BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/08/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13     1       1           1           2               1     1                 1       1           1 1     1     1       00
01 9     1                         1         1                 1           1   1                   1           2           01
02 9                       1       2 1 1         1                                                           1 1 1         02
03 12       1   1               2         1   1   1 1     1   1         1                                     1             03
04 12   2       1                   1               1 1   1           1           1       1                 1   1           04
05 5                             1     1           1               1   1                                                   05
06 9                     1                 1         1 1           1 1   1                           1       1             06
07 11   1         1         1       2           1     1       1                                               1 2           07
08 10                 1             1   1           1       1           1 1                                     1   1   1   08
09 9         1 1   2                                             1         1                 1         1                 1 09
10 12   1               1                 1               1   1                     1   1 1     1       1     1           1 10
11 8   1               2             1   1 1                 1             1                                               11
12 8               1                       1   1                         2                   1         1           1       12
13 13             1   1   1               1   1   1             1 2             1 1                         1       1       13
14 16   1 1     1             1       1       1         1   1           1     1     2 1   1   1                       1     14
15 9               1       1                             1                   1   1         1     1     1         1         15
16 14                     1 1 1 1               1             1                 1           2       1       1     2 1       16
17 11             2                   1     1                         1   1 1                     2             1   1       17
18 8                         1                   1             1                                 1       1   1   1     1   18
19 10     1   1     1                 1 1                   2                   1             1         1                   19
20 13     1     1   1 1       1   1         1         1                                         1     1       2         1   20
21 11       1 1 1                                 1 1       1       1         1           1                         1     1 21
22 17         1 1 1       1     1 3 1 1           1             1           1 1         1                 1       1         22
23 7       1         1                 1               1   1                               1       1                       23
24 9       1   1     1                 1             1                             1               1         1         1   24
25 14   1                       1     1   1         1             1 2     1   1 1             2   1                         25
26 9     1                   1   1             1         1     1                   1                 1                 1   26
27 15 1       1     1 1       1         2                   1         1           1             1               1   1 1   1 27
28 12     1 1     1             1               1               1 1       1                   2                 1     1     28
29 4                     1   1           1                                                     1                           29
30 9                                 1   1   1 1         1           1                               1 1               1   30
31 6           1                             1                 1                         1   1 1                           31
32 7 1           1                       1               1   1                     1       1                               32
33 14 1       1     1   1                         1 1 1       1                 2         2         1             1         33
34 8         1   1                         1         2                               1     1                       1       34
35 12                       1   1         1   1                         1 1   2 1                         1 1         1     35
36 9   1   1           1     1                                                   1     1         1 1                   1   36
37 10 1       1                     1                     1                           1 1                   1 1       1 1   37
38 13           1               1     1     1       1 2       1   1       1                             1           1   1   38
39 14 1       1     1 1   1             1           1                       1 1           1           1       1       1   1 39
40 10                     1       1           1     1 1                 1         1   1 1                       1           40
41 9     1       1     1 1                                             1             1 1       1     1                     41
42 5     1                                                               1             1         1         1               42
43 13               1   1           1             1   1   1       1   1             1   1     1 1         1                 43
44 9               2                       1     1           1     1       1                               1             1 44
45 4                                         1     1                                     1           1                     45
46 9     1                       1   1 1             1     1 1                                           1     1           46
47 9                           1 1 1   1 1                                       1                 1               2       47
48 19               1               1   1       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     48
49 13       1   1           1           1   1             1         1       1           1           1     1 1       1       49
50 10                 1                   1                 1     1           1   1   1   1 1 1                             50
51 14     1   1       1             1       1             1       1   1                       3 1 1                     1   51
52 11 1       1         1               1               1               1                         1     1 1       1     1   52
53 9 1     1                                                 1       1     1                       1         1           2 53
54 12     1   1               1 1     1             1   1                   1     1       1                       1   1     54
55 11                 1   1                   2               1     1                               2 1       1       1     55
56 14 1             1 1                                       1       1   1       1     1   3   1         1 1               56
57 10               1 1   1                                     1     1             1         1   1         1         1     57
58 16 1 1       1     1       1           1       1             2   1   2               1       1       1   1               58
59 7                 1                   1       1   1               1     1                           1                   59
60 12           1 1                   1                             1     1 1   1     1     1   1                 1     1   60
61 13 1                     1                         1 1                 1             1   1     1       2       1 1     1 61
62 12 2                         1       1   1   1                 1         1             1             1 1             1   62
63 13 1   1                   1                         1             1       1                 1 1   1   1 1         1 1   63
64 9     1         1         2                                   1   1               1                         1 1         64
65 9               1       1       1                   1   1                 1       1               2                     65
66 13                 1 1   1                   1       2             1     1                     1   1   2 1               66
67 11     1   1                 1           1     1                                 1             1         1     1   1   1 67
68 14                 1 1 1 1       1       1               1 1     1                 2               1 1         1         68
69 7       1                                   1       1 1         1               1                                   1   69
70 8             1         1     1       1                     1                 1               2                         70
71 12   1                   2                 1         1                     1   1   1     1   1   2                       71
72 16     1 1       1     1     1       1                       2 1 2   1   1     1           1 1                           72
73 6   1       1                                                   1           2                       1                   73
74 7                                               1 1           1             1     1             1                     1 74
75 7     1       1                               1     1   1 1                         1                                   75
76 7   1                             1                         1       1                   1                     1 1       76
77 18   1       1             1         1   1     1     1 1 3   1             1 1       1                   1     1 1       77
78 15   1               1                       1       2 1 2   1 1           2     1               1                 1     78
79 4                                           1                 1                 1                                     1 79
80 12       1 1   1                 1         2   1   1                   1                           1             1     1 80
81 12                         1   1                   1     1       1 1       1       1         1   1               1     1 81
82 15           1 1               1   1     1                       1 1   1       1 2         1 1       1       1           82
83 9                           1               2                         1 2   1     1                         1           83
84 9 1     1 1   1     1         1                               1             1                 1                         84
85 5       1 1                   1                     1                               1                                   85
86 11       1 1   1     1 1     1 1                                                                 1 1               1   1 86
87 9 1                                       1     1   1                               1   1       1                 1 1   87
88 7   2       1                     2       1                                                           1                 88
89 8                             1                                   1               1   1 1             1   1         1   89
90 17         1 1         1 1   1 1 1       1   1   1             1             1           1   1       1 1 1 1             90
91 12                 1 1 1 1           1 1   1               1                   1       1 1                           1   91
92 7                                 1   1 1       1     1         1               1                                       92
93 6                           1 1                                     1                                     1 1         1 93
94 17 1               1 1 1 1 1                 1 1           1 1       2 1           1               1       1 1           94
95 18 1 1   1     1         1 1 1               1                 1         1       1     2     1       1 1 1         1     95
96 12   1   1                       1 1       1   1                           1 2   1                   1                 1 96
97 7 1     1           1   1               1                         1                               1                     97
98 13     1 1           1 1                     1         2   1         1     1         1 1                           1     98
99 7                   1 1                         1                   1         1           1                           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng