BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/10/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1     1     1         1                           1       1   1   1   2   1                                 00
01 12       1           2           1 1 1           1         2       1                         1                   1       01
02 8                 1 1 1                       1           1 1                 1                 1                       02
03 8                 1                             1                 1       1                   1     1             1   1 03
04 11               1   1               1 1       1                 1   1                           1         1       1   1 04
05 4                               1           1                         1                                   1             05
06 5         1       1                     1                                                   1                       1   06
07 8                 1 2                             1         1     1                               1       1             07
08 8                   1   1   1             1       1                                         1     1         1           08
09 7 1         1                 1                                       1             1             1               1     09
10 10   1       1     1           1               1 1       1 1                         1                   1               10
11 4                                                 1                     2                           1                   11
12 14 1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                             1     12
13 7               1       1               1           1         1                       1                               1 13
14 11 1                       1           1         1   1 1         2   1                                       1 1         14
15 11     1     1         1               1   1                             1       1         1                   2     1   15
16 15       1       1     2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1           16
17 11     2             1   1       1       1                                   1   2               1                     1 17
18 12     1       1   1   1     1     1           1   1   1           1                                             1 1     18
19 14 1         1                                             1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       19
20 10   1     1       2         1       1               1             1                       1   1                         20
21 17                       1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1     21
22 14             1       1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1     22
23 7       1                                                 1     1   1                                 1             1 1 23
24 16       1         1         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1 24
25 12 2   1                               1   2                             1 1           1           1           1       1 25
26 7         1                 1         1                                     1       1             1                   1 26
27 13   1               1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1         1         27
28 10 2                 1     1           1     1     1                         1                         1   1             28
29 8   1                           1                                 1           1       1 1       1         1             29
30 16         1 1               1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                 30
31 7 1 1                               1         1                   2                   1                                 31
32 12                               1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1 32
33 13       1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     33
34 9                       1               2                             1                     1           1   2 1         34
35 7             1 1         1                             1     1 1                                       1               35
36 8     1 1                   1     1                       1             1                                   1   1       36
37 16               1 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1       37
38 12           1           1   1     1 1   1       1         1                                               2 1     1     38
39 14         1       1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1   39
40 9                   1                           1                               1         1   1   1   1 1             1 40
41 9   1     1                             1   1     1         1   1             1           1                             41
42 10     1         1               1               1 1   1             1   1                           1               1   42
43 11 1 1         1                     1                   1     1   1 1   1   1                                   1       43
44 10               1             1       1   1                     1   1       1         1     1           1               44
45 10         1                               1       1   1   1           1       1             1 1           1             45
46 9             1     1                                     1   1   1       2                 1       1                   46
47 13       1               2                 1         1               1   1 1     1 1                 1       2           47
48 14     1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1         1       48
49 12       1     1 1       1         1           1                   1   1   1                   1 2                       49
50 7 1                                 1         1                                           2   1               1         50
51 14 3 1 1                     1     1                 1     1 1       1                     1 1                       1   51
52 14     1     1 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 2                               1   52
53 10       1         1           2                       1     1             1             1                     1 1       53
54 12                     1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1   54
55 15       2 1       1       1     1             2     1                               1             1 1     2   1         55
56 10   1         1 1                     1 1             1               1       1             1           1               56
57 9 1   1         1         1     1         1           1                                 1                 1             57
58 11   1       1   1                                               1 1   1 1             1 2     1                         58
59 10           1                               1 1 1                 1       1       1                           1   1 1   59
60 15   1                 1     1                             3               1   2                     1 1   1 1       2   60
61 17     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1 61
62 14           1 1             1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1 62
63 14   1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1                             1                   1       63
64 8                   1 1         1               1     1                       1   1                                   1 64
65 10         2                                           1 3               1         1                     1     1         65
66 9     1   1   2 1                     1                                     1                           1         1     66
67 17     1         1     1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   67
68 5         1 1         1                                 1                     1                                         68
69 15                           1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1     69
70 4     2                             1                               1                                                   70
71 8   1   2                         1     1         1                         1   1                                       71
72 7 1 1                                                   1                     1   1 1                         1         72
73 9           1                                     1                   1   1     1     1                           1 1 1 73
74 9       1                     1           1     1 1                           1                 1   1           1       74
75 7                                   1     1 1               1             1                                       2     75
76 11                     1 1                           1   1 1   1         1                   1     1           1 1       76
77 11               1     1 1           1             1     2   2 1                                                 1       77
78 10       1                 1                     1                       1                 1     1     1 1     1 1       78
79 11                             1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2   79
80 9         1             1     1                         1                   1         2   1                           1 80
81 8   1   1               1     1     1 1                                             1           1                       81
82 18 1 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1       82
83 9                   1             1                 1       1                 1         1               2 1             83
84 10     1                                               1     1           1 1               1         1 1     1       1   84
85 12                                   1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1 85
86 14       1 1               1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1       86
87 8       1                 1 1                                                 1       1 1     1     1                   87
88 11             1                       1 1 1   1       1                         1       1           1       2           88
89 8             1   1         1                           1       1           1                           1   1           89
90 13   1       1 1 1 1                 1 1                           1                 1       1 1 1     1                 90
91 8                           1             1     1             1                 1       1             2                 91
92 9                                 1 1       1         1                     1     1   1           1               1     92
93 9                 1 1         1                     1                 2                         1   1           1       93
94 14         1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                 94
95 16   1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           95
96 16           1                 1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1 96
97 11         1                           1                                 1   1   1 3       1                         1 1 97
98 5                         1                 1               1                     1                   1                 98
99 4 1                           1                             1                                     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
Ngày
/
Tháng