BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng
00 22           2 1 1   1 1     1     1       2         1             1 1   1     1   1     1     1 2           1   1         00
01 16               1           1         1         1             1               1   1   2 1           1   1     1       1 2 01
02 17       1   1       1           1   1         1           1           1       1   2               1 1       1   1   1 1   02
03 21   1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2       1       1   1   1 1 1       1     1   1 1                     03
04 16       2   1   1     1         1 1             1       1 1                     1   1 1     2             1               04
05 14                 1                   1     1     1       1 1           1 1   1   1 1               1 1               1   05
06 21                 1         1 1     1               1           1   1 2       1 1   1 1   1 1   1 1           1   1   1 1 06
07 19   1           1                 1     1 1   1   1       2 1         1     1 2   1           1       1         1     1   07
08 12               1               1                     2   1               1     1                     1         2     2   08
09 18     2   1       1   1   1 1           1             1 1   2 1     1             1 1                     1     1         09
10 12     1     1     1 1     1 1                       1         1   1       1                                 1         1   10
11 16         1 1       1                     1           1 1                 1 1     1 1   1     1 1       1   1   1         11
12 13 1 1     1         1             1                     1           1       1           1 1 1                 1     1     12
13 16 1             1 1     1 1   1       1 1       2                 2                         1               1   1   1     13
14 22 1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1               1       2   1 1         1         1     1   2     1   14
15 26 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2                 1       1   1               1     1 1   1 1   2 1         1 15
16 15 1   1 1     1   2                             1 1       1   1         1               1           2   1                 16
17 12             1   1 1                   1                       1 1   1 1   1                                         2 1 17
18 18                       1 1 2             1     2   1 1 1       1 1         1       1                       1 1 1       1 18
19 13     1       1       1             1       1         1         1                           1     1         1   1 2       19
20 10       1                                 1   1   1         1   2   1 1                                   1               20
21 17 1   1 1       1                       1   1             1   1 1 1   1     1     1       1     1 1                 1     21
22 24     2                   1   1       1 1 1   2   2 2     1               1     1 1   1   1                 3         2   22
23 11                   1 1         1                     1                   2                 1         1   1 1 1           23
24 19           1             2   2       1 1         1         1   1     1 1     1             1   1 1         1 2           24
25 11       1                   1           1                 1                     1   1           1 1 1           1       1 25
26 17         1               1 3               1             1 1           1     1 1               1 1     1         1   1 1 26
27 19 1                   1 1                   2 1     1                         1 1           1 1 1         1       3 2 1   27
28 14   1 1 1           2       1 2           1                 1 1 1   1                                       1             28
29 14 1   1                             1 1     1 1                                       1         2   1           1   1   2 29
30 20         1           3         1   1 1 1     2   1             1 1 1         1               1 1   1       1 1           30
31 15   3 1   1 1       1         1   1   1 1                           1                             2                 1     31
32 21         1             1   1       2 1 1   1     1           1 2     1   1       1 1 1   2         2                     32
33 10 1         1                     1       1 1                                         1               1   2         1     33
34 10       1   1 1 1                           1     1   1                 1 1                       1                       34
35 14             1 1   1               1   1                 1 2       1           1                           1 1   1 1     35
36 15                   1       1                 1         1     1             1     1 1     1     1   1     1   1 1       1 36
37 16 1 2                 1           1         1 2   1             1                 1   1       1     1     1             1 37
38 15         1   1     2     2   1 1                   1                       1         2   1   2                           38
39 15 1     1         1             1   1   1                     1         1         1             2   1   2         1       39
40 11 1           1 1       2     1   1       1         1                     1                             1                 40
41 17             2               1   1       1     2   1   1           1 2   1   1     1                             1 1     41
42 15                           2     1         1   1     1 1 1 1 1                     1     1             1 1             1 42
43 18     1 1     2     1     1     1         1       1   1                   1 1               1         1 1 2     1         43
44 14           1         2           1       2         1 1   1             1       1     1           1 1                     44
45 12       1                           1                     1 2     1             2           2                 1     1     45
46 11         1                   1       1     1                                               1     1 1 1   1       1   1   46
47 16                 1 1   2   1             1             1       1               1 1     1     1     1   1 1 1             47
48 22 1       1 3           1 1                 1     1 1 2   1         1           1   1   1   1   1 1   2                   48
49 26   1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1   1 1   1 1                 1       2   1     1             1 1       49
50 13   1 1   1                           1             1       1       1 1           1     1 1     1                   1     50
51 12       1             1         1   1     1       1       1               1     1         2                       1       51
52 15 1   1     1                 1                   1 1 1       1   2 1             1 1                           1     1   52
53 16               1       1 1         1 2       1         1       1 1       1             2         1     1   1             53
54 21         1 1           1         1     1       1         1         1 2             1 2   1 2   1     1         1       2 54
55 16 1             1   1     2     1       1 1             1           1     1 1 1 1       1                 1               55
56 27 1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1     1     1           1   1           1     1       1   1   2   1 1     56
57 16   2                 1     1           1                     2         1         1                 1   2   1 1     1   1 57
58 17 1                   1   2   1             1 1             1     1     1                     1     1   1         2   1 1 58
59 23       1 1     2 2                 1   1           1     1 1   1   1           2   1     2   1               1 1   2     59
60 11                 2 1           1     1                 1       1                             1 1                 1   1   60
61 15     1       1   1     1 1         1 1 1         1               1       1     1           1                 1         1 61
62 15 1 1     1           1       1   1           1         1               1   1       2 1   1                     1         62
63 10                     1         1     1         1 1     1         1                 1                 1 1                 63
64 15 2     1   1   1       1                 1       1           1                     2 1     2     1                       64
65 21 1 1 2   1   1             1   1   1                 1       1 1 1                     1             2 1   1 1   1     1 65
66 21           2         1   1   1   1 1             1     1 1     1             1           3   2     1 1 1             1   66
67 17       1   1                           1       1       1       1       1   1 1     1 2     1   1   1 1               1   67
68 23                     1 1 2 1 1   1   1   1 1                           1       1 1 1   2     1   1   1 2           1   1 68
69 9                           1                       2 1                 1 1             1 1           1                   69
70 14   1             1             1   1                 1 1 2       1         1     1         1   1               1         70
71 20 1             1                             1 2     1     1     1 1   1     1     1     1   1         1 1 1   1   1 1   71
72 19 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1                       1       1             1           1   1 1   1 72
73 19       1   3             2   1     1 1         1       1   1         2     1                     1           2 1         73
74 14 1     1   1                     1   1   1     1             1     1 1               1       1                 1       1 74
75 17   1         1             1 1 1       1                   1 1   1     1         1               1   1 1 1       1   1   75
76 18   1           1 1 1   1 1     1 2 3             1     1     1                               1   1   1                   76
77 19               1 1         1   2       1 1   1             1 2     1 1         1                   3             1 1     77
78 18   1 1       1 1 1   1       1                               1 1   1         2       1   1         1     2   1           78
79 21     1       2   1     3       2     1     1 2                 1 1       1 1     1         1         1             1     79
80 16             1 1 1 1 1     1       1   1                   2   1   1       1           1                 1           1   80
81 14       1 1                                     1 1   1   1     1   1     1   1     1                   1 1 1             81
82 9                 1   1                           1     1       1         1     1       1                           1     82
83 18                         1   1   1   1     2                 2     1 2 2                             1   2   1   1       83
84 16 1     1             1               1   1             1             1 1   1   1     1       1 1             1 1 1       84
85 18   1         1     1             1   1                   1           1 1 1   3           1 1 2     1     1               85
86 20   2 1   1       1                       2 1 1       2 1               1   2   1     1 1               1               1 86
87 10 1   1   1     1                               2                     1                 1       1                     1   87
88 16               2                 1   1         1 1 1   1 1           2             1 1 1       1                       1 88
89 18                     1 1     2   1                   1     1       1     1       1   1 1     1 1     1       1     1 1   89
90 15     2           1                         1   1     1 1         1                 1       1         2       1   1     1 90
91 13                       1           1   1       1   2 1           1       1 1 1           1                             1 91
92 16       1                                 1   1       1       1   1   1 2     1   1             1 1     1       1 1       92
93 18       1   1     1     1 1   1 1 1         1       2             1           1   1   1       1     1             1       93
94 13   2     1           1       1               1               1 1       1             1 1                   1     1       94
95 12   1   1         1 1           1                                 1         1             1   1   1                 2     95
96 17 1                             1   1 1       1 1 1       2       1 1     1   1           1               1   1     1     96
97 14   1             1             1 1 1                   1                 1           1       1   2         1         1 1 97
98 12     1   2                         1               1           1 1               1     1   1           1   1             98
99 15       1   1 3     1                           1 1     1   1             1 1   1                       1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng