BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/08/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12 1     1         1                           1       1   1   1   2   1                                     1   1       00
01 13   2           1 1 1           1         2       1                         1                   1           1     1     01
02 9 1 1 1                       1           1 1                 1                 1                                     1 02
03 11 1                             1                 1       1                   1     1             1   1   1   1   1     03
04 11   1               1 1       1                 1   1                           1         1       1   1           1     04
05 7               1           1                         1                                   1             1 2             05
06 6 1                     1                                                   1                       1         1     1   06
07 8 1 2                             1         1     1                               1       1                             07
08 9   1   1   1             1       1                                         1     1         1                     1     08
09 7             1                                       1             1             1               1     1         1     09
10 9 1           1               1 1       1 1                         1                   1                   1           10
11 5                                 1                     2                           1                                 1 11
12 13       1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                             1         1           12
13 8       1               1           1         1                       1                               1 1         1     13
14 13         1           1         1   1 1         2   1                                       1 1             2 1         14
15 9     1               1   1                             1       1         1                   2     1                   15
16 16     2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1             1     1   1   16
17 9   1   1       1       1                                   1   2               1                     1                 17
18 11 1   1     1     1           1   1   1           1                                             1 1     1               18
19 14                                         1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1     19
20 8 2         1       1               1             1                       1   1                                         20
21 18       1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1           1         21
22 14     1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1                   1 22
23 8                                         1     1   1                                 1             1 1           2     23
24 19 1         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     1   24
25 10                     1   2                             1 1           1           1           1       1 1               25
26 6           1         1                                     1       1             1                   1                 26
27 15   1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1         1         1   1         1 27
28 8   1     1           1     1     1                         1                         1   1                             28
29 9               1                                 1           1       1 1       1         1                 1 1         29
30 14           1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                                 30
31 7                   1         1                   2                   1                                     1     1     31
32 12               1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1                 32
33 14     1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     1 1             33
34 11       1               2                             1                     1           1   2 1           1       1     34
35 7         1                             1     1 1                                       1                             2 35
36 7           1     1                       1             1                                   1   1       1               36
37 15 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1                       37
38 11       1   1     1 1   1       1         1                                               2 1     1                     38
39 15 1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1           1     1 39
40 9   1                           1                               1         1   1   1   1 1             1                 40
41 8                       1   1     1         1   1             1           1                                     1       41
42 10               1               1 1   1             1   1                           1               1   1           1   42
43 10                   1                   1     1   1 1   1   1                                   1       1 1             43
44 13             1       1   1                     1   1       1         1     1           1               1     1   1 1   44
45 9                         1       1   1   1           1       1             1 1           1                             45
46 9   1                                     1   1   1       2                 1       1                                 1 46
47 13       2                 1         1               1   1 1     1 1                 1       2               1           47
48 12   1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1         1                       48
49 9       1         1           1                   1   1   1                   1 2                                       49
50 12                   1         1                                           2   1               1         2     1 1 1 1   50
51 10           1     1                 1     1 1       1                     1 1                       1             1     51
52 14     1     1     1   1       1                             1   1 1 2                               1       1       2   52
53 10 1           2                       1     1             1             1                     1 1       1               53
54 14     1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1           1 54
55 13 1       1     1             2     1                               1             1 1     2   1               1         55
56 8                     1 1             1               1       1             1           1                     1         56
57 6         1     1         1           1                                 1                 1                             57
58 10                                               1 1   1 1             1 2     1                           1         1   58
59 9                           1 1 1                 1       1       1                           1   1 1                   59
60 15     1     1                             3               1   2                     1 1   1 1       2           1       60
61 17     1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1             2 1 61
62 14           1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1     62
63 9         1 1             1 1     1       1   1                             1                   1                       63
64 10   1 1         1               1     1                       1   1                                   1               2 64
65 8                                     1 3               1         1                     1     1                         65
66 5                     1                                     1                           1         1       1             66
67 18     1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1           67
68 4     1                                 1                     1                                                   1     68
69 21           1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1       2     1   2 1 69
70 2                   1                               1                                                                   70
71 5                 1     1         1                         1   1                                                       71
72 6                                       1                     1   1 1                         1             1           72
73 8                                 1                   1   1     1     1                           1 1 1                 73
74 8             1           1     1 1                           1                 1   1           1                       74
75 9                   1     1 1               1             1                                       2           1 1       75
76 12     1 1                           1   1 1   1         1                   1     1           1 1               1       76
77 11     1 1           1             1     2   2 1                                                 1         1             77
78 9         1                     1                       1                 1     1     1 1     1 1                       78
79 12             1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2                 1 79
80 9       1     1                         1                   1         2   1                           1             1   80
81 7       1     1     1 1                                             1           1                           1           81
82 16   1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1       82
83 11   1             1                 1       1                 1         1               2 1                   1     1   83
84 12                                     1     1           1 1               1         1 1     1       1     1         1 1 84
85 14                   1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1     1   1       85
86 14         1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1         2             86
87 7         1 1                                                 1       1 1     1     1                                   87
88 11                     1 1 1   1       1                         1       1           1       2                   1       88
89 9 1         1                           1       1           1                           1   1                 1   1     89
90 13 1                 1 1                           1                 1       1 1 1     1                   1     3       90
91 10           1             1     1             1                 1       1             2                 1       1       91
92 10                 1 1       1         1                     1     1   1           1               1                 1   92
93 11 1 1         1                     1                 2                         1   1           1             1       1 93
94 13 1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                                 94
95 15         1       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           1     1       1 95
96 17             1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   1   96
97 11                     1                                 1   1   1 3       1                         1 1         1       97
98 7         1                 1               1                     1                   1                       1       1 98
99 6             1                             1                                     1                         2     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
Ngày
/
Tháng