BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/06/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12       1           2               1     1                 1       1           1 1     1     1         1               00
01 12             1         1                 1           1   1                   1           2           1 1 1           1 01
02 10     1       2 1 1         1                                                           1 1 1                       1   02
03 11         2         1   1   1 1     1   1         1                                     1                             1 03
04 12             1               1 1   1           1           1       1                 1   1               1 1       1   04
05 7           1     1           1               1   1                                                   1           1     05
06 10   1                 1         1 1           1 1   1                           1       1                     1         06
07 9     1       2           1     1       1                                               1 2                             07
08 10             1   1           1       1           1 1                                     1   1   1             1       08
09 5                                           1         1                 1         1                 1                   09
10 13 1                 1               1   1                     1   1 1     1       1     1           1               1 1 10
11 7 2             1   1 1                 1             1                                                                 11
12 9                     1   1                         2                   1         1           1                     1 1 12
13 12   1               1   1   1             1 2             1 1                         1       1               1         13
14 15       1       1       1         1   1           1     1     2 1   1   1                       1           1         1 14
15 10     1                             1                   1   1         1     1     1         1               1   1       15
16 17   1 1 1 1               1             1                 1           2       1       1     2 1       1       1   1     16
17 11               1     1                         1   1 1                     2             1   1       1       1         17
18 10       1                   1             1                                 1       1   1   1     1     1           1   18
19 7               1 1                   2                   1             1         1                                     19
20 10       1   1         1         1                                         1     1       2         1       1             20
21 11                           1 1       1       1         1           1                         1     1 1       1       1 21
22 17   1     1 3 1 1           1             1           1 1         1                 1       1           1       1     1 22
23 5                 1               1   1                               1       1                                         23
24 7                 1             1                             1               1         1         1           1         24
25 16         1     1   1         1             1 2     1   1 1             2   1                               1   2       25
26 9       1   1             1         1     1                   1                 1                 1         1           26
27 12       1         2                   1         1           1             1               1   1 1   1         1         27
28 11         1               1               1 1       1                   2                 1     1           1     1     28
29 5   1   1           1                                                     1                           1                 29
30 10               1   1   1 1         1           1                               1 1               1   1                 30
31 7                       1                 1                         1   1 1                               1         1   31
32 7                   1               1   1                     1       1                               1             1   32
33 17 1                         1 1 1       1                 2         2         1             1         2 1 1         1 1 33
34 8                     1         2                               1     1                       1               2         34
35 12     1   1         1   1                         1 1   2 1                         1 1         1                       35
36 8 1     1                                                   1     1         1 1                   1     1               36
37 11             1                     1                           1 1                   1 1       1 1     1       2       37
38 16         1     1     1       1 2       1   1       1                             1           1   1     1 1   1       1 38
39 12   1             1           1                       1 1           1           1       1       1   1   1   1           39
40 11   1       1           1     1 1                 1         1   1 1                       1                           1 40
41 9 1 1                                             1             1 1       1     1                             1   1     41
42 6                                                   1             1         1         1               1               1 42
43 13 1           1             1   1   1       1   1             1   1     1 1         1                     1             43
44 9                     1     1           1     1       1                               1             1       1   1       44
45 5                       1     1                                     1           1                               1       45
46 8           1   1 1             1     1 1                                           1     1                             46
47 10         1 1 1   1 1                                       1                 1               2                 1       47
48 23             1   1       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1 48
49 13     1           1   1             1         1       1           1           1     1 1       1         1           1   49
50 11                   1                 1     1           1   1   1   1 1 1                                 1         1   50
51 12             1       1             1       1   1                       3 1 1                     1     1               51
52 12 1               1               1               1                         1     1 1       1     1     1   1       1   52
53 7                                       1       1     1                       1         1           2                   53
54 11       1 1     1             1   1                   1     1       1                       1   1                 1     54
55 13   1                   2               1     1                               2 1       1       1     1             2   55
56 13                                       1       1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1         56
57 10   1                                     1     1             1         1   1         1         1     1         1       57
58 12       1           1       1             2   1   2               1       1       1   1                                 58
59 9                   1       1   1               1     1                           1                               1 1 1 59
60 10               1                             1     1 1   1     1     1   1                 1     1                     60
61 17     1                         1 1                 1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           61
62 11         1       1   1   1                 1         1             1             1 1             1           1         62
63 13       1                         1             1       1                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     63
64 9       2                                   1   1               1                         1 1         1               1 64
65 8     1       1                   1   1                 1       1               2                                       65
66 13 1   1                   1       2             1     1                     1   1   2 1                     1           66
67 10         1           1     1                                 1             1         1     1   1   1             1     67
68 13 1 1 1       1       1               1 1     1                 2               1 1         1                           68
69 11                         1       1 1         1               1                                   1         1   1 3     69
70 8     1     1       1                     1                 1               2                             1             70
71 13     2                 1         1                     1   1   1     1   1   2                         1     1         71
72 13   1     1       1                       2 1 2   1   1     1           1 1                                             72
73 4                                             1           2                       1                                     73
74 9                             1 1           1             1     1             1                     1           1     1 74
75 8                           1     1   1 1                         1                                       1     1 1     75
76 6               1                         1       1                   1                     1 1                         76
77 17       1         1   1     1     1 1 3   1             1 1       1                   1     1 1           1             77
78 15 1                       1       2 1 2   1 1           2     1               1                 1                     1 78
79 7                         1                 1                 1                                     1     1     1     1 79
80 9             1         2   1   1                   1                           1             1     1                   80
81 14       1   1                   1     1       1 1       1       1         1   1               1     1     1 1           81
82 15           1   1     1                       1 1   1       1 2         1 1       1       1           1           1     82
83 10         1               2                         1 2   1     1                         1             1               83
84 5 1         1                               1             1                 1                                           84
85 6           1                     1                               1                                       1       2     85
86 9 1 1     1 1                                                                 1 1               1   1               1   86
87 8                       1     1   1                               1   1       1                 1 1                     87
88 8               2       1                                                           1                       1 1 1   1   88
89 8           1                                   1               1   1 1             1   1         1                     89
90 18   1 1   1 1 1       1   1   1             1             1           1   1       1 1 1 1                 1 1           90
91 13 1 1 1           1 1   1               1                   1       1 1                           1             1     1 91
92 10               1   1 1       1     1         1               1                                         1 1       1     92
93 6         1 1                                     1                                     1 1         1                   93
94 17 1 1 1 1                 1 1           1 1       2 1           1               1       1 1                       1 1   94
95 17     1 1 1               1                 1         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2         95
96 12             1 1       1   1                           1 2   1                   1                 1 1     1           96
97 6 1   1               1                         1                               1                           1           97
98 12 1 1                     1         2   1         1     1         1 1                           1                 1     98
99 7 1 1                         1                   1         1           1                           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
Ngày
/
Tháng