BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 24         1           1 1 1       1 1 1 1   1 1     2       1     1 1       1   1       1 1     1   1       1 2           00
01 17   1     3               1   1                     1   1     1 1     1           2       1 1       1       1             01
02 22   1         1               1   1             1 1 1     1   1 1 1     1 2       1 1   1 1     1           1 1         1 02
03 16     1               1     1       1       1   1 1         1 1     1     1             1           1   1   1         1   03
04 10         2           1   1     1                                 1               1 1     1                         1     04
05 18       1 1     1   1         1         1 1 1           1       1               1 1   1       2         1   1           1 05
06 14           1                           1   1 1               1     2 1   1         1           1 1     1     1           06
07 19 1 1 1     1   1 1 1                     1         1             1       1     1 1   1 2   2                     1       07
08 11             2                 1                                 1   1         1 1                 2 1                 1 08
09 10       1                                                 2 2                                   1         1       1   2   09
10 15                     1     1   1             1           1                     1 1     2 1           1 1     1 1 1       10
11 9                         1 1     1                                 1         1 1                             1     1   1 11
12 19     1   1 1           1                     1   1 1   1   1       1 1           2 1 1   1   1           1 1             12
13 18     1       1 1   1   1   1                   1   1               1     1 1 1   1 2               1                 2   13
14 17                 1           1   1   1     1             1       1       1 2         1   1   1     1         2         1 14
15 17   1 2   2 1       1       1     1     1         1               1                                   1 1       2       1 15
16 15       1           1       1     1                 1                 2   1   1                   1   1     1   1 1   1   16
17 14             1 1       1     2   1           1           1     1               1       1           1               2     17
18 22             1 1               1       1 1   1 1 1   1 1   1   1         1   1 1 1   2           1 1     1   1           18
19 19 1     1     1                   2 1 1         1   1   1   2 1 1   1 1     1   1                                   1     19
20 16   1                                     1                 1     1 1         1   2         1         1 1 1 1 1 1   1     20
21 15   1   1   1     1                 1       1   1     1                   1 1   1     1                 1           1 1   21
22 19                 1   1           1   2 1                               3 1         1 1       1 1     1       1       2 1 22
23 23           1 1     1 1       1 1   2   1 1         2   1     1   1 1 1       1       1       1                   1 1 1   23
24 14                           1       1 1       1                   1   1   1       1         1 1           1 1 1       1   24
25 8     1         1       1   1       1                           1       1                                             1   25
26 18 1         1 1 1     1 1       1                 1           1             2       1 1         1     1     1           2 26
27 14           1       1 1   1                 1       1 1   1         1                         2 1     1         1         27
28 14           1   1       1   1                 1   1   1   1             1                 1           1 1   1     1       28
29 11 1                   1         1             1   1     1     1   1                   1       1   1                       29
30 16                   1       1 1       1 1   1 1         1     1 1 1         1                     1         1           2 30
31 16           1         1       1 1   1     1       1     1       2               1         1     1 1 1       1             31
32 18         1 1 1       1       1   1       1           1       1 1     1 2           2                   1 1     1         32
33 14             2                 1 1     1     1     2   1             1     1                                     1 2     33
34 17 1 1   1                       1               1   1 1   1 1                     1       1 2     2     1               1 34
35 19         1   1   1   1 1 1       1 1           2           1 1   1         1                         1 1     2   1       35
36 19       1   2           1   1           1       1     1         1   1   1         1 1 2     1           1 1     1         36
37 11 2                             1     1       1             1       1                         1   1     1     1           37
38 12             1             1 1       1     1             1   1           1   1 1             1                   1       38
39 16             1         1 2     1       1   1             1 1 1         1 1 1         1                     1         1   39
40 13 1     1   1           1               1         1     1                   1           1 1 1                     1 1     40
41 13     1       1                   1       2 1       1     1 1 1               1             1   1                         41
42 21           2       1   2       1             1   3   1           1         1         1   1   1   1       1 1 1         1 42
43 18                         1   1 1   1 1   1                             1 1         1       1         1 1 1   1   2   1 1 43
44 15   1 2           1       1   1     1 1               1               1                                   2     2       1 44
45 17   1     1               1     1   1   1   1 1   1                     1   1 1   1     1 1     2                         45
46 17 1 1     1       2                     1             1     1           1     1     1   1 1     1           1     1     1 46
47 17   1     1   1   1   1   1                               1     1         1   1         1 1       1   1         1   1   1 47
48 14                                   2       1       1   1 2           1 1         1           1   1     1         1       48
49 19     1 2 1     1     2       1         1     1                     1 1             1 1   1           1 2   1             49
50 18     1   1     1 1           1 1     1     1   1                     1               1 1           1     1   1       2 1 50
51 20   1   1     1       1   1       1             1   1   1         2 1 1       3 1         1                         2     51
52 28   1   1             1   1 1           1 2           1 1 1     1       1 1   1 1   1 1 1 1 1     2   1         2 1     1 52
53 11           1 1 2             1   1       1                         1                               1     1         1     53
54 18       1 1               1       2 1 1   1   1 1               1         1 2           1               1             2   54
55 11         1   2 1 1 1   1     1                                   1                                   1   1               55
56 16 1 1               1   1       1           2   1                     1           1       1         1 2   1   1           56
57 15 1   1 1 1       1 2 1                             1     1             1 1 1 1                             1             57
58 14     1 1         1                         1           1 1 1     1           1             1 2                 1   1     58
59 24 1     1 1     1 2       1 2 2     1     1   1       1     1                 1 1 1       1               1     2     1   59
60 17   1       1   2   1           1   1   1         1           1 1                     1   1 1   1     1   1               60
61 13       1           1                 1 1       1                   1   2                             1 1 1       1   1   61
62 14                   1 1 1               1             1   1 1   1     1       1   1                   1     1 1           62
63 19                     1 1       2 1   1 2 1             1       1   1                 1       1 1         1 1       2     63
64 18 2 1                       1                     1   1   1   1           1   1         1 1     1 1     1     1 1     1   64
65 13                 1                               1                       1         1 3 1           2             2 1     65
66 16       1           1 1   1   1     1   1               1     1 1                   2     1 1 1       1                   66
67 12       1   1       1     1 1   1   1 1                               1     1               1                           1 67
68 26 1 1 2         1 1 1   1 3 2                 1 2       1         1             1       1 1   1               1 2       1 68
69 16 1   1 1         1 1   1                   1     1         2 3   1                             1                 1       69
70 12             1         1         1   1         1               1 1         1 1 1   1               1                     70
71 15                       1       1 1 1           1         1   1         1   1   1   1   1 1                 1   1         71
72 17   1       1           2 1               1 1   1           1             1       1   1 1 1 1             1           1   72
73 17       2     1             1 1             1           1 1 2         1   1     1 1           1   1     1                 73
74 18               1   1     1       1   1 1 1 1   2 1   2     1 1   1                         1                 1           74
75 16 1       1 2   1 1                   1       1     1   2                                     1   1 2   1                 75
76 14   1 1       1           1           2               1                             1   1   1   2 1                 1     76
77 15     1 1         1 2               1                                 1   1 1           1         2         1   1       1 77
78 9 2 1                                         2   1         3                                                             78
79 10               1       1 1     2           1         1               2                         1                         79
80 17   1     1     1   2 1           1 1           1 1   1                   1     1             1   1           1 1         80
81 20   3     1   1           1 2 1 1       1 1     1       1               1 1   1       1           1         1             81
82 20   2 1 1       1                     1     1           1     1       1 1   1 1 1   1                 1   1 1 1   1       82
83 14   1                             1   1   1     1               1           1                 1 1     1   1     1     1 1 83
84 16       1 1                   1                   1 1 2         1 1         1       1       1   1           1   1 1       84
85 19     1     1           1         1   1   2 1 1                     1         1   1     1       1   1 1       1     1   1 85
86 17     1   1     1   1                       1 1   1   1             3         1             1   1 1 1               1     86
87 11 1   1       1             1                             1                     1 1                 1             1   2   87
88 17                           1             1   1     3 1           1   1 1       1           1     1 2   1 1               88
89 16           2               1   1   1 2 1     1           2   1                 1           1                   1     1   89
90 18 1         1     1         1 1   1     1   1     1     1           1   1                   1 1     1   1       1       1 90
91 15       1 1       1   1                               1       1           1           1     1 1 1     1           1 2     91
92 18               1 1   2       1                     2 1           1 1   2                   1     1 1       1     1   1   92
93 16               1 2   1   1     1 1 2     1       1           1   1               1     1           1                     93
94 13 2   1                                 1 1     1                     1       2 1   1         1                 1         94
95 14 1   1         1                                   1   1     1   1     1       1   1   1     1           1       1       95
96 22     2     1                 1     1 1   1           1 1 1     1   2       1   1           1   1 1 1 1   1   1           96
97 17                 1   1                       1       1 1       2       1   1           1 1     1     1 3           1     97
98 21 3           1 1   1       1 1           1 1     2       1     2     1               1         1 1                 1   1 98
99 17       1         1     2                     1 1                   1               2   1                 2 1     2 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng