BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9       1     1   2 1 2                                                                               1           1     00
01 10               1   1         1         2     1   1       2     1                                                       01
02 12 1       1       1 1     1 1                                     1   1 1                   1             2             02
03 7 1   1                                                     1             1       1 1                               1   03
04 11     1                   1 1 1                     1 1           1 1                   1           1         1         04
05 11         1   1 1                 1                       1 1           1     1       1                       1   1     05
06 11 1           1 1                 1 1     1                           1               1       1     1     1             06
07 14                                       1   1       1     1     1   1     1         1     2         1       1   2       07
08 4                                                             1                                 1     1           1     08
09 7 1                                       1               1           1   1                 1           1               09
10 6                 1               1                                   1 1                           1   1               10
11 12   1 1 1           2     2     1                       1   1                       1                               1   11
12 7                 1 1     1                   1     1                                       1 1                         12
13 8   1 2   1             1                   1                                                     1   1                 13
14 13     1     1   1                       1     1     1               2         1 1       1 1                           1 14
15 11   1             1         1             1         2           1               1 2             1                       15
16 13 1 1           1         1           1           1           1       1     1                             1   1       2 16
17 11     1                           1         1     1             2   1 1 1                 1                 1           17
18 14 1 1                     1   1 1                     3           2                 1                   1   1 1         18
19 9 1     1 1                                         1       1                         1 1     1           1             19
20 12             1           1 2       1                                   1       1     1     1       1       1         1 20
21 10               1         2     2     1                                           1                     1     1 1       21
22 10         1         1         1         1 1               1             1 1           1                     1           22
23 17     1   2             1       1 1       1               1     1     2                     1   1       1 2       1     23
24 11   1                               1   1         1   1               1                     1                   2 1 1   24
25 13             1         1               1       1                               1 1 1   1                   1 1   3     25
26 9                                   2     1           1     1           1   1   1   1                                   26
27 9           1 1 1                           1                   1                       1 1     1     1                 27
28 8 1     1   1           1           1         1                                           1                   1         28
29 6                                             1                 1         1   1         1                         1     29
30 7 1   1       1                               1                                                           2     1       30
31 7       1     1                                 1                       1     1                                       2 31
32 15         1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1     1 1               1       32
33 10   1   1   1         1 1                             1     2               1                           1               33
34 11         1   1                                                       1     1 1     2     1     1               2       34
35 10       1                       1                 1           1                     1 1           1     1 1           1 35
36 9           1 1                                   1   1 1               1                 1 1           1               36
37 16     1   1           1         2     1           1 1                       2   1         3           1               1 37
38 14       1   2   1                     1   1       1                     1           2       1         1 1             1 38
39 11                   1         1           1 1 1         1         1               1           1                     2   39
40 12   1       2                         1 1   1   1                     1                         1           1 2         40
41 11     1                         1             1 1   1       1 1     1                   1         1             1       41
42 14       1             1             2 1 1           1         1   1           1   1     1                 1         1   42
43 14                       2         1           1   1   1       1 1         1       1     1         1 1             1     43
44 11                         1   1   1       1   1   1               1             1 1                           1   1     44
45 15 1               1           1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     1                         1   45
46 11           1 1   2             1                       1                                 1   1   1         1   1       46
47 16   1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1             1 1       1                 47
48 7 1                                                                   1       1   1   1         1           1           48
49 8 1                         1               1                       1                                     1         1 2 49
50 18     1                     1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   1         1   1         2 1   50
51 10       1             1   1                           1 1   1         1     1                             1           1 51
52 11       1         1             1 1             1             1     1             1 1   1                           1   52
53 14             1   1     1           1       1 1               1           1 1           1     1       1         2       53
54 6               1                     1     1                                         1           1           1         54
55 10 1               1           2               1                           1         1   1     1   1                     55
56 16     1     1   1 1 1                           1           1   2 2                           1   1   2               1 56
57 11                           1 1           1           1       1                                 1     1 1 1 1     1     57
58 9         1         1   1   1 1         1               1   1                               1                           58
59 7           1         1                     1     1             1   1   1                                               59
60 12   1 1   1             1     1     1                     1               2   1 2                                       60
61 12   1                 1             2         1         1             1     1           1     1         1       1       61
62 12   1     1                         1   1               1             1         2   1       1                       2   62
63 9                     1     1         2   1                       1       1                 1                 1         63
64 12         1     1   1         2   1             1                                   1 1         1     1             1   64
65 6               1       1                   1                                 1     1                       1           65
66 8       2                                     1               1     1   1   1           1                               66
67 10     1 1   1               1           1                                           1               1 1             2   67
68 7                       1                   1       1               1         1       1             1                   68
69 7         1             1                       1           1               1                   1   1                   69
70 5                   1 1 1                                                   1                                 1         70
71 11 1                               1                     2     1 1     1                       1 1   1 1                 71
72 13 1     2                               1 1                       1     1   1                   3 1 1                   72
73 9                 1     1                 1                       1       1           1     1     2                     73
74 18 1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1           1                   1       1           74
75 17     1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1       1               1   1     1               75
76 7                         1           1                 1                         2         1                         1 76
77 7         1                                                                           1       1 1 1       1       1     77
78 11   1         1     1     1       1         1             1                   1             1     2                     78
79 11               1   1       2   1       1 1       1     1                 1       1                                     79
80 9         1     1           1         1                           1 1                     1         1   1               80
81 12   1         1 1 1                                 1 1       1             1     1           1             1   1       81
82 8           1         1                         1 1                 1             1     1                           1   82
83 13                                 1           1   1               2 1   1                           1 1 2     1       1 83
84 11                     1       1 1           1 1 1   1   1             1                                         2       84
85 10   1               2                 1         1 1             1               1 1   1                                 85
86 11           1                     2 2           1       1                                       1       1         1   1 86
87 19 1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1     1   1         1         1 87
88 6                       1                                       1         1           1   1         1                   88
89 7 1                       1   1               1                                       1 1                     1         89
90 12                                     1           1 3               1       1   1               1           1 1 1       90
91 14           1         1   1     1               1         1   1 1         2   1           2           1                 91
92 6           1                         1                     2                   1                                 1     92
93 12       1   1 1 1               1       1             1   1                   2             1                 1         93
94 8         1                                             1   1                 1             1               1     1 1   94
95 11                 1   1     1           1                 1 1             1   1               1           2             95
96 7                     1                                   2         1                       1 1     1                   96
97 14   1   1       1     2           1 1       1           1               1                         2     1   1           97
98 13     1         1         1         1 1                       1         1       1     1               2             1 1 98
99 9             1           1                               1 1                         1             1     1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng