BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11         2               1     1                 1       1           1 1     1     1         1                         00
01 14   1         1                 1           1   1                   1           2           1 1 1           1         2 01
02 10   2 1 1         1                                                           1 1 1                       1           1 02
03 9         1   1   1 1     1   1         1                                     1                             1           03
04 12   1               1 1   1           1           1       1                 1   1               1 1       1             04
05 7 1     1           1               1   1                                                   1           1               05
06 9           1         1 1           1 1   1                           1       1                     1                   06
07 9   2           1     1       1                                               1 2                             1         07
08 11   1   1           1       1           1 1                                     1   1   1             1       1         08
09 5                                 1         1                 1         1                 1                             09
10 14         1               1   1                     1   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1 10
11 6     1   1 1                 1             1                                                                 1         11
12 12           1   1                         2                   1         1           1                     1 1   2   1   12
13 12         1   1   1             1 2             1 1                         1       1               1           1       13
14 16     1       1         1   1           1     1     2 1   1   1                       1           1         1   1 1     14
15 9                         1                   1   1         1     1     1         1               1   1                 15
16 14               1             1                 1           2       1       1     2 1       1       1   1       1       16
17 11     1     1                         1   1 1                     2             1   1       1       1                   17
18 11                 1             1                                 1       1   1   1     1     1           1   1   1     18
19 8     1 1                   2                   1             1         1                                             1 19
20 10 1         1         1                                         1     1       2         1       1               1       20
21 13                 1 1       1       1         1           1                         1     1 1       1       1     2     21
22 17 3 1 1           1             1           1 1         1                 1       1           1       1     1 1       1 22
23 6       1               1   1                               1       1                                                 1 23
24 7       1             1                             1               1         1         1           1                   24
25 15     1   1         1             1 2     1   1 1             2   1                               1   2                 25
26 8 1             1         1     1                   1                 1                 1         1                     26
27 11       2                   1         1           1             1               1   1 1   1         1                   27
28 11               1               1 1       1                   2                 1     1           1     1     1         28
29 3         1                                                     1                           1                           29
30 12     1   1   1 1         1           1                               1 1               1   1                   2       30
31 7             1                 1                         1   1 1                               1         1             31
32 8         1               1   1                     1       1                               1             1     1       32
33 16                 1 1 1       1                 2         2         1             1         2 1 1         1 1           33
34 8           1         2                               1     1                       1               2                   34
35 11         1   1                         1 1   2 1                         1 1         1                             1   35
36 7                                                 1     1         1 1                   1     1                       1 36
37 11   1                     1                           1 1                   1 1       1 1     1       2                 37
38 16     1     1       1 2       1   1       1                             1           1   1     1 1   1       1         1 38
39 11       1           1                       1 1           1           1       1       1   1   1   1                     39
40 10 1           1     1 1                 1         1   1 1                       1                           1           40
41 8                                       1             1 1       1     1                             1   1     1         41
42 8                                         1             1         1         1               1               1 1   1     42
43 13   1             1   1   1       1   1             1   1     1 1         1                     1                   1   43
44 9           1     1           1     1       1                               1             1       1   1                 44
45 8             1     1                                     1           1                               1       1   1   1 45
46 9 1   1 1             1     1 1                                           1     1                                     1 46
47 10 1 1   1 1                                       1                 1               2                 1         1       47
48 23   1   1       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1           48
49 12       1   1             1         1       1           1           1     1 1       1         1           1             49
50 11         1                 1     1           1   1   1   1 1 1                                 1         1             50
51 14   1       1             1       1   1                       3 1 1                     1     1                 1     1 51
52 11       1               1               1                         1     1 1       1     1     1   1       1             52
53 8                             1       1     1                       1         1           2                       1     53
54 9     1             1   1                   1     1       1                       1   1                 1               54
55 13             2               1     1                               2 1       1       1     1             2     1       55
56 14                             1       1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1             1     56
57 10                               1     1             1         1   1         1         1     1         1           1     57
58 11         1       1             2   1   2               1       1       1   1                                           58
59 9         1       1   1               1     1                           1                               1 1 1           59
60 13     1                             1     1 1   1     1     1   1                 1     1                             3 60
61 19                     1 1                 1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1   61
62 11       1   1   1                 1         1             1             1 1             1           1             1     62
63 14                       1             1       1                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1 63
64 8                                 1   1               1                         1 1         1               1     1     64
65 11   1                   1   1                 1       1               2                                           1 3   65
66 11               1       2             1     1                     1   1   2 1                     1                     66
67 10           1     1                                 1             1         1     1   1   1             1         1     67
68 11   1       1               1 1     1                 2               1 1         1                                 1   68
69 13               1       1 1         1               1                                   1         1   1 3         1   1 69
70 7 1       1                     1                 1               2                             1                       70
71 12             1         1                     1   1   1     1   1   2                         1     1         1         71
72 12       1                       2 1 2   1   1     1           1 1                                                   1   72
73 5                                   1           2                       1                                     1         73
74 10                   1 1           1             1     1             1                     1           1     1 1         74
75 8                 1     1   1 1                         1                                       1     1 1               75
76 9     1                         1       1                   1                     1 1                           1   1 1 76
77 19       1   1     1     1 1 3   1             1 1       1                   1     1 1           1             1     2   77
78 14               1       2 1 2   1 1           2     1               1                 1                     1           78
79 7               1                 1                 1                                     1     1     1     1           79
80 10   1         2   1   1                   1                           1             1     1                         1   80
81 13 1                   1     1       1 1       1       1         1   1               1     1     1 1                     81
82 17 1   1     1                       1 1   1       1 2         1 1       1       1           1           1       1   1   82
83 10               2                         1 2   1     1                         1             1                 1       83
84 5 1                               1             1                 1                                               1     84
85 7 1                     1                               1                                       1       2       1       85
86 7 1                                                                 1 1               1   1               1     1       86
87 8             1     1   1                               1   1       1                 1 1                               87
88 9     2       1                                                           1                       1 1 1   1       1     88
89 9 1                                   1               1   1 1             1   1         1                           1   89
90 15 1 1       1   1   1             1             1           1   1       1 1 1 1                 1 1                     90
91 10       1 1   1               1                   1       1 1                           1             1     1           91
92 11     1   1 1       1     1         1               1                                         1 1       1         1     92
93 6 1                                     1                                     1 1         1                     1       93
94 15               1 1           1 1       2 1           1               1       1 1                       1 1   1   1     94
95 16               1                 1         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1   95
96 13   1 1       1   1                           1 2   1                   1                 1 1     1                 1   96
97 4           1                         1                               1                           1                     97
98 10               1         2   1         1     1         1 1                           1                 1               98
99 5                   1                   1         1           1                           1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng