BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14   1       1           1 1     1     1         1                           1       1   1   1   2   1                   00
01 12 1                   1           2           1 1 1           1         2       1                         1             01
02 8                               1 1 1                       1           1 1                 1                 1         02
03 6                               1                             1                 1       1                   1     1     03
04 10   1       1                 1   1               1 1       1                 1   1                           1         04
05 3                                             1           1                         1                                   05
06 4                       1       1                     1                                                   1             06
07 7                               1 2                             1         1     1                               1       07
08 7                                 1   1   1             1       1                                         1     1       08
09 6               1         1                 1                                       1             1             1       09
10 13     1   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1                         1                   1 10
11 4                                                               1                     2                           1     11
12 13               1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                     12
13 8 1 1                         1       1               1           1         1                       1                   13
14 13     2 1   1   1                       1           1         1   1 1         2   1                                     14
15 10   1         1     1     1         1               1   1                             1       1         1               15
16 16 1           2       1       1     2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     16
17 10                   2             1   1       1       1                                   1   2               1         17
18 10                   1       1   1   1     1     1           1   1   1           1                                       18
19 14 1             1         1                                             1     1                 1 1 1 2 2   1         1 19
20 10                 1     1       2         1       1               1             1                       1   1           20
21 17           1                         1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1     21
22 13         1                 1       1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1 22
23 6             1       1                                                 1     1   1                                 1   23
24 13     1               1         1         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 24
25 11 1             2   1                               1   2                             1 1           1           1       25
26 7     1                 1                 1         1                                     1       1             1       26
27 13   1             1               1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1     27
28 9               2                 1     1           1     1     1                         1                         1   28
29 7                 1                           1                                 1           1       1 1       1         29
30 16                       1 1               1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1   30
31 8           1   1 1                               1         1                   2                   1                   31
32 12     1       1                               1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   32
33 17 2         2         1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1       33
34 8       1     1                       1               2                             1                     1           1 34
35 8 1                         1 1         1                             1     1 1                                       1 35
36 8   1     1         1 1                   1     1                       1             1                                 36
37 17       1 1                   1 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1 37
38 8                         1           1   1     1 1   1       1         1                                               38
39 12           1           1       1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1             39
40 11   1   1 1                       1                           1                               1         1   1   1   1 1 40
41 11       1 1       1     1                             1   1     1         1   1             1           1               41
42 10         1         1         1               1               1 1   1             1   1                           1     42
43 12     1   1     1 1         1                     1                   1     1   1 1   1   1                             43
44 10                             1             1       1   1                     1   1       1         1     1           1 44
45 10           1           1                               1       1   1   1           1       1             1 1           45
46 9                           1     1                                     1   1   1       2                 1       1     46
47 12   1                 1               2                 1         1               1   1 1     1 1                 1     47
48 17   1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1   48
49 13         1           1     1 1       1         1           1                   1   1   1                   1 2         49
50 10   1   1   1 1 1                                 1         1                                           2   1           50
51 13               3 1 1                     1     1                 1     1 1       1                     1 1             51
52 13                   1     1 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 2                     52
53 8                     1         1           2                       1     1             1             1                 53
54 13   1       1                       1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1       54
55 12                     2 1       1       1     1             2     1                               1             1 1     55
56 15   1     1   3   1         1 1                     1 1             1               1       1             1           1 56
57 9     1         1   1         1         1     1         1           1                                 1                 57
58 12         1       1       1   1                                               1 1   1 1             1 2     1           58
59 7                         1                               1 1 1                 1       1       1                       59
60 14 1     1     1   1                 1     1                             3               1   2                     1 1   60
61 18         1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1             61
62 12           1             1 1             1           1             1       1   1         1   1                   1   1 62
63 13                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1                             1             63
64 8       1                         1 1         1               1     1                       1   1                       64
65 10       1               2                                           1 3               1         1                     1 65
66 8                   1   1   2 1                     1                                     1                           1 66
67 16     1             1         1     1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1       67
68 7       2               1 1         1                                 1                     1                           68
69 15     1                                   1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1       69
70 5   1               2                             1                               1                                     70
71 11   1   1     1   1   2                         1     1         1                         1   1                         71
72 7   1           1 1                                                   1                     1   1 1                     72
73 8 2                       1                                     1                   1   1     1     1                   73
74 10 1     1             1                     1           1     1 1                           1                 1   1     74
75 6         1                                       1     1 1               1             1                               75
76 10             1                     1 1                           1   1 1   1         1                   1     1       76
77 12 1       1                   1     1 1           1             1     2   2 1                                           77
78 9     1               1                 1                     1                       1                 1     1     1 1 78
79 9     1                                     1     1     1     1               1           1                     1   1   79
80 8                       1             1     1                         1                   1         2   1               80
81 9       1         1   1               1     1     1 1                                             1           1         81
82 19   1 2         1 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1 82
83 10 1     1                         1             1                 1       1                 1         1               2 83
84 9 1                 1                                               1     1           1 1               1         1 1   84
85 11         1                                       1       2       1         2           1 1                 1   1       85
86 12                     1 1               1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                   86
87 10         1   1       1                 1 1                                                 1       1 1     1     1     87
88 9                           1                       1 1 1   1       1                         1       1           1     88
89 10       1   1 1             1   1         1                           1       1           1                           1 89
90 15 1           1   1       1 1 1 1                 1 1                           1                 1       1 1 1     1   90
91 11   1       1 1                           1             1     1             1                 1       1             2   91
92 9     1                                         1 1       1         1                     1     1   1           1       92
93 8                               1 1         1                     1                 2                         1   1     93
94 15       1               1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1   94
95 17     1     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1             1         95
96 16 2   1                   1                 1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1   96
97 9                       1                           1                                 1   1   1 3       1               97
98 7         1 1                           1                 1               1                     1                   1   98
99 5   1           1                           1                             1                                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng