BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15 1             2 1   1             1         3   1     1               1           1                       1       1     00
01 22   1           1 2       1           1 1 1 1                 1   2 1       1 2   1                   1 1   1   1     1   01
02 12                         1   2   1         1       1       1                             1 2       1               1     02
03 12       1               1   1             1         1   1       1                 1                   1   1     1 1       03
04 21               1   2 1 1   1   1 1           1     1         1   1     1   1     1     2               1 2           1   04
05 17 1               1   3           2               2   1             1                           1 2       2     1         05
06 14     2           1   1           1       1                       1             1     1 1   1           1 1         1     06
07 13 1                 1     1     1                   1 1             1 2 1               1                 1   1           07
08 21       1     1 1   1 1 1           1       1 1   1 1 1     1                   1               1 1 1   1   1 1         1 08
09 11           1                               1   1                   1   1   1       1 1           1       1             1 09
10 21         1       1   1     1   1   1         1 1 1 1         1 1 2                     1     1 1                 1 1 1 1 10
11 17               1         1   1                         1 2         2             2     1   1 2                   1   2   11
12 23 1     1 1 2     1         2           2       1 1 1           1 2     1           1 1         1   1               1 1   12
13 31     1         1   1     1 1 1   2   1 1                   1 1       1 2 1 1   1   1     1   1 1     1 1   2   2 1 1 1   13
14 9 1                                       1                           1     1           1                   1 1 1   1     14
15 12                       1                                 1   2               2   1         1           2         1     1 15
16 19 1     2   1     1 1             1         1       2             1       1                     1       1   1 1 2 1       16
17 14 1                 1     1   2 1   1             1             1     1   1     1         1               1               17
18 18   1   1     1     2     1 1           1   1           1     1       1       1       1           1 1         1     1     18
19 21           1     1       1   1   1   1         1 1 1   1       1     2   1   3 1 1   1     1                             19
20 10                       1                       1   1                 1 1 1                               1     1 2       20
21 12       1             1     1                 1                 1         1                 1 1   2     1               1 21
22 13           1           1 1   1         1 1 1                     1     1       1 1   1                         1         22
23 16         2       1           1         1 1   1   1       1   1       1     1         1 1                 1   1           23
24 18 2       1     1               2   1   1 1 2             1                 1         1                 2       1     1   24
25 21         1   1           1 1         1   1     1 1   1 1   1 1 1               1     1 1       2     1 1             1   25
26 15     2 1                               2                     1 1             1 1     1   1         1 1         1   1     26
27 14                                     1   3 1 1       1         1         1         2               1               2     27
28 17   2     1           2     1   1 1     1     1                                       1   1                 3           2 28
29 18         1               1     1   1 2       1         1   1 2                 1 1             1         1     2     1   29
30 18 2 2 1                         1   1 1       1   1                   1   1   1     2     1                     2         30
31 17       1 1               1           1 1       1     1   1         1   1         1 1             1   1 1       1 1       31
32 19 1 1 1   1                 1             1     1   1 3 1   1     1                       1 2   1 1                       32
33 18         1 2 1   1 1   2   1         1   1 1                       1   1           1             1 1 1                   33
34 10                     1       1                 1       1   1   1                           1 1                   1     1 34
35 12     1                               1 1         1 2             1       1                           1           2   1   35
36 17     1     1 1                 1                   1     2   1 2               1     1 1         1 1   2                 36
37 14   1   1           1 1           1 1 1         1             1               1     1         1         1 1               37
38 22 2         1         1           1 1         1       1   1   1 1   2       1 1     1 1       1     1   2               1 38
39 18 1 1         2       1       1   1 1 1                               1     1                         2       2     2   1 39
40 18     1 2   1   1 1   1       1     2 1                   1 1     2   1   1     1                                         40
41 17   1 2 1       1 1               1             1 1             1   1 1 1     1   1         1                           1 41
42 15     1     1     1                       2     1       1 2         1           1               1           2       1     42
43 23 1 1     2   2       1   2       1           1 1         1         1       1             1     1   1         1   1 2   1 43
44 16       1 1     1   1       1 1     1                   1   1   1                   1         1       2       1         1 44
45 13             1 1       2               1   2 1                             1           2     1                     1     45
46 18   1             1 1   1 1           1     1     1   1         1       1 1           1     1 1       1       1       1   46
47 17         1 1     1 1 1   1   1                                     1     1 1     2 1             1         1   1 1       47
48 25 1             1 1 1     2   1 1     1               1 1     1     1       2   1 1   2     2             1 2 1           48
49 18       2 1               1     1     2   1   1             1       1         1           1 1 1 2   1                     49
50 15   1 1           1 1       1   1       1             1         1         2             1 2                     1         50
51 18   1         2       1   1             1     1   1 1         1                 1 1           1     1 1 1     1       1   51
52 12           1 1         1 1                                   1     1   1                       1 1 1         1       1   52
53 20     1     1                   1   1   1   1         1 1             2         1 1 1   1 1 1 1   1   1   1               53
54 19             3   1   1 2                                 1   1   1 1   1 1     1       1       1                 1 1 1   54
55 14       1       2             1           1     1     1   1 1                 1 1                   1         1         1 55
56 16               1                       1     1                             1 1   1         1 1 1   2 1     1   2       1 56
57 18           1   1   1               1 1                               1 1 1   1   1       3   1   1           1     1   1 57
58 16     1         1                 1         1 1   1 1   1 1                   1   1 1 1     1         1           1       58
59 21         1         1   1     1     1     1     1 1       1     1     1 1 1 2     1 1               1 1     2             59
60 17                             1       1       2 2 1 1           1                     1   1 2 1           1   1 1         60
61 12                     1             1   1     1         1 1 1   1   1     1                                     1 1       61
62 9                   1           1   1       2           1             1                                     1       1     62
63 13       1           1                     1 1     1         1 1     1 1   1                     1         1         1     63
64 23   1 1 1 2 2           1   1   1                   2             2         1       2   1 1   1     1       1     1       64
65 13     1                 1   1 2   1                   1 1           1   1                       1     1     1             65
66 22 1         1 1           1       1   1   2     1     1 1 1       1         1   1       1 1 1   1   2     1               66
67 10   1 1                           1     1             1   1       1     1                     1                       1   67
68 14             1     1         1         2       1       1   1     1           1         1   1 1   1                       68
69 14 1   1                   1 1             1         1                 2     1                     1 1             3       69
70 15           1   1 1     1             1 2 1 1     1         2                                     1           1         1 70
71 16         1     1 1   1             1                                   2         1     1         1     1 1 1 1     1   1 71
72 18   1 1 1 1           1   1 1   1     1               1                           1       1               1         2 1 2 72
73 10                                   1   1     1             1         1               1         1         1     1 1       73
74 24                       2 1 1 2 1 2 1 1         1 1 1                             1 1 2   1       1 1   1     2           74
75 9 1 1                       1             1                             1   1             1       1   1                   75
76 18   2     1 1         1     1 1 1               1                     1 1     1       1 3   1   1                         76
77 25     1 2 1   1 3             1 1     1         1       1         1       1 2 1 1 1   1   1   1           1 1             77
78 16             2   1 1 2             2                   1               2             1   1   1       1     1             78
79 15                   1   1                 1     1     1             1       1   1     1           1       1     1     2 1 79
80 11 1   1                 1   1       1                 1                         1   2                   1               1 80
81 7                 1                         1 1               1   1             1       1                                 81
82 9             1   1                             1     1     1   1                                   1             1   1   82
83 6                       1                                   1   1         1       1                                   1   83
84 14           1 1           1                     2 1 1       1   1       1     1                 1                 1     1 84
85 20 1       1   1 1               1 2   1     2       1   1   1             1   2                 1 1           1       1   85
86 9               1               2                                 1                     2 1               1 1             86
87 16 1   1   1         1   1       1 1                     2     1               1               1   1 2   1                 87
88 14   4                       1         1               1       1       1                       1   1       1     1   1     88
89 10                             1 1         1 1                                       1   1     2                       2   89
90 21 2         1 1             2           1   1     1 2       1 1 1                         1 1         3 1 1               90
91 17 1 2   1   1   1                           1 1       1           1         1       1           1 1 1         1         1 91
92 27     1   1 1     1 1   1           1         1       1   3   1 1 1 1 2 1       2       1     1       1 1     1       1   92
93 15                   1     1   1   1 1                     1     1         4   1     1                   1   1             93
94 16     1       1                   1     1         1 1   1 1 1     1           1                 2   1       1         1   94
95 24   1   1 1 1   1   1 1 1   1       1           1 2   1   1                     1 1   1   1 1         1 1     1 1         95
96 15       1   1               1                 1         1   2 1 1 1       1                 1     1       1             1 96
97 10 1   1           1                         1         1             1       1                                     1   1 1 97
98 11                       1       1 1                     1           2           1   1       1         1             1     98
99 24       2     1   1             1         1       1       1 2 1     1       1   1 1 1 1   1                   2   2 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng