BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/07/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10       1                           1       1   1   1   2   1                                     1   1                 00
01 12     1 1 1           1         2       1                         1                   1           1     1       1       01
02 6                   1           1 1                 1                 1                                     1           02
03 12                     1                 1       1                   1     1             1   1   1   1   1       1     1 03
04 11         1 1       1                 1   1                           1         1       1   1           1     1         04
05 7     1           1                         1                                   1             1 2                       05
06 5             1                                                   1                       1         1     1             06
07 5                       1         1     1                               1       1                                       07
08 8 1             1       1                                         1     1         1                     1           1   08
09 8   1                                       1             1             1               1     1         1         1     09
10 8   1               1 1       1 1                         1                   1                   1                     10
11 5                       1                     2                           1                                 1           11
12 12                   1 1   2   1   1   1 1 2                                             1         1                     12
13 9             1           1         1                       1                               1 1         1     1   1     13
14 14           1         1   1 1         2   1                                       1 1             2 1         1   1     14
15 9           1   1                             1       1         1                   2     1                       1     15
16 14     1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1             1     1   1           1 16
17 7     1       1                                   1   2               1                     1                           17
18 10 1     1           1   1   1           1                                             1 1     1                   1     18
19 15                               1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1     1         19
20 9 1       1               1             1                       1   1                                         1 1 1     20
21 17   1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1           1                   21
22 15       1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1                   1     1 1   22
23 8                               1     1   1                                 1             1 1           2               23
24 18 1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     1             24
25 11           1   2                             1 1           1           1           1       1 1                   1     25
26 6 1         1                                     1       1             1                   1                           26
27 14   1         1                   1       1               1         2     1         1         1   1         1       1 1 27
28 6           1     1     1                         1                         1   1                                       28
29 9     1                                 1           1       1 1       1         1                 1 1                   29
30 15 1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                                 1         30
31 7         1         1                   2                   1                                     1     1               31
32 12     1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1                           32
33 15     2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     1 1               1     1 33
34 10             2                             1                     1           1   2 1           1       1               34
35 8                             1     1 1                                       1                             2   2       35
36 8 1     1                       1             1                                   1   1       1                     1   36
37 15 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1                       1     1   37
38 14 1     1 1   1       1         1                                               2 1     1                         1 1 2 38
39 13   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1           1     1           39
40 8                     1                               1         1   1   1   1 1             1                           40
41 10             1   1     1         1   1             1           1                                     1       1     1   41
42 10     1               1 1   1             1   1                           1               1   1           1             42
43 13         1                   1     1   1 1   1   1                                   1       1 1             1 1     1 43
44 15   1       1   1                     1   1       1         1     1           1               1     1   1 1   1       1 44
45 9               1       1   1   1           1       1             1 1           1                                       45
46 9                               1   1   1       2                 1       1                                 1 1         46
47 11               1         1               1   1 1     1 1                 1       2               1                     47
48 8     1 1     1     1 1                                                     1         1                             1   48
49 10       1           1                   1   1   1                   1 2                                           1 1   49
50 12         1         1                                           2   1               1         2     1 1 1 1             50
51 11 1     1                 1     1 1       1                     1 1                       1             1     1         51
52 14 1     1   1       1                             1   1 1 2                               1       1       2       1     52
53 10   2                       1     1             1             1                     1 1       1                       1 53
54 13                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1           1         1 54
55 11     1             2     1                               1             1 1     2   1               1                   55
56 9           1 1             1               1       1             1           1                     1           1       56
57 7     1         1           1                                 1                 1                                   1 1 57
58 11                                     1 1   1 1             1 2     1                           1         1       1     58
59 10                 1 1 1                 1       1       1                           1   1 1                       1     59
60 16 1                             3               1   2                     1 1   1 1       2           1         2       60
61 17   1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1             2 1   1   1   61
62 16 1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1             2 62
63 8 1             1 1     1       1   1                             1                   1                                 63
64 10     1               1     1                       1   1                                   1               2       2   64
65 8                           1 3               1         1                     1     1                                   65
66 6           1                                     1                           1         1       1               1       66
67 16   1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1                     67
68 6                             1                     1                                                   1     1   1   1 68
69 21 1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1       2     1   2 1           69
70 4         1                               1                                                                     1 1     70
71 6       1     1         1                         1   1                                                       1         71
72 6                             1                     1   1 1                         1             1                     72
73 9                       1                   1   1     1     1                           1 1 1                   1       73
74 9   1           1     1 1                           1                 1   1           1                               1 74
75 10         1     1 1               1             1                                       2           1 1       1         75
76 11                         1   1 1   1         1                   1     1           1 1               1               1 76
77 10         1             1     2   2 1                                                 1         1             1         77
78 8                     1                       1                 1     1     1 1     1 1                                 78
79 13   1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2                 1       1   79
80 8   1                         1                   1         2   1                           1             1             80
81 6   1     1 1                                             1           1                           1                     81
82 16     1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1         1       82
83 10       1                 1       1                 1         1               2 1                   1     1             83
84 15                           1     1           1 1               1         1 1     1       1     1         1 1   2 1     84
85 14         1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1     1   1                 85
86 14   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1         2               1       86
87 7 1                                                 1       1 1     1     1                                   1         87
88 12           1 1 1   1       1                         1       1           1       2                   1               1 88
89 8 1                           1       1           1                           1   1                 1   1               89
90 14         1 1                           1                 1       1 1 1     1                   1     3           1 1   90
91 10 1             1     1             1                 1       1             2                 1       1                 91
92 12       1 1       1         1                     1     1   1           1               1                 1   1     1   92
93 10   1                     1                 2                         1   1           1             1       1     1     93
94 12                 1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                                       1   94
95 14       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           1     1       1           95
96 17   1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   1             96
97 11           1                                 1   1   1 3       1                         1 1         1                 97
98 8                 1               1                     1                   1                       1       1       1 1 98
99 6   1                             1                                     1                         2     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
Ngày
/
Tháng