BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/01/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16                 1     1 1 1           1 1               1 1 1             1   1   1 1       1       1               1   00
01 14 1       1         1   1         3                                 1                     1     2   1         1         1 01
02 20 1           1   1   1 1               1     1       1   2   2             1 1         1 1   1   1 1   1                 02
03 12                   1       2             1                 1   1     1                           1   1     2   1         03
04 17     1               1       1                 2   1 1   2                         2           1           1 1 1   1   1 04
05 14     1 1         1   1     1     1                       1 1           2           1           1           1 1           05
06 13   1                             1 1     1         1 1       1 1       1   1                 1             1     1       06
07 19   1     1 1   1                   2                     2   1   1       1     1 1 1     1             2       1     1   07
08 20 1 1                 1 1 2   1     1 1       1         1 2       1         1     1                             1 1   1 1 08
09 20     2         1             1 1     1     1   1 2             1 1             1       1         1   1   1     2     1   09
10 17                             2     1         1     1 1 1 1   1   1             2     1               2     1       1     10
11 26   2       2     1     1     1   1     1     1         1 1   1 1   1 1   1   1 1         1         1           1 3   1   11
12 18   2                   1                     1   1   1     1 1       1   1   1                 2       1     1   1 1 1   12
13 21     1             1 1     1   2   1                 1           1       1 1   1 2 1           1         1 1       1 1 1 13
14 26 1 1   2 1 1               1   1     2     2   1 3 1   1       1   1 1 1             1     1       1               1     14
15 16 1         1 1   1       1           1 2   1                     2       1           1 1                       1       1 15
16 18       1           1   1 1 1   1 1     1         1 1     1       1         1   1 1     1               1   1             16
17 20     2               1       1     2 1 1       1             3           1   1   1 1     1             1         1 1     17
18 12   1 1     1                               1       1           1             1                 2   1     1     1         18
19 19       1       2   1         1               2       2           1       1                 1         1 1     1 1   1 1 1 19
20 18 1       1 1       1 1           1 1                             1             1         1   1 1   1   1 1       1 2     20
21 11                   1 1                       1   1           2 1                           1     1           1   1       21
22 11 1   1     1       1       1                             1 1         1   1         1       1                             22
23 11             1       1                 1       1     1 1       1     1   1                                         1   1 23
24 16     1     1   2         1                     1   1     1             1         2   1                       2   1 1     24
25 15 1             1     1 1 1                         1   1   1           1       1         1         1     2             1 25
26 20         1   1             1             2       1     1                       1     2 2     1 2 2 1   1       1         26
27 17         2         1     1               1   1   1   1     1   1   1     1   1   1                     1             1 1 27
28 16 1     1   1     1         2                       1         1           1 1           1     1         1 2       1       28
29 17   1                       1   1     1 1     2       1       1     1   1         1             1   1     3               29
30 15 1         2                 1     1   1 1     1     1   1 2                                         2   1               30
31 15     1     1   1           1                       1             1             1 1 2   1 1 1           1               1 31
32 15     1                   1   1               1     1 1   1   1     1     1             1           1       1       1 1   32
33 18       1   1     1 1       1             1             1   1     1                     3   1 1     3               1     33
34 10                         1               1 1     1         1   1                 1 1     1                   1           34
35 16         1           1         1   1                       1     1 1 2 1             1       1 1   2           1         35
36 18       1         1     1       1 1   1         1     1   1         2       1 1   1         1           1             2   36
37 13               1 1       1               1     1       1                     1   1 1       1           1 1   1           37
38 20 1   1 1     1   1 1 2   1   1         1                                     1 2       1 1           2       1     1     38
39 14     1 1           1                             1     2     1                 1         1 1 1         2     1           39
40 13             1 1 1                 1   1   1 1     1                                   1     1   1     1       1         40
41 22 4       1       1   1   1         2 1     1       1     1 1 1 1                         2       1   1                 1 41
42 11     1   1 1               1 1                 1                 1                           1       1 1         1       42
43 14           1           1   1             1   1   1                 1   2   1                           1 1   1       1   43
44 10               1                   1       1                   1       1 1   1       1   1         1                     44
45 14                 1                         1 1         1 1   1                 1 2 1 1         1 1                     1 45
46 14           1       1     1     1     1     1 1   1       1   1                   1                 1 1                 1 46
47 20   1     1                 1   1     2   1   1 1                             1     1       1 1   1 1       1   1 2 1     47
48 25 1         1     1 2     1 2 1   1 1                       1       2     2         2             3   1       1   1     1 48
49 26     1   1   2 1     2   1               1 1 1                 1 1 1 3 1                 1   1   1         1   1     2 1 49
50 15 1 1         1     1         1                           1   1       1             1 1         1       1   1         2   50
51 13             1         1     1   1     1         1   1           1   1         1     1           1       1               51
52 14         1     2   1                     1         2           1     1     1         1 1                         1     1 52
53 15   2     2           1           2 1         1                             1       1     1   1   1         1             53
54 18   1 1                         1     2 1 1 1   2   1                 1         1   1 1     1         1     1             54
55 19   1   1 1     1 1 1             1                 1 2 1       1     1 1                             2       1 1 1       55
56 9   1     1         1             1     1                                               1       1           1           1 56
57 13       1     1                             1   1     1 1 1                       2                   1   1       1 1     57
58 16               2     1     1   1                           1   1 1     1         1           1           2         1 2   58
59 12               1     1         1   1               1       1   1     1                   1 1     1           1           59
60 16           1   1         1 1 1 1   1     1         2                       1 1   1   1     1                 1           60
61 13             1   2       1               1               1           1     1     1 1 1     1               1             61
62 18           1           1     2 1         2 2                           2   2               1 2     1                 1   62
63 13             1         1     2   1   1           1             1   1                   1     1           1         1     63
64 17   1   1 1   1         2 1           1 1                   1   1   1   1   1           1                         1     1 64
65 16 1 1                   1           1 1 1 1     1       1     1 2       1               1                           1 1   65
66 15       1     2 1       1                   1   1       1       1 1     1       1           1 1   1                       66
67 14     1       1   1 1   1 1         1         1       1               1     1             1                   1 1         67
68 18           2     1       2           1         1   1 1 1   1                     1   1                 1   2 1       1   68
69 11               1     1         2         1               2                     2       1                   1             69
70 15   1             2     1     1       2     1   1               1 1               1           1   1             1         70
71 23 1 1 1   1   1           1     2 1       1 1 1   2 1             1         1               1   1   1         1     1 1   71
72 11     1 1                       1 2   1   1         1                 1                 1 1                               72
73 6 1                           1         1                           1                                 1 1                 73
74 18         1   1         1             1 1                       1   1   1           1       1   1 1 1 1   1   1     1   1 74
75 15   1 1 1     1   1                 1             1     1           1   1   1             1     1               2         75
76 19   1 1                   1     1               2       1   1       1 1   1 1 1           1 2           1       1 1       76
77 15                   1 1     1     1 1   1 1   1         1 1 1     1               1         1       1                     77
78 12 1       1     1     1         1                     1                             1           1     1     1       2     78
79 21 1   1 3 1   1 1                 2               1         1 1             2 2                   1     1   2             79
80 20   1           1 1 1   1   1 1     1         1   2                   1   1 1 1     1               1       1 1       1   80
81 22 1   1 2 1 2 2   2                         1 1       1 2     1           1               2   1                         1 81
82 12             1               1   2                         1 1                           1   1       1   1     1   1     82
83 15   1   2 1         1               1           1     2           1           1                   2   1         1         83
84 16 1   1   1     1   1 1                 1   2                   1   1                   1                   1         1 2 84
85 23 1                       1 2   1     2         1       1     1           1 1 3         2               1 1 1     2     1 85
86 18             1       1         1         1           1 1   2   1   1 1   1         1         1 2 1   1                   86
87 21     1 1       1       1               1   1       1   1     1     1 1     1                 1 1   1 1   1     1   2   1 87
88 17   1   1 1                     1       2   1   1 2                       1   1 1     1 1   1     1                       88
89 15                                   1       1 1         1           1   1     1 2           2   1           1   1       1 89
90 14         1                           1 2               1       1           1   1         1   1     1 1       1 1         90
91 9                 1     1         1 1               1       1         1                             1         1           91
92 17   1                     1       2   1                     1           1 1 1         2               1 1 3   1           92
93 12                   1         1             1       1                 1 1     2 1 1                             1     1   93
94 12 1         1         1 1                 1                       1     1       1   1 2             1                     94
95 20             1 1     1 1     2 1     1 1         2   1                   1       1   2           1         1     2       95
96 15 1     1   1       1       1                 1 1     1             1 1                     1     1           1   1 1     96
97 28     1             1 1 1 1 1                 1   1 1       1     4     1 1   1     2 2 1 2     1         1       2       97
98 19       1               1                 1 1   2                   3   1 3   1             2 1         1               1 98
99 12           1 1   1             1                                             1       1 1     1 1             1       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng