BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12                     1   1   1   1           1 1   1     1             1         1                 1               1     00
01 12       1 1 1       1                                     1       1     1       1         1                 1 2           01
02 15 1       1             1   2               1   1       1   1                         1 1       1 1   1             1     02
03 17       1   1 1       1                   1       1 2           1     1 1     1   1         1                 1 1   1     03
04 12         1 2                     1               2 1     1     1       1                                   1       1     04
05 15         1               1 1                 1   2   1 1   1 1         1   2 1                       1                   05
06 16 1 1 1           1           1         1 1   1 1               1         1     2   1         1                   1       06
07 13 1 1 1               2               1                                 1   1     1               1 1 1           1       07
08 14         1                     1                                           1 1         1         1 1   1 2 2           2 08
09 14 2 1       1     1 1     1   1   1                   1       1   1         1           1                                 09
10 22             1           1   2   2             2 1   1       1           1   1   1           1     2   2       1 1 1     10
11 16     1   1       1   1               1 1         1               1 1           1   2 1   1           1     1             11
12 23       1         1         2 1     1 1   1     1     2       1     1 1     1 1         1 1   1         1   1     1 1     12
13 19   1 1                                   2 1   1         1 1         1     1   1         1 1 1   1     1           2   1 13
14 16                     1 1   1   1               1 1     1   1   3   1   1                 1       1     1                 14
15 14 1             2             1 1   1       1     1   1     1                         1               1 1   1             15
16 15         1 1           1             1 1     1       1     1   1               1 1             2       1       1         16
17 19   1       1 2 1 1               1     1           1 1       1 1         1                                   1 1 1 1   2 17
18 17             2           2     1     1 2               1           1     1 1 1   2         1                     1       18
19 11           1       1               1                       1     1 1       1 1               1   1           1           19
20 15   1 2 1 1   2     1                       1 1                 1                 1                   1         1       1 20
21 20     1                 3   1                 2       2         1 1         1       2       1 1     1     1     1   1     21
22 13                   1   1             1         1         1   2     1     1       1         1   1         1               22
23 15               1             1     2   1 2         1             1     1       1                         1 1   1   1     23
24 18   1     1   1 1         1         1 1         1   1 2 1   1     1     1                             1 1 1               24
25 17                           1     1         2         1   1 1 1     1         2   1               1 1 1     1 1           25
26 16 1     1           2     2               1     1 1                   1                 1 2   1         1             1   26
27 17 1 1 1       2       2   1             1           1     1   1           2                     1       1         1       27
28 17 2 1 1     1     1           1   1               1       1           2         1           1             1     1     1   28
29 10                       2       1   1                                   1             1           2                 1 1   29
30 16 1 1     1     1 1 1 1       1                                       1         1 1             1 1 1                   2 30
31 13           1 1   2   1       2                           2                     1           1                   1     1   31
32 24             1     2 1     1 1       3     1       1 1 2 1       1       1 2     1 1                 1       1       1   32
33 9                                   1         1                   1             1       2           2   1                 33
34 22         1 1   1     2         3   1 2       1           2               1             1 1 2 1       1     1             34
35 18     1           1         1       1         1     1       1 1 1 1 1           2       1 2       1             1         35
36 12                 1         1         1                 1                                       1 1 2             1   3   36
37 19     1           1   1     1     2 1   1                           2   1 1           1   1 1         1 2   1             37
38 9   1         1 1               1               1                                       1   1             1     1         38
39 13 1               1 1     1                     1             1         1   1 1   1 1         1                       1   39
40 11               1       1   1   1       1 1                                                     1   1   1               2 40
41 16       2     1     1         1               1             1   1     1               1 1     1 2                   1 1   41
42 16               1                   1 1 1     1         2               1     1 1       1       1 1     1 1   1           42
43 15                   1     1       1       2 1           1                 1 1 1   1   2             1         1           43
44 14                       1   1               2   1             1   1       1   1   1           1 1             1 1         44
45 18                 1       1         1         1 1   1   2 1         1   1 1   2 1 1       1                 1             45
46 9               1   1 1                 1                       2     2                                         1         46
47 16   1               1                         1                       1             2   2 1 1 1 1 1     1 1 1             47
48 19 3 1 1           1   1   1     1         1           1           1       1     1           1 1                 1 1 1     48
49 21       1             1 1         1         1 1           3   1   2         1         1                     2 2 1   1   1 49
50 26   1     1 1   2     1   2 2 1 1 1     1 1     1 1           1             1         2 1   2               1     1       50
51 15       1                 1       1       2         1                 1 1                   1             1 1 1     1   2 51
52 13           1 1 1         1                     1 2                                 1 1 1 1         1               1     52
53 19   1         1     1     1                     1                     2       4             1 3   1 1   1               1 53
54 17                     1             1   1   2   1 1         1       1         1   1                 1     1 2     1 1     54
55 18     2     1   1     1 1       1 1 1       1   1                   1               1         1   1         1       1 1   55
56 17           1     1               1 1                   1 1               1     1 1       1   1   1   2   1     1 1       56
57 25   1 1   1   1 1       1   1 1           1   1 1           1   1 1   2               1 1   1 1       1   1       1     2 57
58 17 1 1   1   1   1 2       2           1 1             1   1           1           1 1                 1                   58
59 15 1     1 1 1   1             1     1 1               1     1       1 1       1             1                       1     59
60 10             1     1                   1               1         1       1             1       1 1 1                     60
61 13     1         1     1     1   1                       1   1 1   1       1           1                       1 1         61
62 24 1   1 1 1     1             1   1         1     1 2 1               1       1 1   1       1   1   1   1 1     1     1 1 62
63 13   1             1               1       1       1 1     1               1       1   1                   1   1       1   63
64 16 1   1   1   1         1       1           2           1   1     1 2 2       1                                           64
65 20       1 1                   1 1     1 1 1 1   1           1       1         1     1     1     1       1       2 1     1 65
66 14   1 1                 1                   2         1   1             2                 1         1 1 2                 66
67 13                       1 1         1                       2     1                   1   1       2   1       1     1     67
68 22 1   1 1 2 1 1     1         1 1     1       1   2 1   1       1         1             1 1           1               1   68
69 25       1 1 1     1 2           1   1 2   1                             1 2             1 1               1 1 2 1 1 2   1 69
70 23       1   1     1   1 1   1     1                 1   1   1   2 1 1     1         1         1 1 1   1 1   1     1       70
71 14       1 1 1 1                 2       1                 1       1         1     1 1                           1 1       71
72 16 1 1                     1                     1 1 1       1               1     1   2   1 1     2                 1     72
73 11                       1           1 1 1                         1 1         1 1     1 1       1                         73
74 14         1           1 1   1           1                                   1             1   2 1           1 1       1 1 74
75 22         1     1                     1 1 1 1 1     1 1       1   1 1   1 1       1       1   1   1           1 1 1   1   75
76 17 1     1 1       1   1   1   1 1       1                         1   1     1   2   1                       1   1         76
77 17 1   1   1 1             1                                   3     1       1             1         1   1         1   1 2 77
78 17     1 1           1             1     1 1             1     1 2       1 1                         1     2       1   1   78
79 17 1   1 1           1   1 1       1                 1 1   1   1       1     1             1 1               1   1         79
80 16         1         1         1   1               3 1     1         1         1       1 1         1   1 1                 80
81 25             1 2 1   1       1 1 1   1     2     2           1     1   1   1           1       1         1 1 1       1 2 81
82 17         1       1           1 1   1         1       1 1       1       1         1           2           1           2 1 82
83 17       1             1 1   1       1 2       1           1 1                   1     1 2                         1 1   1 83
84 16           1 2 1       1                               1     1                   2 1 1     1           1 2         1     84
85 18   1   1           1                     1   1       1       1 1 1       1   1     1 1     1 1     1 1   1               85
86 21 1 2                       1   1   1     1 1   1       1             1         1   2 1     2       1     1   2           86
87 19                   2   1   2 2                   1   1     1             1         1   1 1                 1 1 1 1     1 87
88 14     1               1         1       1 1 1       1               1   3           1               1                 1   88
89 10   1   1   1 1         1 1       1                         1               1                                         1   89
90 22           1   1 1                       1   1 2 1     1 1   1   1 1   1   1         1         1     1 1         1 1 1   90
91 13 1           1   1           1         1     1 1       1       1                 1                       1   1 1         91
92 13   1                       2         1       1       1     1         1                     1   1     2       1           92
93 18   2 1 2       1       1         1   1     1 1       1   1 1   1                     1         2                         93
94 15           1       1       1   1   1     1 1 1     1   1   1   1               1   1         1                           94
95 10 1   1 1                                 1                         1           1   1 1 1       1                         95
96 19     1         1                 1 2   1           1 1       2   1 1       2       1           1     1       1       1   96
97 11                       1                           1   1       1       1                 1       1   1           3       97
98 8                                       1     1                       1             1           1   1 1   1               98
99 18       1   1     1             1 1 1               2           1     1   1     2                 1 1             1   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng