BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/03/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15 1     1                 1       1           1 1     1     1         1                           1       1   1   1   2 00
01 13       1           1   1                   1           2           1 1 1           1         2       1                 01
02 7                                                     1 1 1                       1           1 1                 1     02
03 7 1   1         1                                     1                             1                 1       1         03
04 11 1           1           1       1                 1   1               1 1       1                 1   1               04
05 5           1   1                                                   1           1                         1             05
06 6           1 1   1                           1       1                     1                                           06
07 7     1                                               1 2                             1         1     1                 07
08 8   1           1 1                                     1   1   1             1       1                                 08
09 6         1         1                 1         1                 1                                       1             09
10 13 1   1                     1   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1                         10
11 5     1             1                                                                 1                     2           11
12 15                 2                   1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2               12
13 10       1 2             1 1                         1       1               1           1         1                     13
14 16   1           1     1     2 1   1   1                       1           1         1   1 1         2   1               14
15 11 1                   1   1         1     1     1         1               1   1                             1       1   15
16 14     1                 1           2       1       1     2 1       1       1   1       1               1               16
17 12             1   1 1                     2             1   1       1       1                                   1   2   17
18 11       1                                 1       1   1   1     1     1           1   1   1           1                 18
19 8   2                   1             1         1                                             1     1                 1 19
20 8                                       1     1       2         1       1               1             1                 20
21 13   1       1         1           1                         1     1 1       1       1     2       1       1             21
22 11       1           1 1         1                 1       1           1       1     1 1       1                         22
23 6   1                               1       1                                                 1     1   1               23
24 8                           1               1         1         1           1                         1 1           1   24
25 14         1 2     1   1 1             2   1                               1   2                             1 1         25
26 7 1     1                   1                 1                 1         1                                     1       26
27 11   1         1           1             1               1   1 1   1         1                   1       1               27
28 11       1 1       1                   2                 1     1           1     1     1                         1       28
29 4                                       1                           1                                 1           1     29
30 10 1           1                               1 1               1   1                   2                 1         1   30
31 8       1                         1   1 1                               1         1                   2                 31
32 10 1   1                     1       1                               1             1     1       1 1                 1   32
33 16     1                 2         2         1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1         33
34 6                             1     1                       1               2                             1             34
35 11               1 1   2 1                         1 1         1                             1     1 1                   35
36 8                         1     1         1 1                   1     1                       1             1           36
37 12 1                           1 1                   1 1       1 1     1       2                     1 1                 37
38 11     1   1       1                             1           1   1     1 1   1       1         1                         38
39 12                   1 1           1           1       1       1   1   1   1                       1 1       1           39
40 7               1         1   1 1                       1                           1                               1   40
41 11               1             1 1       1     1                             1   1     1         1   1             1     41
42 10                 1             1         1         1               1               1 1   1             1   1           42
43 15 1       1   1             1   1     1 1         1                     1                   1     1   1 1   1   1       43
44 10     1     1       1                               1             1       1   1                     1   1       1       44
45 8                                 1           1                               1       1   1   1           1       1     45
46 9   1 1                                           1     1                                     1   1   1       2         46
47 11                         1                 1               2                 1         1               1   1 1     1 1 47
48 18               1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                                   48
49 13 1         1       1           1           1     1 1       1         1           1                   1   1   1         49
50 10   1     1           1   1   1   1 1 1                                 1         1                                     50
51 14 1       1   1                       3 1 1                     1     1                 1     1 1       1               51
52 12               1                         1     1 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 52
53 10     1       1     1                       1         1           2                       1     1             1         53
54 11                   1     1       1                       1   1                 1                         1 1 1 1 1     54
55 11     1     1                               2 1       1       1     1             2     1                               55
56 16     1       1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1             1               1       1     56
57 10       1     1             1         1   1         1         1     1         1           1                             57
58 13       2   1   2               1       1       1   1                                               1 1   1 1           58
59 9             1     1                           1                               1 1 1                 1       1       1 59
60 15           1     1 1   1     1     1   1                 1     1                             3               1   2     60
61 18                 1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1             61
62 12         1         1             1             1 1             1           1             1       1   1         1   1   62
63 14             1       1                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1                     63
64 10         1   1               1                         1 1         1               1     1                       1   1 64
65 11   1                 1       1               2                                           1 3               1         1 65
66 9             1     1                     1   1   2 1                     1                                     1       66
67 11                           1             1         1     1   1   1             1         1         1             2     67
68 10   1 1     1                 2               1 1         1                                 1                     1     68
69 15 1         1               1                                   1         1   1 3         1   1   1           1     2   69
70 6       1                 1               2                             1                               1               70
71 12                     1   1   1     1   1   2                         1     1         1                         1   1   71
72 13       2 1 2   1   1     1           1 1                                                   1                     1   1 72
73 8           1           2                       1                                     1                   1   1     1   73
74 9         1             1     1             1                     1           1     1 1                           1     74
75 8   1 1                         1                                       1     1 1               1             1         75
76 10       1       1                   1                     1 1                           1   1 1   1         1           76
77 18 1 3   1             1 1       1                   1     1 1           1             1     2   2 1                     77
78 12 1 2   1 1           2     1               1                 1                     1                       1           78
79 8         1                 1                                     1     1     1     1               1           1       79
80 6                 1                           1             1     1                         1                   1       80
81 11   1       1 1       1       1         1   1               1     1     1 1                                             81
82 21           1 1   1       1 2         1 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1   82
83 10                 1 2   1     1                         1             1                 1       1                 1     83
84 7         1             1                 1                                               1     1           1 1         84
85 9                               1                                       1       2       1         2           1 1       85
86 11                                           1 1               1   1               1     1       1 1     1         1   1 86
87 6                               1   1       1                 1 1                                                 1     87
88 7                                                 1                       1 1 1   1       1                         1   88
89 10             1               1   1 1             1   1         1                           1       1           1       89
90 11         1             1           1   1       1 1 1 1                 1 1                           1                 90
91 9     1                   1       1 1                           1             1     1             1                 1   91
92 9 1         1               1                                         1 1       1         1                     1     1 92
93 7               1                                     1 1         1                     1                 2             93
94 17     1 1       2 1           1               1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1 94
95 18         1         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1 95
96 14                     1 2   1                   1                 1 1     1                 1       1   2       1     1 96
97 9             1                               1                           1                                 1   1   1 3 97
98 11 2   1         1     1         1 1                           1                 1               1                     1 98
99 5               1         1           1                           1                             1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng