BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/01/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14               1       1           1 1     1     1         1                           1       1   1   1   2   1       00
01 13         1   1                   1           2           1 1 1           1         2       1                         1 01
02 7                                           1 1 1                       1           1 1                 1               02
03 5     1                                     1                             1                 1       1                   03
04 10   1           1       1                 1   1               1 1       1                 1   1                         04
05 5 1   1                                                   1           1                         1                       05
06 7 1 1   1                           1       1                     1                                                   1 06
07 6                                           1 2                             1         1     1                           07
08 8     1 1                                     1   1   1             1       1                                         1 08
09 6         1                 1         1                 1                                       1             1         09
10 12                 1   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1                         1         10
11 4         1                                                                 1                     2                     11
12 15       2                   1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2                         12
13 8             1 1                         1       1               1           1         1                       1       13
14 15     1     1     2 1   1   1                       1           1         1   1 1         2   1                         14
15 11           1   1         1     1     1         1               1   1                             1       1         1   15
16 14             1           2       1       1     2 1       1       1   1       1               1                     1   16
17 12   1   1 1                     2             1   1       1       1                                   1   2             17
18 10                               1       1   1   1     1     1           1   1   1           1                           18
19 12             1             1         1                                             1     1                 1 1 1 2 2   19
20 9                             1     1       2         1       1               1             1                       1   20
21 16 1         1           1                         1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   21
22 13         1 1         1                 1       1           1       1     1 1       1                         1   1   1 22
23 5                         1       1                                                 1     1   1                         23
24 10                 1               1         1         1           1                         1 1           1   2         24
25 14 2     1   1 1             2   1                               1   2                             1 1           1       25
26 6                 1                 1                 1         1                                     1       1         26
27 11   1           1             1               1   1 1   1         1                   1       1               1         27
28 9       1                   2                 1     1           1     1     1                         1                 28
29 6                             1                           1                                 1           1       1 1     29
30 13   1                               1 1               1   1                   2                 1         1   1 1 1   1 30
31 8                       1   1 1                               1         1                   2                   1       31
32 9                 1       1                               1             1     1       1 1                 1         1   32
33 16             2         2         1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1 33
34 7                   1     1                       1               2                             1                     1 34
35 11     1 1   2 1                         1 1         1                             1     1 1                             35
36 8               1     1         1 1                   1     1                       1             1                     36
37 14                   1 1                   1 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1     37
38 9       1                             1           1   1     1 1   1       1         1                                   38
39 14         1 1           1           1       1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1 39
40 8     1         1   1 1                       1                           1                               1         1   40
41 12     1             1 1       1     1                             1   1     1         1   1             1           1   41
42 10       1             1         1         1               1               1 1   1             1   1                     42
43 13   1             1   1     1 1         1                     1                   1     1   1 1   1   1                 43
44 11 1       1                               1             1       1   1                     1   1       1         1     1 44
45 9                       1           1                               1       1   1   1           1       1             1 45
46 8                                       1     1                                     1   1   1       2                 1 46
47 11               1                 1               2                 1         1               1   1 1     1 1           47
48 18     1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                                             48
49 12 1       1           1           1     1 1       1         1           1                   1   1   1                   49
50 10           1   1   1   1 1 1                                 1         1                                           2   50
51 14   1                       3 1 1                     1     1                 1     1 1       1                     1 1 51
52 14     1                         1     1 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 2         52
53 10   1     1                       1         1           2                       1     1             1             1     53
54 13         1     1       1                       1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1 54
55 11 1                               2 1       1       1     1             2     1                               1         55
56 16   1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1             1               1       1             1 56
57 10   1             1         1   1         1         1     1         1           1                                 1     57
58 14 1   2               1       1       1   1                                               1 1   1 1             1 2     58
59 9   1     1                           1                               1 1 1                 1       1       1           59
60 15 1     1 1   1     1     1   1                 1     1                             3               1   2               60
61 19       1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1 61
62 11         1             1             1 1             1           1             1       1   1         1   1             62
63 15   1       1                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1                             1 63
64 9   1               1                         1 1         1               1     1                       1   1           64
65 10           1       1               2                                           1 3               1         1           65
66 9   1     1                     1   1   2 1                     1                                     1                 66
67 14                 1             1         1     1   1   1             1         1         1             2       1   2   67
68 8 1                 2               1 1         1                                 1                     1               68
69 15 1               1                                   1         1   1 3         1   1   1           1     2       1     69
70 5               1               2                             1                               1                         70
71 12           1   1   1     1   1   2                         1     1         1                         1   1             71
72 11 2   1   1     1           1 1                                                   1                     1   1 1         72
73 9 1           2                       1                                     1                   1   1     1     1       73
74 8             1     1             1                     1           1     1 1                           1               74
75 6                     1                                       1     1 1               1             1                   75
76 10     1                   1                     1 1                           1   1 1   1         1                   1 76
77 13           1 1       1                   1     1 1           1             1     2   2 1                               77
78 8           2     1               1                 1                     1                       1                 1   78
79 7                 1                                     1     1     1     1               1           1                 79
80 9       1                           1             1     1                         1                   1         2   1   80
81 11 1 1       1       1         1   1               1     1     1 1                                             1         81
82 21 1 1   1       1 2         1 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1             82
83 11       1 2   1     1                         1             1                 1       1                 1         1     83
84 7             1                 1                                               1     1           1 1               1   84
85 9                     1                                       1       2       1         2           1 1                 85
86 12                                 1 1               1   1               1     1       1 1     1         1   1   1       86
87 8                     1   1       1                 1 1                                                 1       1 1     87
88 8                                       1                       1 1 1   1       1                         1       1     88
89 10   1               1   1 1             1   1         1                           1       1           1                 89
90 12             1           1   1       1 1 1 1                 1 1                           1                 1       1 90
91 9               1       1 1                           1             1     1             1                 1       1     91
92 9 1               1                                         1 1       1         1                     1     1   1       92
93 7     1                                     1 1         1                     1                 2                       93
94 15     2 1           1               1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1           94
95 17         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1           95
96 15           1 2   1                   1                 1 1     1                 1       1   2       1     1     1     96
97 10   1                               1                           1                                 1   1   1 3       1   97
98 8     1     1         1 1                           1                 1               1                     1           98
99 5     1         1           1                           1                             1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng