BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12       1 1     1     1         1                           1       1   1   1   2   1                                   00
01 12     1           2           1 1 1           1         2       1                         1                   1         01
02 8               1 1 1                       1           1 1                 1                 1                         02
03 8               1                             1                 1       1                   1     1             1   1   03
04 11             1   1               1 1       1                 1   1                           1         1       1   1   04
05 5                             1           1                         1                                   1             1 05
06 5       1       1                     1                                                   1                       1     06
07 8               1 2                             1         1     1                               1       1               07
08 8                 1   1   1             1       1                                         1     1         1             08
09 7         1                 1                                       1             1             1               1     1 09
10 10 1       1     1           1               1 1       1 1                         1                   1                 10
11 4                                               1                     2                           1                     11
12 13         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                             1       12
13 8             1       1               1           1         1                       1                               1 1 13
14 10                       1           1         1   1 1         2   1                                       1 1           14
15 11   1     1         1               1   1                             1       1         1                   2     1     15
16 15     1       1     2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1             16
17 11   2             1   1       1       1                                   1   2               1                     1   17
18 13   1       1   1   1     1     1           1   1   1           1                                             1 1     1 18
19 14         1                                             1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1 19
20 10 1     1       2         1       1               1             1                       1   1                           20
21 17                     1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1       21
22 14           1       1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1       22
23 7     1                                                 1     1   1                                 1             1 1   23
24 16     1         1         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1   24
25 11   1                               1   2                             1 1           1           1           1       1 1 25
26 7       1                 1         1                                     1       1             1                   1   26
27 14 1               1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1         1         1 27
28 8                 1     1           1     1     1                         1                         1   1               28
29 8 1                           1                                 1           1       1 1       1         1               29
30 16       1 1               1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                   30
31 6 1                               1         1                   2                   1                                   31
32 12                             1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1   32
33 14     1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     1 33
34 9                     1               2                             1                     1           1   2 1           34
35 7           1 1         1                             1     1 1                                       1                 35
36 9   1 1                   1     1                       1             1                                   1   1       1 36
37 16             1 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1         37
38 12         1           1   1     1 1   1       1         1                                               2 1     1       38
39 14       1       1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1     39
40 9                 1                           1                               1         1   1   1   1 1             1   40
41 9 1     1                             1   1     1         1   1             1           1                               41
42 11   1         1               1               1 1   1             1   1                           1               1   1 42
43 11 1         1                     1                   1     1   1 1   1   1                                   1       1 43
44 11             1             1       1   1                     1   1       1         1     1           1               1 44
45 10       1                               1       1   1   1           1       1             1 1           1               45
46 9           1     1                                     1   1   1       2                 1       1                     46
47 13     1               2                 1         1               1   1 1     1 1                 1       2             47
48 14   1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1         1         48
49 12     1     1 1       1         1           1                   1   1   1                   1 2                         49
50 8                                 1         1                                           2   1               1         2 50
51 11 1 1                     1     1                 1     1 1       1                     1 1                       1     51
52 14   1     1 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 2                               1     52
53 11     1         1           2                       1     1             1             1                     1 1       1 53
54 12                   1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1     54
55 15     2 1       1       1     1             2     1                               1             1 1     2   1           55
56 10 1         1 1                     1 1             1               1       1             1           1                 56
57 8   1         1         1     1         1           1                                 1                 1               57
58 11 1       1   1                                               1 1   1 1             1 2     1                           58
59 10         1                               1 1 1                 1       1       1                           1   1 1     59
60 15 1                 1     1                             3               1   2                     1 1   1 1       2     60
61 17   1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1   61
62 14         1 1             1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1   62
63 14 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1                             1                   1         63
64 8                 1 1         1               1     1                       1   1                                   1   64
65 10       2                                           1 3               1         1                     1     1           65
66 9   1   1   2 1                     1                                     1                           1         1       66
67 18   1         1     1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   1 67
68 5       1 1         1                                 1                     1                                           68
69 15                         1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1       69
70 4   2                             1                               1                                                     70
71 8 1   2                         1     1         1                         1   1                                         71
72 6 1                                                   1                     1   1 1                         1           72
73 9         1                                     1                   1   1     1     1                           1 1 1   73
74 9     1                     1           1     1 1                           1                 1   1           1         74
75 7                                 1     1 1               1             1                                       2       75
76 11                   1 1                           1   1 1   1         1                   1     1           1 1         76
77 11             1     1 1           1             1     2   2 1                                                 1         77
78 10     1                 1                     1                       1                 1     1     1 1     1 1         78
79 11                           1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2     79
80 9       1             1     1                         1                   1         2   1                           1   80
81 8 1   1               1     1     1 1                                             1           1                         81
82 17 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1         82
83 9                 1             1                 1       1                 1         1               2 1               83
84 10   1                                               1     1           1 1               1         1 1     1       1     84
85 12                                 1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1   85
86 14     1 1               1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1         86
87 8     1                 1 1                                                 1       1 1     1     1                     87
88 11           1                       1 1 1   1       1                         1       1           1       2             88
89 8           1   1         1                           1       1           1                           1   1             89
90 13 1       1 1 1 1                 1 1                           1                 1       1 1 1     1                   90
91 9                         1             1     1             1                 1       1             2                 1 91
92 9                               1 1       1         1                     1     1   1           1               1       92
93 9               1 1         1                     1                 2                         1   1           1         93
94 14       1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                   94
95 17 1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           1 95
96 16         1                 1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1   96
97 11       1                           1                                 1   1   1 3       1                         1 1   97
98 5                       1                 1               1                     1                   1                   98
99 3                           1                             1                                     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng