BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/10/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16     1             1         1 1     1             1 1 2     1           1   1 1 1 1                       1             00
01 18   2         1 1   1 1 1               1 1                   1       1       1               1           1   1       1 2 01
02 18   1 1     1       1       1   1     1           1   3     1 1     1       2                     1               1       02
03 21 1     1               1     1       2 1     1         1 1     1 1 1   1             2 1 1   1     1           1         03
04 20   1 2         1       1 1 1 1     1     1               1 1     1     1 1                   1 1   1             1 1     04
05 17         1   1     1   1     1     1 1 1               1           1       1 1 1       1       1     1     1             05
06 16     1                             1         1 1 1 1   1       1         1           1         1   1 1 1       1       1 06
07 17 1             1         1   2                   1         1   1     1   1             1         2 1           2   1     07
08 13                 1 1     2 2         1                         1                         1     1         1       2       08
09 15     1         1 2                       1 1     1           1   1               1             1       1         2 1     09
10 15                     1   1           1 1       1 1       1   2   1 1     1     2                                   1     10
11 13       1 1       1 1           1             1         1 1   1 1                       1                           1 1   11
12 13 1 1 1       1                               1   1                   2       1     1             1             1       1 12
13 18   1     1   1   1                   1 1                     1   1 2 1         1 1   1           1 1                 2   13
14 19                       1         1   1     1   1 1 1         1             1         1     2 1 1     1     1 1 1     1   14
15 20             2 1                 1         1             1     1                 1       4 1         1     2 1 1 1   1   15
16 20               1       1     1   1           2       4   1     2   1               2 1           1             1     1   16
17 22         2           1           1     1   1         1 1 1 1 1           1     1 1 1   1 1       3           1         1 17
18 16   1           1       1 1         1   1   1         1           1     1   1 1     1                   1 1   1           18
19 13 1 1       1         2                         1   2                 1                 1               1   1           1 19
20 17           1   1                 1             1     1     1   1     1 1 1       1 1 1 1 1     1                   1     20
21 23                   1   1 1       1 2     1   1       1 1 1 1         1 1                       2   1   1 2 1   1   1     21
22 22 1 1   1 1                 1 1   1                 1   1   1     2     1 1           2 2           1     1 1         1   22
23 21         1       1     1     2 1   1     1 1           2 2             1       1                         1 1   1     3   23
24 17     1             1       1       1 1       1           1 1               1           1 1       1 1   1 1     1       1 24
25 11                               1   1 1                               1   1     1           1     1           1     2     25
26 25     2 1     1     1   1 1 1 2 1                 1       1     1       2 1           1 1     1     1 1   1   1 1         26
27 16 1         1   1     2   1 1       1                 1         1   1               1     1                 1   1   1     27
28 13     1 1   1   1                 1       1                               1     1     1     2     1         1             28
29 16       1                 1     1 1     1         1                         1 1   1 1           1     1       2 1       1 29
30 15   3                                             1                     1 1 1     1   1   1     1     1 1     1       1   30
31 20           1         1   1             1     1       1               1     1       1   1 1       1 1 1 1   1 1 1     1 1 31
32 9                                         1   1 1           1           1       1     1   1   1                           32
33 14               1                           1       1 1       2     1         1               1 1 1         1 2           33
34 25 1 1   1   1   2 1         1   1                     1     1     2     1           1   1   1 2   1 1 1         1 1 1     34
35 19       1   1         1       1               1 1 1 1 1   1   1       1       2     1   1         1         1   1         35
36 19   1 1   1   1     1   1 1             1     1     1       1 1           1           1     1         1     1       1   1 36
37 21       2 1     3     1       1               1 1         1     1   1         1   1                     1 1   2     1   1 37
38 15   1     1       1                     1         1 1         2 1   1     1 1                           1 1     1         38
39 16 1                   1 2   2           1 1 1           1         1   1       1 1               1                       1 39
40 18           1   1 2     1 1           1   1   1             2                         1       1       1 1 1 1         1   40
41 7 1     1                     1   1                           1   1                             1                         41
42 17         1     1       1   1 1 1               1 1         1             1   2   1 1       1   1                       1 42
43 27         1   1   2   1 2               1     1 1 1   1   1 1     1   1 1   1   1 1               1   2     1   1   1   1 43
44 12           1                                     1                     1 1   1         1 2         1     1       1 1     44
45 14   1         1                   1             1     1 1         1     1 1     1             1 1       1             1   45
46 13         1         1     1 1 1             1   1           1                           1       1     1         1   1     46
47 15                 1             1 2 1       1 1     1                     1       1 1             1   2               1   47
48 15       1 1 2       1           1         1 1 1     1   1         2                     1     1                           48
49 13                   1           1 1   1     4     1       1                           2 1                                 49
50 21   1     2 1 1             1   1 2 1         1   1           1         1   1           2 1             1 1 1             50
51 14 2   1   1           1 1             1   1 1   1                           1   1                     1   1               51
52 13 1                                     1       1                     1 1   1 1 1 1 1           1         1     1         52
53 13                   2       1         1         1       1   1     1             1                   2         1         1 53
54 12                 1             1   1 1         1   1       1 1             1     1           1           1               54
55 18           1         1 1             2 1 1   1 2   1     1         1       1             2                       2       55
56 19       1     1     1     1 1     1                   1 1         1         1   1 1 1 2             1   1     1 1         56
57 14               2                   1               1         1   1             1     1 1 1     1 1       1       1       57
58 9                                   1                 1   1               1         1 1                       1 1   1     58
59 10                                         1             1       1       1           1       1         1 1         1 1     59
60 11             1     1 1     1             1                     1             1             2         1     1             60
61 7             1             1                   1 1                                     1 1   1                           61
62 14 1   1       1   1         1               1 1 1             1                 1           1                     1 1   1 62
63 15 1 1         2                 1           1       1       1             1 1   1           1       2     1               63
64 18 1   1     1   1         1   1           1         2   1   1               1 1   1 1   1                 1       1       64
65 15     1 1             1   1     1 1   2   1     1         1   1       1               1                                 1 65
66 21 2 1   1 1       1   2 1           1   1               1 1       1         1         1         1     2 1         1       66
67 22   2 1 1       1 1 1   1             1 1 3 1     1               1   1       1                   1     1   1         1   67
68 15 1           1   2 1           1       1 2   1                   1 1                       1       1                   1 68
69 18 1 1   1 1   1                     1               1 1       1     2             1 1                   1       1   1 1 1 69
70 17           1       2         1         1     1 1 1                 1 1       1             1 1         1     1   1     1 70
71 19     1     1             1     1   1     1 1     1     2 1 1 1     1     1                       1           1 1   1     71
72 15         1         1       1   2 1 1                   1                           2   1       1       1           1   1 72
73 13                                                     1 1             1 1 1                 1         2   1       1 1 1 1 73
74 21               1 1 1       1 1       1       1 1                   1     1   3     1   1       1 1 2     1           1   74
75 18                     1           1       1 1                 1       2         1 1     1 1 4       1 1     1             75
76 14       1 1         1     1     1       1 1           1           1       1             1     1         1         1       76
77 12 1     1     1       1     1     1 1       1                   1 1 1             1                                       77
78 16 1               1   1             1   1     1     1     1         1                         2 2     1   1   1           78
79 8   1       1     1                           1                 1   1           1                                   1     79
80 15 1         1           1     2   1       1       1             1   1   1           1         1             1 1           80
81 13         1 1   1             1     1 1                             1   1     1 1 1                         2             81
82 17 1   3 2       1                         1       1       1           1     1         1       1         1 1         1     82
83 16 1     1 2 1     1   1             1         1           1   1 1             1                 1 1               1       83
84 20     1 1   1 1             1   1 1   1 1                   3   1       1         3 1         1                       1   84
85 16           1         1 3   1           1               1                     1       1   1 1 1                   1 1   1 85
86 16       2         3               1     1       1   1 1 1       1         1                 1     1     1                 86
87 14             2               1   1         1     2           1 1         2   1             1                 1           87
88 20     1   2 1 1               1     1       1           1 1 1   1           1   1 1         1 1       1               2   88
89 16               1     1           1       1               1     1 1                           1     2   1   1 1   1   1 1 89
90 17           1   1               1 1             1 1 2           1     1 1   1         1   1   1         1     1           90
91 17 1   1           1                     1                             1 1   2     2 1         1   1 1       1 1       1   91
92 25   1 2 1 1 1       1 1   2     1   1 1           1         1       1 2     1             1 1   1       1       1       1 92
93 14   1                     1           1     1   1               1           1               1     2               2   1 1 93
94 18       1     1         2 2 1 2                       1             1 1             1 1                   1         1 1 1 94
95 17             1     1 1     1   2   1                   1   1       1 1         1         1   1     2             1       95
96 12   1 1       1     1 1             1           1                       1     1   1       1                   1           96
97 11   1                                   2   1         1                         2                       1 2     1         97
98 10 1                         1   1             1     1             2     1                 1                       1       98
99 19 1         1             3           1     1       3     1     1   1   1                       1   1 1     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng