BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 22 1 1     1                     1     2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     1 1     00
01 10   1   1         1     1           1               1                 1             1 1   1                               01
02 20 2   1 1 1       1   1     1   1   1       1       2 1             1         1           1                 2       1     02
03 23       1   1     1       1 1       1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2   2     03
04 20   1 1       1     2 1 1         1 1     1 1               1             1   2     2 1             1             1       04
05 21 1 2 1         1     1     1           1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1       1   05
06 17     1 1   1 2               1 1     1                   1   1                     1       2       2       1       1     06
07 16     1             1     1 1 1           1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1               07
08 17 1     1 1 1   1       1   1                   2           1     1 1           1 1                 1 1                 1 08
09 13   1           1   1       1                 1       1         1         1       2 1                   1             1   09
10 14 1   1 1                   1                   1             1                           1         1 1   2   1   1     1 10
11 16       1             1         1               1 1           1   1 2           2 2 1       1     1                       11
12 18       1               3                             2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1           12
13 9 1               1       1         1                   1           1                   1           1             1       13
14 13                 1             1   1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1         1   14
15 10                 1                                 1           1               2               1 1 1   1   1             15
16 17       1 1           1   1 1   1             1       2 1 1 2                         1               1             1 1   16
17 16               1   1       1                           1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1       1   17
18 15   1         1   2   2 1 1         1                           1                       1           1 1       1       1   18
19 11                   1 1   2     1       1 1 1                             1   1                 1                         19
20 14       1     1         1 1     1         1                 1           1 1 1   1         1   1                   1       20
21 19               1       1     1       1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   1 1   1 21
22 16     1 1       1 1 1         1 1 1                     1 1         1 1     1           2           1                     22
23 16     1       1     1             1                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1             23
24 14             1             1 1               1               1   1   1 1                   3 1                   1   1   24
25 19 2       2 1                   1 1     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1         1   25
26 14     2             1 1           2               1 1   1                       1                   1   1 1       1       26
27 20   1   1 1         2       1   1 1         1                         1 2   1     1         1   1               1 1   1 1 27
28 14   1     1             2         2 1   1                       1   2       1                           1   1             28
29 15   1             1   2           1           1               1           1     1         1           2   1   1         1 29
30 18       1   1   1     1           1 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1       1 30
31 16   1           1 1         1       1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     1       31
32 18 1                   1             1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1                 1 32
33 14     1     1     1           1   1 1               2           1   1                         2   1     1                 33
34 14                     1   1       1         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     1       34
35 15           1               1 1 1 1   1             2   1             1   1               1             1 1       1       35
36 13                 1     1     1 1   1 1   1               1     1     1                       1     1                 1   36
37 14     1                 1           1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1                   37
38 17         1 1   1   1 1 1   1   1     1     1                 2                       1                       2 2         38
39 11               2 2     1   1           1                               1     2                   1                       39
40 16   2 1 1           1       1         1       1                 1                       1         1           2   1 1 1   40
41 24     1   3 1   1         1             2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1   1   1 41
42 16             1                               1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1           1 42
43 16     1   1 1                 1       1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 1 1     43
44 21               1   2           1     1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                     3   44
45 19     2 1                     1                 1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1     1   2 45
46 20 1     1   1       1 1               1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1       1   1 46
47 12   1                             1 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1               47
48 13       2 1       2           1     1         1   1                     1   1                 1 1                         48
49 14         1       1       1       1             1         2 1   1   1     1                   2 1                         49
50 10                             1     1   1           1           1           2                         1     1   1         50
51 14     1 1               1 1           1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1           51
52 20 1             1 1 1       3 1     1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                         52
53 14 1         1         1   1     1   1                 1                 1       1 1   1 1       1       1                 53
54 16     1 1 1 1 2               1   1       1         1                       1         1 1         2   1                   54
55 10   2             1       1   1   1           1                                         2     1                           55
56 16         1       1     1 1     1     1 1 1     1       1             2       1                           1 1           1 56
57 15             1 1                 1 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1   1     57
58 14 1 1       2 1         1   1       1               1           1 1                       1     1               1         58
59 13 1   1                           1   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1                 59
60 15 1 1       1         1   1         1   1           1     1                           1 1               1       1 1     1 60
61 22       1   1       1     1 1           1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2           1 1 61
62 16 1   1             1 1         1               2               1   1               2           2 2     1                 62
63 19 1     1         1           2     1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       2 1   1 63
64 23         1   1 2 1           2     2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         1     2 64
65 15             1 1       1         1     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1         65
66 13                                           3   1 1       1           2   1       1                             1 1   1   66
67 20 1       1       1   2             1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1       1   1 67
68 20       1   1 1                       1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1         68
69 17     1                   1       1     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1           1     69
70 15             1 1     1                 1           1           1       1 2   1 1       1 2           1                   70
71 19       1 1                           1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                             1   71
72 14   1         1     1                 1     1                               2   1       1   1       1           1       2 72
73 15         1               1   2           1                 1     1 1     1             1 1   1         1         1   1   73
74 16             1         1                 1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3             1 74
75 13               1                     1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 1   1   75
76 24                                         1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2       1 76
77 17 1             1   1     1   1       1     1   1     1           2               3         1           1     1           77
78 16 1         2 1       1         1     1             2         2     2     1                       1                 1     78
79 16   1           1                     1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1       1 79
80 15                   2                             1           1   3   1               1 1     1 1           1     1   1   80
81 23       1     1         1     2   2                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1         81
82 12   1     1       1     1     1                 2         1                       2                       1         1     82
83 10   1                                 1               1     1         1         1                   1       1 1 1         83
84 16   1 1   1 1 1       1 1       1 1     1 1                                         1               1 1 1             1   84
85 18         1   1           1                               1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1     1   85
86 11           1                 1 2             1 1                                   1 1                 2 1               86
87 19         1         2           2       2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     2       87
88 21                 1     1   1           2   1 1   1   1 1     2             1 1         1     1               1   1 2 1   88
89 18   1   1       1           3               2 1         1 1   1           2         1 1     1                         1   89
90 20     1   1 1 1         1                 1       1   1 1 1     1       2       1   2                     1       1 2     90
91 13           1       1 1   1         1             1 1       1               1   1   1                 1               1   91
92 23   1 1 1     1       1   2             2 1 1 1 1 2           1             1                 1 1           1 1 1   1     92
93 19 1         1       1     2     1 1                 1   1       1       1 1   1         1   1     1           1     1   1 93
94 17 1   1                   1     1         1   1       1     2         1     1         1   1   1       2             1     94
95 19     1       2         2         1   1         1     1 1                                   1 1 1     1       1     2 1 1 95
96 12   1       1 1 1             1 1                                                         1     2           1   2         96
97 17 2       1 1         1     1                     1 1       1               1   1       1             1 3         1       97
98 13 1             2                     1           1       1       1                       1           1       1 1     1 1 98
99 17 1 1           1 1         1             1 1   2         1       1     2   1 1                 1             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
Ngày
/
Tháng