 1 1                             29
30 19 1 1         1             1         1 1     1 1 1         1     1           2 1   1                   1     1     1 1   30
31 18       1 1           1       1           1       1       1 1       1     1 1   2     2           1     1   1             31
32 11       1 1       1                                                 1     1       1 1     1 1                   1       1 32
33 19                   1   1     1     1           1       1   1   1     1       1   2   1       1 2 1           1       1   33
34 18 1 1           1       2                           2         1 2               1           1     1     1 2 1     1       34
35 17         1     1   1     1 1 1 1         1                   1     1   1 1         1 1 1           1                 1   35
36 15 1 2         1                         1       1       1 1         1   1   1 1                 1           1 1           36
37 18     1   1   2                 1     1           1 1           1   2   1     1     1           1   1         1         1 37
38 22   1     1         2     1 2 1     2   1 1       1       2           1         1     1             1       1         1 1 38
39 14   2         1                 1       1               1 1             1           1 1 1                     1     1   1 39
40 21       1 2           1 1     1     1     1           1     1   2             1   2     1   1 2 1               1         40
41 15         1           1             1 1 1       1                   1         1 1   1   1     1       1 1   1             41
42 19   1             1       1   1     1       1       1   2         1 2     1     1             1         1 2   1           42
43 12           1         1           1             1     1           1         1     1 1 1           1 1                     43
44 11       1       1                       1   2 1             1                           1               1           1 1   44
45 11                   1                       2         1               1       1                                 2   1   2 45
46 10 2             1 1             1     1                     1         1                                       1 1         46
47 11     1         1       1           3                 1               1 2                                         1       47
48 21   1 1   1         1             2       1   2       1 1         1             1       1   1       1       1 1     2   1 48
49 18           1       1       1   1             1   2   1   2     1       1 1                       1 1     1 1   1         49
50 10 1                   1 1 1               1                 1 1   1                     1 1                               50
51 18   3       1     1 1   1   1             1                   1     1   1         1       1 1         1             1 1   51
52 16                 2                           1 1           1             1       1 2     1 1       2     2     1         52
53 21 1         1 1                     1   1 2           1       1             2 1 1   1     1 1 2     1               1 1   53
54 19 1     1   1     1                       1       1   1                 1 1       1 1       1       1 1     1       1 1 2 54
55 9   1 1                                                                                     1     3 2               1     55
56 14   1             1     1   1   1                         1       1             1           1     1   2         2         56
57 19     1     1 1       1 1         1       2       1       1             1 2               2       1     1       1 1       57
58 12           1                 1                       1   1 1         1                           1   1       2   1   1   58
59 13 1   1                           1           1           1 1                     1 1 1                     1 1 1     1   59
60 13         1       1     1 1 1   1                   1   1                       1                     1           1 1   1 60
61 25     3 1   1         1     1                       1             1 1 1   1     1 1   1 1 3         2   2 1 1             61
62 11           1     1   1   2             1       1 1                           1       1             1                     62
63 13 1   1 1                   1       1         1     1               1   1     1     1 1 1                                 63
64 16       1   1 2 1     1                                     1 1         2       1     1 1         1       1             1 64
65 14       1                     2 2       1 1     1   1           1                       1             1   1           1   65
66 12                 1         1   1 1 1       1 1                   1                                   1 1     2           66
67 17               2 1     1               1 1         1             2 2 1     1       1                           2 1       67
68 18     1                         1     1       1 1   1 2 1   1 1             2 1             2   1     1                   68
69 20   1               2                 1             1       1 1   2 1 1         1   1             1 1       2     1     2 69
70 15       1   3 1     1                   1       1                         1     1             1         2     1   1       70
71 18   1 1 1                     2   2 1     1 1   1     1     1                             1                   1 1 1 1     71
72 12 1       1 1 1                 1 1                 1   1       1                                     1         2         72
73 12                               2     1         1           2               1   1         1       1     1         1       73
74 12                                 1                           1   1 1 1 1 1   1   1                     1     1   1       74
75 12 1               1         1 1       1 1             1                                       1     1     1   1         1 75
76 15             1 1         1   1       3   1 1         1   1   1       1       1 1                                         76
77 8   1           1                 2         1   1               1                                           1             77
78 16         1         1       1   1           1             1 1   2           1   1     1 1 1           1         1         78
79 20     1 2 1 1       1   2             1     1     2           1   1       1 1         1     1   1         1               79
80 18     2                 1                     1 1 1     1         1   1       1         1 2               2 1       1 1   80
81 16 2       1   1 1         1 1             1     1       1               1 1     1           1             1         1     81
82 17   1 1                   1       1                       1       1       1 1     1 1 1       1             2   1   1   1 82
83 19   1           1 1               1       1     1 1     1     2                   1               1       2 2       2 1   83
84 21 1   2   1       1         1 1   1     2                 1   1   1   1 1               1 1           1   1       1   1   84
85 16     1       1       1 1                 1 1             2   1                 1     2     1     1     1             1   85
86 21 1 1                             1       1       1 1       2 1   1 1 3     2     1                       1       1 1   1 86
87 15     1     1         1     1       1       1                       1 1   1       1 1 1   1   1                 1         87
88 19               1     1             1           1     1   1   1       1     1 1   1   1         1           1     1   2 2 88
89 17                           1         2 1 1   2     1   1                   1       1 2     1   1             1     1     89
90 19 2   1     1   1                     1 1     2   2 1     1           1       1                 2                     2   90
91 23               1 1       1           1     2     1     1   1 1 1 2     1                   1     3 1     1   1   1 1     91
92 24 1   1 1     1   2 1                 1   1 1 1     1 1           2         1     1     2           1   1       1 1     1 92
93 24                                 1     1 1       1     1       1 1 1 1   1 1     1   1     2 1 2   1 2     1   2         93
94 24   2         1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   1       1           1     1     1     1   1 1       1 1           94
95 17       1 1     1     1   1 1 1                     1           1       1   1         1     1 1       2       1           95
96 16         2 1             1   2     1           2         1 1           1       2                     1     1             96
97 21             1     1 1                       1 2     1 2     1       1   3   1 1 1       1     1           2             97
98 14   1   1             1           1     1               1 1             1     1                   1   2     1 1           98
99 12           1                       1     1               1       1 1         1         2               1       2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
Ngày
/
Tháng