BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14   1   1   1       1 1 1             1                   1   1       1           1     1           1                   1 00
01 12     1               2         2     1   1                   1         1           1                     2               01
02 14     1                         1               2   1 1       1   1 1 1       1           1         1   1                 02
03 21   1           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2         1                 1             3     1 03
04 12               1 1 1     1                   1 1                   1         1       1         1 1 1                     04
05 18     1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2                               1           1     1 1           05
06 23 2 1         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1       1               1 1   1   1   1     1 2 1     06
07 10       1         2             1       1     1 1 1           1                                               1           07
08 24 2                     1   1 1       1 1               1 3     1                   1         1           1 1 2   2 2 2   08
09 19                         1                 2   1   1                 1 1     1 2     1 1       1       1       2   1   2 09
10 22   2             1 1       2 1           1     1   1           1 1         1           1 2     2   1     1   1     1     10
11 22     1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1           1       1 2     1 1     2 2                   11
12 7                       1             1 1                       1     1         1             1                           12
13 16           1 1     1       1     1 1   1     1             1             1         1   1         1   1   1   1           13
14 16 1   1               1   1         1                 1   1     3               1 1   1 1           1           1         14
15 14     1   1     1       1     2     1               1                   1       1 1         1           1       1         15
16 23   1     4         1         1   1               1           2 2   1 1   2                                 2 1   1   1 1 16
17 16 1     1                   1 1           1     1 1   1     1               1   2                     1 1 1             1 17
18 22 1             1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               1         2 1       1 1 2         2     1       18
19 12   1     1 1                 1 1   1         1     1                         1                         1     1         1 19
20 14     1   1                       1     1               1 1           1     1               1                 2   2     1 20
21 11 1     1   2                                   1 1     1                                 1       1 1     1               21
22 18 1         1     2             1           1 1   1               1   1 1             1   1       1 1   1         1     1 22
23 9   1 1     1                   1         1                                               1                       1 1   1 23
24 13 1                       1                   1           2 1 1   1         1                               1 1   1 1     24
25 16           1         1 1   1         1         1                 1       1   1   1 1 1             1       2       1     25
26 16             1         1                   1 1     1     1 2             1   1           1         1     1 1     1 1     26
27 13 2           1                               1 1       1     1           1         1   1         1           1       1   27
28 8                   1       1     1     1         1               1   1                                   1               28
29 19           1             2     2         1 1     1           2   2 1   1                     1       1     1       1 1   29
30 9       1   2               1                             1                         1       1       1           1         30
31 13               1 1               1       2             1   1     2       1     1                   1 1                   31
32 20 1 1 2   1                               1               1     1   1 1           1   1         1       1 1 2         2 1 32
33 26               1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1     1 1   1     1   1       1 1     1   1 2 1 1   33
34 12   1       1         1                       1 1     1     1         1           1 1                               2     34
35 10     1             1     1 1           1             1                               1 1       1                 1       35
36 16   1   1 1   1   1       1     1             1     1                   1   1 2 1     1             1                     36
37 20   3         1   1       1 1   1   2               1   1     1           1         1   1       1   1           2         37
38 24     2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 1     1                 1     1             1   38
39 20     1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2   1     1                     1       1         39
40 24 1               2               1   1   1     1 1   2           1     1         2 1 3 1       1   1   1     2           40
41 13               1         2               1 1     1 1             1 1   1                     1       1                 1 41
42 22 1 2     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1     2 1     1     1     1 1 1       1             42
43 25       1     1         1     2     2     2             1 1           1   1     1 1             3   1   1 1 2   1 1       43
44 17   1         1       3   1       1                 1                         1 2         1 2   1               1       1 44
45 17 1       2           2       1           1               1       2           2   1 1           1   1 1                   45
46 19   2     1   1 1     1                             1       3     1             1   1     2   1       1             1   1 46
47 14       1         1   1                           1                   1         1 1 1           1       1       2   2     47
48 11     1     1         1 1     1       1                 3 1                                                             1 48
49 15 1 1     1 1   1                   1   1   1       1   1                         1           1               2 1         49
50 10                             1   1 1           1         1 1                   1           1           1     1           50
51 18 1   1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1                   1           1                   1 51
52 16       1 1   1 1   1         1 1             1   1           3                       1 1   1   1                         52
53 11       1       1 1   1                 1         1           1 1                           2                           1 53
54 18             1 1         1     1 1     1 2       2             1           1               2     1     1         1   1   54
55 14       1                 1       1 1   1   1       2                             2 1           1     2                   55
56 15 1 1   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1                       1                           56
57 12                     1 1             1     1 1   1               1               1 1 1                               1 1 57
58 16             1           1   1   1 1 2                         1   1 1                 1                 2     1     1 1 58
59 20     1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                   1   2 1   1                   1       2       59
60 16             1       1 1                 1     1     1       1     1               2   2       1     1 1           1     60
61 11   2                   1   1   1               1   1 1                   1       1 1                                     61
62 18   1     1     1                     2         1     3       1   1   1     1 2         1   1               1             62
63 18 1           1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1               2                   1       1     63
64 15             1                     2     1                     1   1 1           1 1                 1 1 1       1   2   64
65 11   1   1                 1     1 1                   1                         1           1             1           2   65
66 21 1         1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 1       1   1       1   1 2                   1 66
67 20     1   1 1     1     1   1 1         1             2           2         1   1 2               1         1   1 1       67
68 22                     1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           1       1 1       2 2         2   1         1   68
69 20               1                       1     1 1           1                 2       1 1 1 1 1     1 1   1   2 1   1 1   69
70 21         1     1   2               2 2 1       1             1         1   1 1       2   2         1               1   1 70
71 16           1 1 1                 1         2         1             1 1   1         1 1     1     1         1   1         71
72 14     1   1                     1   1 1   1             2     1           1                           1       1       1 1 72
73 10   1               2     1           1       1                           1               1       1   1                   73
74 16       1             2 1 1 1             1       1 1           1         1           1   1           1 1 1               74
75 21             1 1   1       1               1                           1   1 2 2 1       1     2 1   1   1 1       1   1 75
76 11     1       1                   1         1           1   1               1           1   1 1 1                         76
77 21             1             1   2       1                           1   1   1 2           1 1 1 2 1   1 1     1     1 1   77
78 16                 1       1       1               2 1     2                   1       1 1         1     1     1 1 1       78
79 11                 2               1         1                     1       1               1   2   1 1                     79
80 13     1 2   2                           2     1                       1         1       2                           1     80
81 16             1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     1   1                           1         1     81
82 23   1 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                             1       1   1 1           1 2 1 1 1   82
83 16     1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1                     1   2       1 1             83
84 21 1   1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 1     1     1               1         1         84
85 12                                   1   1                 1     1   1       1           1               2         1   1 1 85
86 17             1   1     1   1 1             1       1       1   1                     1       1   2     1 1     1       1 86
87 14       1   1 1         1       1                           1     2 1                         2           1 1         1   87
88 23 2       1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1     1 1       1   1 2   2           1 1         88
89 18 1                                 1 1 1   1     2     1 1 1 1         2       1                     1         1   1   1 89
90 16 1               1       1           1       2             1       1 1   1         1   1                       1     3   90
91 15               1       1 1 2 1               1 1                   1     1                 1 1   1     1 1               91
92 10       1     1 1                 1 1     2                                 1   1     1                                   92
93 19               1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 1 1     1           1         2   1             93
94 13       1         1                   2   1       1           1           1 1           1       1             1         1 94
95 14     1       1 1       1   1 1         1                       1           1 1           2 1                 1           95
96 9     1     1       1   1       1 1                     1                 1               1                               96
97 15       1 1 1   1         1         1                                 1 1 1   1           2 1         1   1               97
98 20     1 1 1   1     2           1       1         1               2     1   1       1     1     1     1   1 1 1           98
99 16 1     1 2               1           2                   1   1             2             1   1       1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng