BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/04/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16           1                 1 1         1       1       1         1     3   1 1 1   1             1     1             00
01 8             1   1                       1   1       1         1                                           1         1 01
02 20     1               1 1 1       1   1     1     1 1 1   1 1   2             2         1 1 1               1           02
03 16             1   1       2     1       1   1               2 1     1             1           1               1       2 03
04 9         1                         1           1       1                                       1 1 1 1               1 04
05 19         1   1 1     1 1     1         1       1     1             1     1   1   1   1   1 1             1     1 1     05
06 11               1   1 1 1                           1               1     1         1           2         1             06
07 16         1     1               1 1 1         1       1     1     1     1       1   1 1         1             1 1       07
08 14     1       1                     1     1         2               1           2 1     1           1   1           1   08
09 18   1               3 1 1 1 1           1 2           1 1 1 1               1               1                 1         09
10 23 1 1   3       2   1   1                                       1 1   4     2           1       3             1     1   10
11 16               1 1 1     1 1 1   1   1               1     1     1     2         1                   1             1   11
12 11     1       1         2               1 1                     1             2                       1         1       12
13 19 1   1 1 1 1   1               1     1 1     1     2   1             1     1           1             1 1           1   13
14 14                     1           1   1   1     1           2     1     1         1       1   1               1     1   14
15 15         2     1   1           1   2   1       1       1     1     1                                     1 1         1 15
16 16 2     1 1                       1       1       1                         1   2 1   1     1   1         1     1       16
17 10       1   1       1     1 1 1     1                         1                   1       1                             17
18 14           1   1             1   2           1             1                 1                         2 1   1 1   1   18
19 19               2                   2 1                 1       1 1   2             2   1     1 1 1     1 1 1           19
20 22         1   1             2       1     1   2       1 1             2         2           1 1     1 1     1     2 1   20
21 15 1   1       1                     1 1   1 2                                 1 1     1   1               1     2       21
22 16 1   2   1         1                 1   1 1     1                     1     1             1     1       1         1 1 22
23 13             1 1           1               1   2   3 1                               2 1                               23
24 18     1 2   2       1                               1                   1           1       1 2   1 1       3 1         24
25 19           1   1                 1   1       1 1   1 1 1 1     1       1 1 2         1             1 1         1       25
26 21       1                 1 1   2             2 1       2 1         1   1     1       1 1             2             2 1 26
27 16 3     1   1             1   1           1 2       1   1   1           1           1   1                               27
28 19   2             2   1   2     1 1 1                       1 1   1   1     1       1   1               1     1         28
29 17                     1     1 1   1     1       1   2 1             1 1       1       1 1 1                   1   1     29
30 12       1                                 1       1   2     1       1       1           1     1     1     1             30
31 16                 1         2 1                               1   1                 1 1 1         1     1 1 1     2 1   31
32 18         2 1 1     2     1         1   1 2       1       1                       1           1           1   1 1       32
33 17   1           1       1   1           1     1   1               1       1     1   2     1   1   1             1   1   33
34 11           1   1                                       1 1   1 1     1                       1       1 1         1     34
35 13   1                 1   1 1         1 1                 1                     1                 1 1             2 1   35
36 8 1 1 1                                           1                       1     1                 1     1               36
37 16 1         1                       1 1         1                 1       2       1       1       1 1 1 1             2 37
38 14     1             2   2         1   1       1 1                 1 1     1     1                     1                 38
39 19     1     1       2               1 1 1     1       1   1       1   1   1 1                 1     1     2         1   39
40 17   1             2         1       1 1   1 1                     1               1   1           1 1   1   1         2 40
41 18       1                   2 2         1                 1           1   1 1       1           1   2     1       1 1 1 41
42 22   2         1   2     1           1 3 1 1             1   1             1 1   1     1       1   1         1   1       42
43 12             1                               1 1             1     1   2   1   1     1           1           1         43
44 13     1     1               1   1               1 2             1       1         1               1         1       1   44
45 15     1                 1         1             1           1               2 1           1     1 2 1         1 1       45
46 11             1           1           1                 1         1         1         1 2     1 1                       46
47 16 1   1   2               1   1                     1               1     1     1 1             2 1 1 1                 47
48 12             1       1                 1         1                       1 2 1         1             2 1               48
49 22           1 2 1   1 1       1       1       1     1   1 1 1 1 1         1 1             1             2     1 1       49
50 19 1 1     1 1 1                 1       1 1     1     1 1     1         1   1               1         1   1   1   1     50
51 15   1                                     1       1       1     1             2 1               1 1     1     1 1   1 1 51
52 19   1 1           1     1   1 1 1       1     1       1             1   1 1               2   1   1     1           1   52
53 15   1 1                       1                     1         2       1             1 1 1 1   1     1       1         1 53
54 18                     2 1     1       1 1       2     1   1   1       1                 2   1               1     1   1 54
55 9     1 1 1           1           1       1       1                 1                                           1       55
56 16   1                       1     1         2 1   1             1       1   1             1   1   1       1   2         56
57 16     1 1   1     1   2 1 1 2                         1   1 1       1                                       1   1       57
58 9 1               1             1                       1           1                                     1 1     1 1   58
59 18 1       1   1         2 1       1 2       1     1   1   1 2                                               3           59
60 16       1 1                 1   1     1   2 1                 2                     1   1         1   1   1 1           60
61 20   1     2 1 1                 1     1 1 1     2     1   1                           1   1 1   1       1         1 1   61
62 18     3 1             2       1                     1   1       1               1           1   1             1 2   1 1 62
63 17   1     1             1     1             1 1 1   1         1     1   1         2 1 1     1 1                         63
64 14                   1                                 2     1   2   1           1 1                     2   1 1   1     64
65 16           1   1 2   1     1                   1 1           1   1     1       1     1     1                       2   65
66 17       1   1   1     1 1                     1           1   1       1         1   1   1             1   1 1   1 1     66
67 16         1         1       1 2                         1         1       2               1 1   1     1         1 1   1 67
68 11       3                                     1                 1   1 1                 1   1       1     1             68
69 19     1 2   2   1         1   1   1     1   1               1         1 1     1                   1 1   1           1   69
70 17 1   1         2               1     1                 1                       2     1         1 1   1     1 1     1 1 70
71 18             3     1     1         1   1   3   1                 1             1   1 2     1 1                         71
72 14 1         1   1     1     1                     1       1 1 1   1             1 1                   1 1               72
73 13 1 1     1         1               1     1     1 2                 1                               1     1     1       73
74 14       1   1             1       2     2               1     1             1     1                                   3 74
75 11     1     1                     1             1               1 2       1   1               1     1                   75
76 11                 1                                 1     1     1                         2 1                     2 1 1 76
77 10                     1               1                 1     1       1     1     1 1     1                     1       77
78 19   1 1           2                 1               1         2 1     2 1     1           1 2 1       1   1             78
79 26     1   1         1   1 1   2 1 2       1 1 2     1 1 1 1   2   1 1                               1     1   1     1   79
80 12 1 1                 1 1           1                         1     2                       1   2         1             80
81 12   1               1 1   2         1           1 1       1                 1               1         1                 81
82 16                               1   1     1 1       1                 1 2 1         2         2   1         2           82
83 23 3       1   1       1 1 1     1                 1   2 2                     2   1     1           1   1 1       1   1 83
84 13       1                         1     1   1 1         1 1 1 1       1       1       1                           1     84
85 14 1         1                   2         1               2       1   1   2                 1 1             1           85
86 16   1             1   1       1 1 2 1       1     1               1   1   1       1   1     1                           86
87 17   1                 1   1   1   2           1 1 1                     2           2           2       1             1 87
88 16   1             1       1                                       1 2         1   1   1   2   1     1 1 1     1         88
89 26             1 1 2           1 1       1     1     1       1   1 2     1     3         1 1   1 2   2           2       89
90 19         1       1     1 1   1 1       1           1 1             1     1               1       2 1 1       1       2 90
91 18 1             1 2   1   1     1           1 1           1   1 1               1   2                   2     1         91
92 16               1                   1 2                 1       2           1 1       1 2     1 1         1     1       92
93 18 1 3               1   2               1     1                 1         1     1 1 1               1 1       1   1     93
94 17 1       1         1       1                         1   1 2   1       2           1   1 1 1                   1     1 94
95 18       1     1     1           1           1   1 1 1           1                 2 1     1           1     1   1 2     95
96 12           1     1 1       1 1 1     1           1                         1         1   1       1                     96
97 17     1     1   1       1         1     1   1       1   1       1     1 1                   3 1               1         97
98 16       1 1   2                 1           2 1   1                         1       1           1       1     1   2     98
99 24 1     1     1 1 1     1   1       1 1           1   1   1 2     2 1         1   2     1         1   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng