BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15     1       2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1       00
01 15     2     2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           1 01
02 16       1   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 1 02
03 19           1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       1 03
04 14   2             1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1         04
05 11       1 1                 1             1 1         1 1         1                         1                     2       05
06 16           1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1     06
07 19 1 1   2   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 1 07
08 17         1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1   08
09 14           2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1   09
10 24     1   1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   2 10
11 14                   1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1     11
12 16   1       1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1     12
13 20 1     2   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1     13
14 15                 1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     1 14
15 11           1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                       15
16 15 2     1         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1   16
17 18 1 1 1   1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1   17
18 19     2   1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1     18
19 19 1 1   1                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1         19
20 19 2   1         1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1   20
21 12 1                   1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 1 21
22 16   1                   1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1       22
23 11   1           1         1   2       1             1                 1     1 1                               1           23
24 19                 1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1   24
25 15   1 1                     1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       1 25
26 16   1   2         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1     26
27 20   1         1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 2 27
28 14 1   1     1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1         28
29 22       1             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1     29
30 18 2 1 1     1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1   30
31 11                 1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         1 31
32 18     1 1   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1   32
33 13   1     1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             1 33
34 5 1                         1   1                                                                     1           1       34
35 18   1                             1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1     35
36 22   1   1   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                             36
37 14 2 1         2                               2   1                       1               1     1           2           1 37
38 14         1                   1   1                     2                     1           3           2     1       2     38
39 10 1       1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1               39
40 17                   1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1         40
41 14     1   1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1   41
42 12     2   2               1                 1         1                         2           1 1         1                 42
43 22     1 1       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1   43
44 23       1         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   1 44
45 16         1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1         45
46 12             1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1       46
47 15 1     1     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   1 47
48 16           1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                   48
49 22     1                     1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1     49
50 16         1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1   50
51 9                     1                                     1                     1       1               1     2 1   1   51
52 21   1           2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2     52
53 18         1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1               53
54 15   1       1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                   54
55 20 1 1   1                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1           55
56 18                     2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 2 56
57 13             1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             2 57
58 11       1           1 1         2           1         1     2             1                           1                   58
59 18         1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1             59
60 18               1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2   60
61 13 1 1               1   1                         2           2   1     1           1                 1       1           61
62 18     1             1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1       62
63 12 2               1 1 2   1         1                               1     1                                   1         1 63
64 14 1   1             1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1   64
65 21   2     2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1         65
66 11                     1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1   66
67 12               1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1           67
68 16               1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1   68
69 12                 1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1       69
70 18         1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1   70
71 14           1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1       71
72 21   1         1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1         72
73 23       1 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1     73
74 17 1   2             1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         1 74
75 13                     1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1           75
76 18                   1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1         76
77 19   1         1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1           77
78 11   1     1   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1           78
79 26     1 1     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   1 79
80 13 1       1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1               80
81 14       1     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1       81
82 25     1     1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1     82
83 25         2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1   83
84 15     1 1       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1         84
85 12   2                     1           1                   1 2   1               1           2     1                       85
86 14       1     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1                 86
87 17     2 1 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   1 87
88 17 1       1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1       88
89 12         1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1       89
90 15         1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1       90
91 17 1     1     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       1 91
92 13             1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       1 92
93 19                           1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 1 93
94 16     1                       2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1   94
95 11                       1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1   95
96 19 1             1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1       96
97 18                 1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1                 97
98 22       1               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1           98
99 17       1   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng