BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/09/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17   1           1     1         2         2 1       1 1             1         1 2                           2   1         00
01 9                                           1   1         1 1         1           1         1               1       1     01
02 11               1 1             1   1   1                           1     1 1                         1   1           1   02
03 26 1   1 1         1   4   1                               1   2 1   1     2 1   1 1           1         3       1 1     1 03
04 12         1   1         1 1         1         1   1 1   1                   1   1             1                           04
05 22       1 1     1       1   1             1                 1     1   1 1 1 1 1       1 1   1   1       1 1 2       1     05
06 14   1       1       1     2     1                       1     1     1       1         1                 2             1   06
07 12         1                           1 1   1           1 1                     1   1             1       1           1 1 07
08 15   1                             1   1 1   1         1                 1     2   1     1           1       1   2         08
09 15     1           1 1       1         1             1     2         1             1           1               1     1   2 09
10 11 1                 1 1 1                 1                           1               1               1           1   1 1 10
11 14 1         1                                             2   2 1               1                 1 1     1   1     1   1 11
12 24 1 1     3 1         1     2       1           1             1   1 1 1             1 1 1 1 1 3                       1   12
13 11               1       1 1     1   1       1                 1                   1                 1                 1 1 13
14 12       1       1   1           1       2           1             1       1             1   1     1                       14
15 8       1   1                                                       1       1   1                 1           1 1         15
16 13           1 1   1   1 1   1                     1                                         1       1         2 1   1     16
17 20       1   1 3     1                     1   1   1     1                                   2         2 2   1 1 1 1       17
18 19     2   1               1   2 1               1         1                   1 1       1     1 2 1   1   1             1 18
19 18 1           1     1         1   1         1 1     1 2       1               1 2         1     1 1         1             19
20 21   1 1 1 1   1           1         1   2 1       1       1 2     1 1     1   1             1         1 1                 20
21 16       1         2 1   1   1                   1     1         2                         1     1           1 1 1     1   21
22 24               1   1           2           1 1           1     1   2                   1 1 1 1       1   3 1 2   2   1   22
23 16       1   1 1 1         1                   1 1 1       1   1       1     1 1 2                             1           23
24 19     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1                           1                       1       1   1     1 2 1       24
25 19   1       1     1         1     2 2 1     1 1     1           1                   1 1         1 1 1                 1   25
26 14     1 1     1     2     1 1                                           1     1 1             2 1               1         26
27 15   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1                 1     1     1                                       1       1 27
28 19 1     1     1 1             1     2         1   1         1           1     1 2 1             1             1   1   1   28
29 12 1                       1   1         1   1                     1   1               1   1                 1   1       1 29
30 21               1       1           1 1     1           1   1 1             1   2             1 2   2   1 2         1   1 30
31 11             1     1         1               1 1 1                     1             1       1     1   1                 31
32 19 1 1   1   1           1         1   2               1                 1     1   1   2         1       1         1 1   1 32
33 13     1                                 1         1         1         1             1   2     1       3     1             33
34 12   1         1               1       1         1 1           1       1 1   1                             1         1     34
35 16                 1 1   1           1       1           2     1 1       1           1       1       1     1 1       1     35
36 20       1 1 1       1   2     1 1   1                           1     1 1       2 1 1       1 1                 1     1   36
37 15   2 1   1           1                   1         1                         1       1 2   1     1   1         1         37
38 19     1       1 1 1                   1     1   1     1 1     1 1 2     1         1       1                         1   2 38
39 17 1                         1             2     1 2             1 1           1 1     1 1       1 1       1           1   39
40 13                     1     1     1           2   2         1 1   1       1               1               1               40
41 17         2         1 1     1       1   1         1     1             2 1         1   1     1           1     1           41
42 10 1         1           1                   1       1   1                                       1       1   1     1       42
43 15   1       1             1 1         1                     1       1   1 1                   1       1 1     1 1       1 43
44 23     2                         1         1 1 1   1 1       1       1       2       2 1   3         1     1       1 1   1 44
45 17             1     1                   1     2       1   1 1     1                 1     1       1           1   2 1 1   45
46 9 1                         1   1           2             1                 1       1         1                           46
47 18       1   2       1                           1         1   1 1     1   1       2             2 1         1   1 1       47
48 18 1 1 1   1   1 1 1 1   1                       1   1           1 1               1               1           1         2 48
49 15         1       1           1       1 2                       1 2               1 1               1 1     2             49
50 15   1                 1         1       1           3 1                 1       1 1         2           2                 50
51 14           1 1 1     1                       1       1       1           1         1     1   1       1             1 1   51
52 19                 1         1     1 1             1     1   1   2   1 1               2 1           2   1     1 1         52
53 20         1     1     1       1       1               3   1 1   1     2   1   1       1   1       1     1           1     53
54 12                         1 1         1             1 1             1                 1             1 1           1 1   1 54
55 16       1         1   1 1 1         2                           2   1       1           1               1 1   1   1       55
56 19 1 1 1 1                                         1 2           1         2 1     1       1 2       1     1   1     1     56
57 17   2         1   2   1 1   1                           1       1           1       1         1 2 1           1           57
58 16           1         1 1               1 2       2 1   1   1     1   1     1           1                       1         58
59 11                 1                   1   1           1           1   2     1   1                       1   1             59
60 13             1     1     1   1 2       1         1         1                                         1         1 1     1 60
61 15 1       1               1 2               1 1       2         1             1             1     1         1           1 61
62 17 1                           2       2 2     1 1       1     1       1   1 1 1         1   1                             62
63 27 1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2     1         1       3               1       1     1         1 1         1   63
64 22       2 2   1   1           1   1       1 1     1           1   2   1       1       1           1       1 1 1   1       64
65 17 1 1         1         1 1                 1       1 1   3             1 4                 1                             65
66 12       1           1             3     1       1       1           1       1                 1                     1     66
67 17     1 1 2         1                   1 1     1       1   1       1       1 1   1     1       1                     1   67
68 23 1 2       1 1 1 1           1 1       1 1           1 1   1 1     1 1   1         1     1 2   1                         68
69 18   1     2               1   1 1             1   1                     1   1           1 1     1   3             1     1 69
70 17   1 1 1   1 1   2 1 1     1                           1 1   1                       1 1               1               1 70
71 15           1         1               1     1 1               1   1                       1       1 1 1   1   1   1   1   71
72 17                               1 1 1       1   1   1 1 1 1             2 1         1     1               2         1     72
73 12 1 1   1   1                     1 1         1 1                                     1                 1         2       73
74 15 1   1   1 1     1     1 1                                   1 1       1               1       1 1   1       1           74
75 13           1           1     1                   1   1                 1     3       1         1                 1     1 75
76 18                 1               1 1 1     1   1   1           1   2 1 1 1         1                   1     1       1 1 76
77 13         1         1     1   2                             1   1           1             1       1           1     2     77
78 23             1       1   1 1   1 1       1 1 1 1   1 1   1       1 1 1           1   2   1         1 1   1               78
79 15 1   2         2                 1 1         1       1   1                 1             2                     1     1   79
80 12     1 1                   1               1   2         1     1                             1   2                     1 80
81 11                   1       1         1           1         1       1   1           1 1       1 1                         81
82 24     1     1 1 1 1     1 1                 1 3         1   1         1     2           2 1               2 1     1   1   82
83 15   1         1 1 2       1       1                           1 1           1                     1 1           1 1 1     83
84 19     1                 1     1       1   1           3 1 1       1     2 1     1 1               1             1     1   84
85 17               1     1     1 1 1 1   1   1                 1             1             1   1 1   1         1 1     1     85
86 8     1       1                       1                                 1       1       1     1       1                   86
87 12 1 1       1             1                     2   1                   1           1 1                             1 1   87
88 13 2               1         1     1                           1       1           1     1           1 1     1       1     88
89 14 1 1   1             1         1               2 1 1                               2 1       1   1                       89
90 16                 1   1 1         2           1             1       1             2           1 1             1 1   1 1   90
91 20     1       1 1                         1     1       1     1 1   1         1 1 2 3   1 2         1                     91
92 26     2                   1       1   1 1   1 1                   1     1 1   3     1       1     1 2 3     2     1   1   92
93 17                       1     2   1       1       1 1   1   1 2       1         1 1 1               1     1               93
94 19       1             2   1     1             1 1       1         1       1 1       1 1 1 1 1   1     1               1   94
95 14               1         1   1 1       1 1         2                     1   1     1       1   1       1                 95
96 18 1             1   2 1 1 1         2       1             1           1   1             1             1   1     1 1       96
97 18 1 1 1 1       2             2                       1 2 1                     1                 1   1         1     1 1 97
98 13           1           1               1 1       1 1       2     1 1         1                                 1     1   98
99 20         1           1         2 1   2 1 1             1   1       1             1           2         1   1     1 2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng