BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/07/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14             1 1               2               2 1 1         1     1 1             1   1 1                               00
01 17       1 1                     1   1   2     1           2       1   1     1             1         1       1     1   1   01
02 20       1   2       1 1 1 1   1     1 1 1   1               1 1 1 1             1         1 1                       1     02
03 11 1               1                   1         1   1   1           1     1     1                             1     1     03
04 23               1       1   1       1 1   2 1 1   1     1 1 1     2       1 1     2 1 1                             1   1 04
05 15           1   1                 1 1     1   1         1     1                               1   3 1     1         1     05
06 13 1     1     1           2       1                         1         2   1   1           1         1                     06
07 10 1       1 1 1                                     1 1 1                   1               1     1                       07
08 13         2             1           1                       1       1             1   1   1     1     1 1       1         08
09 13   1 1             1           1         1       1     1                     1                 1     1     1   1   1     09
10 21       1 1 1 1       1         1     1 1                       2 1 1                 1 2       1   1   2         1   1   10
11 14                                     1       1       1                           1   1   1   1 1         1     2 1   1 1 11
12 16     1       2   1           1 1                                               1         1 1 2 1 1   1           1     1 12
13 8                           1               1         1           1           1         1       1       1                 13
14 19   1   1             2 1 1 1 1     1 1       1               1       1         1       1   1   1               1     1   14
15 9             1         1           2         1       1           1                                   1             1     15
16 22       2 1         1     2       1   1 1 1   1             1 1       1       1     1   1   1                 1 1 1     1 16
17 16   1   1       1               1     1     1     1   2         1         1 1 1                       1       1   1       17
18 18 1 1             1     1     1     1                         1   1     1   1   1         1 1     1   1 1   1           1 18
19 16         1               1 1             1                   1             1     2 1     1     1 2 1             1   1   19
20 10   1                     2 1                       1         1                   1   1         1                 1       20
21 23   2 1   1   1         1               2             1       1         1     1 1     1     2 1   1 1 1   2       1       21
22 15             1       1 1     1           1   1 2             1 1   1     1                 1                 1         1 22
23 19   1 3         1   1                                               1   1     2     1   1           2 1           1   1 2 23
24 20     1           1   1         1 1               1       2   1   1           1             1 2               2 2 1 1     24
25 15 1                               1         1                     1   1 1     2 1         1   1       1 1         1 1     25
26 13 1         1     1         1     1 1               1         1 1                               1                   1 1 1 26
27 12         2         1         1             1 1         1           1       1       1                       1           1 27
28 14     1     1     2   1 2                                       1       1   1     1 1           1   1                     28
29 15 1             1       1   1   1   1         1   1                 1           1           1           1 1         2     29
30 19     1             1       1     1   3         1 1           1   1         1   1             1 1 1   1         2         30
31 18     2       1 1   1 2               2     1   1                       1 1         1 2               1     1             31
32 8                             1           1     1                                   2                             2   1   32
33 13 1   1   1                   1   2     1                 1     1         1   1         1                     1           33
34 18 1             1 1         2         1     1     1       1       1     1 1   1                       1 1       1     1 1 34
35 14 1   2       1           1 1             1                 1   1           1       1     1     1         1               35
36 17   1     1       1     1                     1   1 1   1   1         1 1   1             1   1 1         1     1         36
37 10                                             1 1       1 1         1     1                   1         1 1             1 37
38 14 1 1   1                                                   1                 1 1 1   1       1   1 1   2   1             38
39 20         1     2         1             1   1 1 1 3   1 1   2   1                       1 1 1             1               39
40 25 1 1         1 2       1     1             1             1 2 1                 1 1   1 2       1 1   1       1     2 1 1 40
41 11 1 1             1           1 1       1 1             1             1                                     1     1       41
42 11 1       1   1                   1 1   1       1                                     1         1           1 1           42
43 13     1                     1     1         1                 1   2 1             1 1   1                   1           1 43
44 15   1                 2 1   2                   1 1     1         1                 1                     3   1           44
45 11           1   1             1     1             1   1         1         1 1                             1           1   45
46 20     1 1   2       1   1 1     1         1         1                     1   2     1             1     1   2         1 1 46
47 16                         1   1         1               1 1 1   2       1           1     1 1 1         2         1       47
48 17     2       1 1 1         1   1         1                   1             1 2   1     1                 2 1             48
49 23   1       1 1       1         1   1 1 1     1       1   2             1       1           1 1       1 1   1 1   1 2     49
50 11       1 1     1                     1               2           1   1   1                       1                     1 50
51 10           1               1       1             1     1 1     1       1         1                           1           51
52 16                             1   1 1               1           1   1 1 1   1   1     1             1     1 2   1         52
53 17         1       1     1 1       1   1     1   1     1   1     2     1                     1           1   1       1     53
54 19   1   3   1 1                   1                     1   1         1 1           1   1     2     1 1     1         1   54
55 17   1   1         2 1 1   2               1             1       1     1   1                       1       1         1 1   55
56 18     1     1 2     2 1       1           1 1       2             1     1           1     1               1             1 56
57 12 1 1         1 1 1 2 1       1 1   1                             1                                                       57
58 15   1             1     1   1   1   1   1         1 1 1 1               1                 1                       2       58
59 17                 1 1     1 2   1           2 1             1                 1 1 1     1   1     1       1               59
60 14 1       1         1                     1     1   1               1   1         1   1   1       1             2         60
61 15       3         1 1       1                       1 1     1                 1               1     1         1       1 1 61
62 15         1               2     1               1                   1 1     1             1     1   2   1         1 1     62
63 14               1         1 1 1       1   1 1       1 1         1                     1         1 1                 1     63
64 21                               1           1   1           2               1 1 1 1 1       1   1   1   1       1 3 1 1 1 64
65 17         1     2 1                     1 1             1         1     1       1 2   1               1 1   1   1         65
66 14 1           1                             1           1     1 1 1 1     1   1 1                 1           1       1   66
67 21               1 1 1           1               2 1                   1 1 4       1   1 1     1     1   1     1       1   67
68 16           1           2   1 1                   1 1 2 1 1                                   1 1   1 1             1     68
69 14             1 1   2                             1   1   1   1                             1 1       1           1 1   1 69
70 13 1 1                                 1           1   1   1           1       1 1             1       1   1         1     70
71 21 3   1     2   1       1 1   1           2 1           1         1         1             1         1         1 1 1       71
72 26 1         1   1 1 1               1 1 1   1 1     2             1     1   1         1 1   2   1         1   2 3         72
73 25   1           1 1 1         1 1     1             1     1 1 1 1   1     1 1         1   1         1 1 2     1 1   1 1   73
74 13         1                   1   1     1       1             1           2     1   1   1         1         1             74
75 18     1     2 2   1   1           2   1         1                     1   1 1     1     1             1   1               75
76 14                 1               1             1             1   1 1             1 1 1         1           2 1 1         76
77 17         1           1   1         1     1   1   1 1 1         1         1   1 1               1     1       1     1     77
78 19         1       1             1   1         1   1 2 2     1       1 1         1       1         1     1             1 1 78
79 10     1                       1     1       1                       1   1                       1     1   1     1         79
80 24               1       1   1     2 1 1         1       1 1     1 1   1   1   1     2 1   1 1     1 1 1             1     80
81 12   1 1       1       1               1     1 1           1 1       2                           1                         81
82 25     1   1   1     1 2   2             2 2   1       2             1       1   1 1     1     1             1 1       2   82
83 18     1   1             1   1       1   1 1 1     1         1   2       1     1       1 1                   1 1           83
84 23 1 1                 1       1         1         1   1   1     1 1   2     1   1       1           1   2 1           2 2 84
85 17           1                   1   1     1         1                               1     3 1 1   1   2 1   1   1         85
86 11 1                   1         1               1   2                                 1       1 1   1                   1 86
87 16       2         1 2 1       1               1             2         1     1           2                     1       1   87
88 18   1               1   1         1         1 1           1 1   1     1     1 1 1     3                             1 1   88
89 18       2   2                       1   1     1 1       1     2     1   1 1     2 1                                     1 89
90 18 1 1       1       1 1       1             1           2         1 1     1       1 1         1   1               1   1   90
91 17       1 1                           1       1           1 1           1   1             1 1 1     2 1     1 1 1         91
92 20                         1 1   1 1     2 2 1 1 1 1           1     2             1   1                 1   1           1 92
93 15       1 1 1   1                 1       1 1             1                       1 2 1   1     1               1         93
94 14     1     1 1       2       2 1     1                               2 1                                 1   1           94
95 20   1   2   1 1 1       1 1 2   1 1           1   1     1         1             1         1               1       1       95
96 11 1   1                         1       1       2   1   1 1               1                               1               96
97 23 1 1               1   1           1         1     1     1 1 1     2   1         1 1   1   3     2 2                     97
98 17   1   1 1             1 1   1   1     1         1   1       2         1   1           1   1 1                           98
99 17                 1   1 1         2   1 1           1   1 1           1 1   1                     1         1 1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
Ngày
/
Tháng