BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9             1     1       1         1 1         1           1 1                       1                         00
01 13                 2   1             1     1 1                           1 1 1   1         1       2               01
02 12                     2     1                       1     1 1   1   1 1     1               1                   1 02
03 14           1 1           1       1     1               1           1   1               1   1 1       2 1         03
04 15     4                       1             1 1 1           1         1 2     1   1     1                         04
05 17       1 1     2   1       1 1   1         1     1     1               1                     2         1 1   1   05
06 12     1             2           1             1 1 1     1   1                       1         1     1             06
07 13             1         1 2 1                 1 1   1                       1   1       1   1 1                   07
08 20 1       1   1   1 1     1         1 1 1   1   1             1           1     1   1   1 1   1         1   1     08
09 18   1   1   1             1 1                             2     3   2       1             1 1 1   2               09
10 17                 1 1         1 2 1 1       1                     1             1       3     1   1   1     1     10
11 18               1     1       1     1 1         2           1   1             2       2         1   1 1     2     11
12 11           1 1           1 2   1                   1       1 1               1                     1             12
13 17   1     1     1   1     2   1   2     1 1 1   1 1         1             1 1                                     13
14 20         1 1     1 1       1   1     1   2 1   1 1               1         1   1                     1   1 1 2   14
15 20           1   1       1   1     1           1     1     1     1   2   1   1 1 1       2 1   1                 1 15
16 15 1     1     1         1 1           1 1 1           1 1     1                     1 1             1   1         16
17 18       2     1       1               2       1     1         1       2 1   1       1 1         1         2       17
18 10         1       2   1                       1                                       1             1   1     1 1 18
19 16                 1                         1   1             1 1   1       1 1   1     2 1 1       1 2           19
20 13       1             1 1 1                     1 1         1     1   1 1             1 1                 1       20
21 16 1 2       1         1   1       1           1     1     2             1     2   1             1                 21
22 13                   1     1     1           1         1                       1   1 1 1       1   1   1     1     22
23 12               2     1                     1                               1       1   1     1   1   1     1   1 23
24 17 1                 1   1     1 1   1 1                         1           1 1 1   1 2 1     1     1             24
25 20     1     1   1 1         2             1     1             1     1   1 1   1       1   1     1   1 1 1       1 25
26 19       2       2   1   1             1 2 1               1   1       1     1                       1 1       2 1 26
27 17   1       1             1         1 1       1   1       1   1       1   1     1   1             1   1   1     1 27
28 13   1     1     2   1                 1 1         1             1   1         1 1   1                             28
29 15       1 1           1                     1         1       1   1       1 1   1             1 1       1 1     1 29
30 13                       3   1 1       1         1 1       1   1       1         1 1                               30
31 18 3 2   1 2                         2 1                 1       1 1               2                           1 1 31
32 18 2     1     1             1   1 2 2   1 1   1       1     1   1           1                       1             32
33 20 1               1   1 1     1 1                   1 2   1           1 2 1     1         1 1 1 1   1             33
34 19 2 1     2   1                 1             2 1   1   1         1             1           1 1     1   1     1   34
35 15         1           1           1       1       1       1 1       1           1   1       1   1         1 1 1   35
36 21               1       1 1     1       1   1 1   1 1       1   1   2   1           1         1 1   1 2       1   36
37 9           1     1 2     1             1                                     1           1           1           37
38 17 1   2         2     2       1             1                   1 1   1             1     1             1 1   1   38
39 19     1           1 1   1   1           1       1 1 1       1   1 1     1     1     1     1     1         1     1 39
40 14           1         1   1       1             1   1             1       1   1         1           1 2       1   40
41 16         2       1               1   1               2           1 1   2         1   2   1       1               41
42 15       1     1       1     1   1   1                     1               1 1   1 1 1           1         1     1 42
43 24   1     2   2 1           1 1                     2 2   1           1         1 1 1 3         2         1   1   43
44 19   1 1     1       1                     1       1   1               1 1 1 1     3 1   1   2         1           44
45 10     1     1                   1           1                         1   2                 1               1 1   45
46 13           1         1                                           1   1 1   1 1   2     1       1   1         1   46
47 13                                 2 1                       1 1   1   1                   2         1   1   1   1 47
48 11 1                   1           1       1         1 1               1 1                               1     1 1 48
49 17       1   1 1       1                   1   1         1   1 2   1     1         1 1       1 1     1             49
50 15     1                       1           1 2         1 1     1 1                   2 1   1     1     1           50
51 17   2         1     1             1   2 1     1 1     1 1     1         1         1       1                   1   51
52 26   1   1 1 1 1   1 1             1       1             2   1 2       1     2       1 2   1       1   1 1 1 1     52
53 13                                   1       1 2 2               1 1   1     1                     1       1   1   53
54 12         2     1                 1     1 2                     1               1 1   1                     1     54
55 13   2                     1   1                   1   2 1 1   1           1 1   1                                 55
56 8     1                 1 1                 1 1                           1                 1     1               56
57 14   1               1       1 1 1 1     1   1                                   1   2         1     1         1   57
58 14         1     1     1       1         1         1           1   1                     1     1         2 1 1     58
59 20           2     1         1       1           1   1     1 1   1   1   1   1       1   1 1 1   2     1           59
60 10     1                       1       1 1 1                         1               1   1                   1   1 60
61 11   1 1     1                         1                 2 1         1                   1         1     1         61
62 15 1 1       1   1                                 2 1     1       1   1   1     1                   1   1 1       62
63 15       1     1 1   1 1 1             1 1       1 1       1                   1                   1 1         1   63
64 15       1   1           1           1   1     1     1 2   1           1   1               1             1     1   64
65 20     1   1   1         1     1 1 1       1 1       1   1   1     1       1 1       1           1 1   2           65
66 9       1                       1                   1 1     1         1                         1 1           1   66
67 13 2                                 1       1 1             1       1     1           1   1 1 1               1   67
68 15   1           1 1 1               1       1       1   2     1 2     1                   1             1         68
69 15                       1             1   1   2   1                   1         1         1 1 1 1         1 1   1 69
70 15   2       1       1   1   1   1                         1 1   1           1       1                 1       1 1 70
71 13 1     2                 1                           1 1   1     1       1       1       1                 1   1 71
72 14 1         2   1       1   1       1               1                       1 1           1   1             1   1 72
73 18     1   1   1   1                 1     1     1 1   1       1   1 1                 1           1     1 1   1 1 73
74 15             1   1   1 1       1             1     1             1       1 1 1       1           1     1   1     74
75 12 1 1   1 1         1       1                           1     1                   1     1 1             1         75
76 8                             1     2               1         1     1           1                           1     76
77 14 2 1 2     1                             1                   1     1 1                           1 1           2 77
78 15     1   2   2           1           3                         1 2               1           1           1       78
79 19               1 2     1             1 1   1 1                         1   1 1       1   1 1   1   1   1   2     79
80 16 1                   1 1 1               1       1           2 1   1   1             1           1 1 1 1         80
81 10           1         1 1 1                 1 1 1                                     1       1           1       81
82 14     1 1 1 1       1         1 3   1               1   1             1                                     1     82
83 13             1           2   1     1     1       1                 1 1         1 1   1     1                     83
84 17     1     1   1     1   1       1           1   1     2                     1 1             2 2       1         84
85 10       1       1   1   1   1                                             1               1       1       1   1   85
86 15             1             1     1 1       1   1 1       1 2       1   1                   1   1               1 86
87 20       1     1   1   1           2   1 1             2 1   1     2       2                         1     1 2     87
88 13       1 1                     1 1   1       1       1 1                         1 1       1           1       1 88
89 20   1   1               1     1 1     1   1             1 2 1       1     2     1           1 1           1 1   1 89
90 12     1           1         1 1   1               1 1     1           1         1 1               1               90
91 16 1   1         1       1           1       1           1           1         1   1     1 1 2   1     1           91
92 17 2 1                   1     1 1   1   2 1   1                   2       1                             1   1 1   92
93 17                 1   1     2 1 2       1       1   1     1         1   1               1       1         2       93
94 20 1 1 1       1 1 1 1       1     1     1           1 2                       1         1   2     1 1           1 94
95 9                 1           2           1       1     1                               1   1               1     95
96 13     1       1                           1     2               1         1   2   1               1 2             96
97 17                 2       1         1                     1 2   1   1         1 1           1     2     1 2       97
98 10       1                                       1 1   1           1     1                       2     1         1 98
99 19     1 1     1     1     1   2 1       2   1             1 1   1             1   1   1           1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
Ngày
/
Tháng