BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10       1       1   1   1   2   1                                     1   1                                   1         00
01 10   2       1                         1                   1           1     1       1                 1 1               01
02 7   1 1                 1                 1                                     1                                 1   1 02
03 15           1       1                   1     1             1   1   1   1   1       1     1   1               1   1   1 03
04 16         1   1                           1         1       1   1           1     1             2           1     1 2 2 04
05 9               1                                   1             1 2                             1       1 1       1   05
06 6                                     1                       1         1     1                   1 1                   06
07 7     1     1                               1       1                                       1                         2 07
08 7                                     1     1         1                     1           1   1                         1 08
09 8               1             1             1               1     1         1         1                           1     09
10 7 1 1                         1                   1                   1                             1               1   10
11 5                 2                           1                                 1                             1         11
12 9 1   1   1 1 2                                             1         1                           1                     12
13 10       1                       1                               1 1         1     1   1                     1       1 1 13
14 11         2   1                                       1 1             2 1         1   1                             1   14
15 9                 1       1         1                   2     1                       1           1             1       15
16 10             1                     1     1   1     1 1             1     1   1           1                             16
17 9                     1   2               1                     1                           1 1   1                 1   17
18 10           1                                             1 1     1                   1               2       1 2       18
19 19   1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1     1                     1 2   1         19
20 12           1                       1   1                                         1 1 1           1   1 1 1     2       20
21 17       1       1             1 1 1 1   2     1             1           1                   1     2     1 1     1       21
22 14   1                         1   1   1   1       1       1 1                   1     1 1   1         1   1             22
23 8   1     1   1                                 1             1 1           2                                           23
24 18           1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     1               1           1             24
25 11                 1 1           1           1           1       1 1                   1           1 1             1     25
26 4                     1       1             1                   1                                                       26
27 15     1       1               1         2     1         1         1   1         1       1 1       1     1   1           27
28 4                     1                         1   1                                                           1       28
29 10           1           1       1 1       1         1                 1 1                                   1         1 29
30 15               1         1   1 1 1   1   2   1 1                                 1         1 1         1           1   30
31 8           2                   1                                     1     1                   1 1         1           31
32 12     1 1                 1         1   1   1   1   1           1                             1       2                 32
33 11             1 1   1                 1     1                     1 1               1     1   1                     1   33
34 9               1                     1           1   2 1           1       1                   1                       34
35 9 1     1 1                                       1                             2   2             1                     35
36 9   1             1                                   1   1       1                     1         1         1       1   36
37 12         1 1                 2   1             2 1       1                       1     1         1                     37
38 9   1                                               2 1     1                         1 1 2                             38
39 11       1 1       1               1   1                 1   1 1           1     1                     1                 39
40 11                         1         1   1   1   1 1             1                           1   1     1               1 40
41 10     1   1             1           1                                     1       1     1               1     1 1       41
42 10             1   1                           1               1   1           1               1           1 1     1     42
43 12 1     1   1 1   1   1                                   1       1 1             1 1     1                             43
44 16         1   1       1         1     1           1               1     1   1 1   1       1     1     1 1         1     44
45 9   1           1       1             1 1           1                                         1     1       1           45
46 10   1   1   1       2                 1       1                                 1 1                           1         46
47 11             1   1 1     1 1                 1       2               1                                   1   1         47
48 6                                               1         1                             1       1       1     1         48
49 13           1   1   1                   1 2                                           1 1     1         1 1 1     1     49
50 12                                   2   1               1         2     1 1 1 1                     1       1           50
51 10   1 1       1                     1 1                       1             1     1                                 1 1 51
52 14                     1   1 1 2                               1       1       2       1     1       1   1     1         52
53 10     1             1             1                     1 1       1                       1 1           1     1         53
54 13               1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1           1         1                           1 54
55 11                             1             1 1     2   1               1                       1 1     1       1       55
56 6               1       1             1           1                     1           1                                   56
57 7                                 1                 1                                   1 1 2 1                         57
58 14         1 1   1 1             1 2     1                           1         1       1         1       1         1     58
59 12           1       1       1                           1   1 1                       1         2         1 1   1       59
60 15   3               1   2                     1 1   1 1       2           1         2                                   60
61 9 1             1                     1                         1             2 1   1   1                               61
62 15       1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1             2           1           1     62
63 4   1   1                             1                   1                                                             63
64 10                       1   1                                   1               2       2     1       1           1     64
65 9 3               1         1                     1     1                                                       1 1     65
66 6                     1                           1         1       1               1                             1     66
67 17         1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1                         1     1   1         1   67
68 9 1                     1                                                   1     1   1   1         1     1 1           68
69 15   1   1           1     2       1         1               1       2     1   2 1                               1       69
70 5             1                                                                     1 1                   1     1       70
71 5                     1   1                                                       1                 1             1     71
72 10 1                     1   1 1                         1             1                       1           2         1   72
73 11               1   1     1     1                           1 1 1                   1           1   1           1       73
74 10                       1                 1   1           1                               1           1 1       1 1 1   74
75 9     1             1                                       2           1 1       1               1 1                   75
76 11 1 1   1         1                   1     1           1 1               1               1           1                 76
77 10 2   2 1                                                 1         1             1                 1         1         77
78 8                 1                 1     1     1 1     1 1                                         1                   78
79 10         1           1                     1   1         1   2                 1       1     1                         79
80 10 1                   1         2   1                           1             1               1   1             1       80
81 6                             1           1                           1                                 1 1 1           81
82 17 1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1         1         1               2     1   82
83 9     1                 1         1               2 1                   1     1                         1               83
84 16     1           1 1               1         1 1     1       1     1         1 1   2 1             1               1   84
85 12       2           1 1                 1   1       1           1     1   1                 1                   1       85
86 14     1 1     1         1   1   1                       1 1         2               1           1                 1 1   86
87 7                       1       1 1     1     1                                   1             1                       87
88 10                         1       1           1       2                   1               1 1   1             1         88
89 10 1       1           1                           1   1                 1   1               2       1                   89
90 17           1                 1       1 1 1     1                   1     3           1 1   1 1             1         2 90
91 8       1                 1       1             2                 1       1                                 1           91
92 12                     1     1   1           1               1                 1   1     1           1 1   1           1 92
93 11               2                         1   1           1             1       1     1         1   2                   93
94 14     1 1         1         1             1   1 1                                       1           1 2 1     1   1     94
95 10 1             1     1     1             1         1 1           1     1       1                                       95
96 19 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   1             1   1 1           1       1 96
97 11                 1   1   1 3       1                         1 1         1                                       1     97
98 11     1                     1                   1                       1       1       1 1 1 2             1           98
99 11     1                                     1                         2     1                               1 1 1   1 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
Ngày
/
Tháng