BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/11/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10                 1             1       1           1           2               1     1                 1       1       00
01 9     1           1   1         1                         1         1                 1           1   1                 01
02 11 1 1       1       1   1                         1       2 1 1         1                                               02
03 11                                 1   1               2         1   1   1 1     1   1         1                         03
04 11               1             2       1                   1               1 1   1           1           1       1       04
05 8       1     1           1                             1     1           1               1   1                         05
06 7                                               1                 1         1 1           1 1   1                       06
07 9               1             1         1         1       2           1     1       1                                   07
08 10             2           1                 1             1   1           1       1           1 1                       08
09 10       2         1                 1 1   2                                             1         1                 1   09
10 10     1                       1               1                 1               1   1                     1   1 1     1 10
11 11     1         1         1   1               2             1   1 1                 1             1                     11
12 8           1         1                   1                       1   1                         2                   1   12
13 16 1               2 1 1                 1   1   1               1   1   1             1 2             1 1               13
14 19     1 1       1         1   1 1     1             1       1       1         1   1           1     1     2 1   1   1   14
15 7                 1                       1       1                             1                   1   1         1     15
16 11             2                                 1 1 1 1               1             1                 1           2     16
17 8                 1                     2                   1     1                         1   1 1                     17
18 5   1           1                                   1                   1             1                                 18
19 10                   1           1   1     1                 1 1                   2                   1             1   19
20 10                   1           1     1   1 1       1   1         1         1                                         1 20
21 11             1         1         1 1 1                                 1 1       1       1         1           1       21
22 16     1                             1 1 1       1     1 3 1 1           1             1           1 1         1         22
23 10       1     1   1   1           1         1                 1               1   1                               1     23
24 11 2       1           1   1       1   1     1                 1             1                             1             24
25 15   1                     1   1                       1     1   1         1             1 2     1   1 1             2   25
26 8                         1     1                   1   1             1         1     1                   1             26
27 14   2               1       1       1     1 1       1         2                   1         1           1             1 27
28 13           1   1       1       1 1     1             1               1               1 1       1                   2   28
29 5                     1                         1   1           1                                                     1 29
30 8 1                 1                                       1   1   1 1         1           1                           30
31 9           1     1       1           1                             1                 1                         1   1 1 31
32 9     1             1       1           1                       1               1   1                     1       1     32
33 14     1   1                 1       1     1   1                         1 1 1       1                 2         2       33
34 9     1                 1           1   1                         1         2                               1     1     34
35 10         1                                       1   1         1   1                         1 1   2 1                 35
36 12   2     4                   1   1           1     1                                                   1     1         36
37 8   1     1                 1       1                     1                     1                           1 1         37
38 14               1     1 1 1           1               1     1     1       1 2       1   1       1                       38
39 12                 1     1   1       1     1 1   1             1           1                       1 1           1       39
40 12           2           1                       1       1           1     1 1                 1         1   1 1         40
41 10 1                 1           1       1     1 1                                             1             1 1       1 41
42 5   1   1                       1                                                               1             1         42
43 16       1   1       1 1                   1   1           1             1   1   1       1   1             1   1     1 1 43
44 7                                         2                       1     1           1     1       1                     44
45 6               2       1                                           1     1                                     1       45
46 9       1               1       1                       1   1 1             1     1 1                                   46
47 8     1             1                                 1 1 1   1 1                                       1               47
48 16 1               1   1   1               1               1   1       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         48
49 14 1         1   1 1       1       1   1           1           1   1             1         1       1           1         49
50 13 1                       2                 1                   1                 1     1           1   1   1   1 1 1   50
51 13         1                     1   1       1             1       1             1       1   1                       3 1 51
52 7     1                     1       1         1               1               1               1                         52
53 8             1 1       1   1     1                                                 1       1     1                     53
54 13             1   2             1   1               1 1     1             1   1                   1     1       1       54
55 7         1                                 1   1                   2               1     1                             55
56 12                           1             1 1                                       1       1   1       1     1   3   1 56
57 9       1             1                   1 1   1                                     1     1             1         1   57
58 15                     1     1 1       1     1       1           1       1             2   1   2               1       1 58
59 10         1 1   1         1                 1                   1       1   1               1     1                     59
60 10                                     1 1                   1                             1     1 1   1     1     1   1 60
61 8           1               1                     1                         1 1                 1             1   1     61
62 15 1 1 1             2 1     2                         1       1   1   1                 1         1             1       62
63 10       1     1       1     1   1                   1                         1             1       1                 1 63
64 10   1   1   1                   1         1         2                                   1   1               1           64
65 10                 1   2                   1       1       1                   1   1                 1       1           65
66 9         1                                 1 1   1                   1       2             1     1                     66
67 7           1                   1   1                 1           1     1                                 1             67
68 15   1               2   1                   1 1 1 1       1       1               1 1     1                 2           68
69 7             1                   1                                   1       1 1         1               1             69
70 7                     1                 1         1     1       1                     1                 1               70
71 11                       1     1                   2                 1         1                     1   1   1     1   1 71
72 17       1                       1 1       1     1     1       1                       2 1 2   1   1     1           1 1 72
73 6             1               1       1                                                   1           2                 73
74 8             1     2                                                     1 1           1             1     1           74
75 12   1 1 2         1             1       1                               1     1   1 1                         1         75
76 8           1 1           1   1                             1                         1       1                   1     76
77 18   2               1         1       1             1         1   1     1     1 1 3   1             1 1       1         77
78 16               1       1 1   1               1                       1       2 1 2   1 1           2     1             78
79 6           2     1                                                   1                 1                 1             79
80 15 1   1 1           1   1 1       1 1   1                 1         2   1   1                   1                       80
81 11 1   1                                             1   1                   1     1       1 1       1       1         1 81
82 15     2                               1 1               1   1     1                       1 1   1       1 2         1 1 82
83 10     1     1                                         1               2                         1 2   1     1           83
84 17   2   1 2   2 1       1   1     1 1   1     1         1                               1             1                 84
85 6                       1         1 1                   1                     1                               1         85
86 8     1                           1 1   1     1 1     1 1                                                               86
87 8 1             1           1                                       1     1   1                               1   1     87
88 6                             2       1                     2       1                                                   88
89 8         1     1       1                               1                                   1               1   1 1     89
90 19   1   1   1 1 2                   1 1         1 1   1 1 1       1   1   1             1             1           1   1 90
91 13 1         1                               1 1 1 1           1 1   1               1                   1       1 1     91
92 9 1                   1                                     1   1 1       1     1         1               1             92
93 6         1             1 1                           1 1                                     1                         93
94 14                           1               1 1 1 1 1                 1 1           1 1       2 1           1           94
95 15 1                         1 1   1     1         1 1 1               1                 1         1       1     2     1 95
96 10                             1   1                       1 1       1   1                           1 2   1             96
97 8       1     1             1     1           1   1               1                         1                           97
98 14 1               1             1 1           1 1                     1         2   1         1     1         1 1       98
99 10 1       2           1                       1 1                         1                   1         1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng