BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15                 1               1 1 1       1   1     1           1                 1   1           2           1 2     00
01 18   1     1   1         1         2       1 1       1                         1 1     2       1 1   2             1       01
02 14           1         1           1         1 2           1             1     1 1 1 1         1                 1         02
03 12     1     1                       1     1 1                               1                     1       2       1 1   1 03
04 15           1   1           1 3     1       1 1     1 1   1                   1                             1   1         04
05 9 1         1         1             1             1 1     1                         1                         1           05
06 8                               2 1 1 1                                 1                                       1 1       06
07 16                 1           2   1         1         2                       1     1 1     1         1 1 1       1     1 07
08 15       1           1       1                                 1     1   1     1         1   1     1     1 2     1   1     08
09 10   1   1   1             1             1   1                               1                       1   1             1   09
10 23         1   1             1   1           1   1   1 1 1 1             2         1     2     1     1 2 1   2     1       10
11 24 1     2 1   1 1 2 2       1 1 1 1     1   1   1           1   1   1                     1                   1   2       11
12 18         1     1   1             2 1   1             1     2           1 1           1       1             1   2       1 12
13 14                   1   1                               1   1         1 1 2       1               1   1 1   1       1     13
14 16       1     1   1 1 1   1       1   2   1       1 1                       1 1               1                 1         14
15 16           1     1                             1   2         2     1                 2 2     1 1   1         1           15
16 21     1 1 1     1     1 1             1       2 1         1     1 1   1       1       1 1 1     2                 1       16
17 10     1   1               1                       2           1             1       1                   1     1           17
18 22   1           1 1   1         2           1         1         1 1     1   1 1 1       1 1       1   1   1   1 1       1 18
19 8         1   1                   1       1                   1     1                       1               1             19
20 10         1       1                     2                       1 1             1                             1   1   1   20
21 16 2       1       1             1                         1         1   1   2   1           1 1   1       1           1   21
22 26     1         1       1 1     1     1 1   1 1     1     1 1 1     1   1   1 1 1   1     1 1     1       1   1         2 22
23 21         1   1 2 1         1       1     1     1 1       1 2           1 1 1               2 1   1             1         23
24 17     2 2 1 1     1             1   1             1             2             1       1                   1       1     1 24
25 14         1 1                         1 1     1       2     2     1 1         1       1   1                               25
26 15           1 1 1         1           2   1 1                       1                       2       1   1     1       1   26
27 15   1           1 1 1       1                       1   1     1 1 1   2             1                   1             1   27
28 15                           1   1   2                 1           1     1           1         1 1 2 1 1           1       28
29 22 1         2         1     1             1             1   2 1   1           1   1 1 1     1 2     1         1       1 1 29
30 16       2         1         1 2 1         2   1           1           1 1     1                     1             1       30
31 26   1               1   1   1   1           2 1 1 1     1       3   1 1   1   1 1 1   2 1 1                   1         1 31
32 21         2   1         1           1   1 1               2 1 2   1         1     1 1   1                         2   2   32
33 13     1                         1           1   1     1 1 1 1         1   1         1             1   1                   33
34 11       1     1 1 1                             2       1             1   1 2                                             34
35 10 1                                                                       1 2 1                 1     1   1         2     35
36 16 1     1           1 1   2               1         1   2 1                 1           1     1         1         1       36
37 11 1             1                             1           1   2     1 1 1               1                   1             37
38 18   1               1           1 1 1   1       1                     1 2   1 1 1     1         1 1     1           1     38
39 19 1               1 1 1 1                 1 1   2 3                         1 1 1           1 1   1             1         39
40 22     1     2 1 1       1   1       1             1           1   1     1 1   1 1             1   1 1   1   1     2       40
41 15   1     1       1               1           1                         1 1     1     1   2   1       1     1   1         41
42 14   1 1             1               1   1     1   1           1                         1     1 1           1       1 1   42
43 14   1           1               1                 1                   1 1   1           1   1 1 1 1     1   1             43
44 24 3   1             1           1   1     1           1   1   1 1       2 1     1       1       1   1         1     3   1 44
45 17 1           1   2     1 1 1           1                       1 1   1   1                     1 1         2           1 45
46 24   2         1 1 1   1     1       1         1     2       1   1 1             1   1   1 1     1     2   1     1 1       46
47 11         1                           1               1 1                         1 1 1           1               2 1     47
48 13 2 1             1 1       1                 1       2           1               1 1                     1               48
49 18   1 1   1 2             1       1       1       1 1 1 1           2         1           2                 1             49
50 11               1                           1                 1                         1     1       1             1 2 2 50
51 14     1               1     1               1           1   1       1             1     1 1 1   1       1             1   51
52 20 1 2   1         1       1   1   1     1       1 1                 1 1           2         2     2     1                 52
53 17   1       1       1     1   1       2     1     2                 2 1         1     1 1                 1               53
54 17   1         1     1 1       1                       1 1   1 1 1   1     1                   1     1     2           1   54
55 18 1         1 1         1             1         2   1       1               1 1 1   1                 1 1   1 1       1   55
56 16 1             1       2       1         1       1             1     1 1         1 1   1                   1 1         1 56
57 16                   1         2       1   1         1 1   2 1                   2 1           1   1             1         57
58 10         2             1           1                                     1     1 1                   1             1   1 58
59 9 1                       1               1                   1 1                         1     1                 1     1 59
60 14       2             1           1   1 1     2         1       1           1             1 1             1               60
61 20     1       1 1       1           1 2                 1       2       1           1 1 1         1 1       1   2       1 61
62 19         1 1         1   2 1 1       1           1       1   2           1           1     1   1         1         1 1   62
63 16           1     1                   1                 1   1   1 2       1         1     1     2 1     1 1               63
64 20       1 3 1 1 1                 1   2 1   1 1                       1       1                 1     2         1     1   64
65 13   1   1             1                     1             1         1     1   1 1 1       1           1             1     65
66 18     1       1       2       1 1           1 1   2   1 1   1         1         1     2             1                     66
67 26     1       1     1 2           1     2   1 1     1       1     1   1       1     1   1   1       1 2 1           1 1 2 67
68 19           1           1       1     1 1           1       1       3   1           1         1 1   1   1   1       1   1 68
69 16         1 1   1         1 1     2     1       1   1             1                 1 1             1               1 1   69
70 14 1         1       1 1   2                         1 1         1         1         1                         1 1       1 70
71 16     1 1 1         1       1                   2   2   1         1                                 1         1       3   71
72 16 1   2 3                     3                                 1   1       1 1     1   1   1                             72
73 13     1 1   1 1       1                     1       1             2                     1 1 1             1               73
74 17   1             2     1         1     1     1 1   1             1               1                 1   1 1 2   1         74
75 10 1                     2   1             1             1     1       1                                       1         1 75
76 23   2 1 1               1           1           1   1     1 1             1     1       2         2       2 1 2   1 1     76
77 18     1     1       1 2               1 1 2         1   1         2 1   1       1 1                   1                   77
78 11             1 1                             1 1 2 1                 1               1     1                           1 78
79 19 1     1                 2 2           1 1   1 2             2 1         1     1   1                       1 1           79
80 12           1     1                         1           1         1   1   1                         1         1 1   1   1 80
81 15                         2 1     1     1       2     1           1 1         1           1   1     1                 1   81
82 23   1 1       2     1     1   1     1 1 1 2                           1     1               1 1       2 2 1 1           1 82
83 14   1 1             1               1                     1               1   1   1       2                 1   1 1 1     83
84 19 1           2 2 1     1     2 1             1   1       1           1           2       1     1     1                   84
85 19   1   1               2               1                       1 1   1   1     1 1   1     1 1     2       1     1   1   85
86 15               1       1           1                   2   1         1     2 1         1     1 1       1       1         86
87 17     1       1           1 1   2 1     1   1           1     1           1     1     1       1         1       1         87
88 25           1 1     2 2 1             1   1 1 1 1     1                           2 1       2   1         1   1 1   1 2   88
89 16               1         2     1 1       1   2   1       1                       1 1         1 1         1             1 89
90 15         1   1                     2   1             2                   1               2 1   1             1   1 1     90
91 15   1 1 1           1           1     1   1               1   1   1             1 1   1             1         1           91
92 17   1           1 1       1 1 5             1                   1   1     1     1                       1             1   92
93 10       1               1   1                     1 1   1                                               1 1     1   1     93
94 17 1   1                   1         1   1 1           1     1 1 1       1   1             1           1 1         1   1   94
95 15 1       1         1 1 1   1   1                                           1       1           1 1         1 1 2         95
96 18 1                           1   1 1 1               1     1         1   1 1     1         1     1 1   1 1   2           96
97 15                                               1     1       1 1     1 1         1       2     1 1 2 1       1           97
98 17                     1     1     2 1                 1 1 2         1               1 1         1 1             1   1   1 98
99 12   1 1         1     1 1       2                         1 1     1                     1                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng