BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/07/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10     1                           1       1   1   1   2   1                                     1   1                   00
01 12   1 1 1           1         2       1                         1                   1           1     1       1         01
02 6                 1           1 1                 1                 1                                     1             02
03 12                   1                 1       1                   1     1             1   1   1   1   1       1     1   03
04 11       1 1       1                 1   1                           1         1       1   1           1     1           04
05 7   1           1                         1                                   1             1 2                         05
06 5           1                                                   1                       1         1     1               06
07 6                     1         1     1                               1       1                                       1 07
08 8             1       1                                         1     1         1                     1           1   1 08
09 8 1                                       1             1             1               1     1         1         1       09
10 8 1               1 1       1 1                         1                   1                   1                       10
11 5                     1                     2                           1                                 1             11
12 12                 1 1   2   1   1   1 1 2                                             1         1                       12
13 9           1           1         1                       1                               1 1         1     1   1       13
14 14         1         1   1 1         2   1                                       1 1             2 1         1   1       14
15 9         1   1                             1       1         1                   2     1                       1       15
16 14   1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1             1     1   1           1   16
17 8   1       1                                   1   2               1                     1                           1 17
18 9     1           1   1   1           1                                             1 1     1                   1       18
19 15                             1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1     1           19
20 8       1               1             1                       1   1                                         1 1 1       20
21 18 1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1           1                   1 21
22 16     1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1                   1     1 1   1 22
23 8                             1     1   1                                 1             1 1           2                 23
24 17           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     1               24
25 11         1   2                             1 1           1           1           1       1 1                   1       25
26 5         1                                     1       1             1                   1                             26
27 14 1         1                   1       1               1         2     1         1         1   1         1       1 1   27
28 6         1     1     1                         1                         1   1                                         28
29 9   1                                 1           1       1 1       1         1                 1 1                     29
30 15   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                                 1         1 30
31 7       1         1                   2                   1                                     1     1                 31
32 12   1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1                             32
33 15   2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     1 1               1     1   33
34 10           2                             1                     1           1   2 1           1       1                 34
35 8                           1     1 1                                       1                             2   2         35
36 7     1                       1             1                                   1   1       1                     1     36
37 14     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1                       1     1     37
38 13     1 1   1       1         1                                               2 1     1                         1 1 2   38
39 13 1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1           1     1             39
40 9                   1                               1         1   1   1   1 1             1                           1 40
41 10           1   1     1         1   1             1           1                                     1       1     1     41
42 10   1               1 1   1             1   1                           1               1   1           1               42
43 13       1                   1     1   1 1   1   1                                   1       1 1             1 1     1   43
44 15 1       1   1                     1   1       1         1     1           1               1     1   1 1   1       1   44
45 9             1       1   1   1           1       1             1 1           1                                         45
46 9                             1   1   1       2                 1       1                                 1 1           46
47 11             1         1               1   1 1     1 1                 1       2               1                       47
48 8   1 1     1     1 1                                                     1         1                             1     48
49 10     1           1                   1   1   1                   1 2                                           1 1     49
50 12       1         1                                           2   1               1         2     1 1 1 1               50
51 10     1                 1     1 1       1                     1 1                       1             1     1           51
52 14     1   1       1                             1   1 1 2                               1       1       2       1     1 52
53 11 2                       1     1             1             1                     1 1       1                       1 1 53
54 13               1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1           1         1   54
55 11   1             2     1                               1             1 1     2   1               1                     55
56 9         1 1             1               1       1             1           1                     1           1         56
57 9   1         1           1                                 1                 1                                   1 1 2 57
58 11                                   1 1   1 1             1 2     1                           1         1       1       58
59 10               1 1 1                 1       1       1                           1   1 1                       1       59
60 15                             3               1   2                     1 1   1 1       2           1         2         60
61 17 1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1             2 1   1   1     61
62 15           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1             2   62
63 7             1 1     1       1   1                             1                   1                                   63
64 10   1               1     1                       1   1                                   1               2       2     64
65 8                         1 3               1         1                     1     1                                     65
66 6         1                                     1                           1         1       1               1         66
67 16 1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1                       67
68 6                           1                     1                                                   1     1   1   1   68
69 20         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1       2     1   2 1             69
70 4       1                               1                                                                     1 1       70
71 6     1     1         1                         1   1                                                       1           71
72 6                           1                     1   1 1                         1             1                       72
73 9                     1                   1   1     1     1                           1 1 1                   1         73
74 9 1           1     1 1                           1                 1   1           1                               1   74
75 10       1     1 1               1             1                                       2           1 1       1           75
76 11                       1   1 1   1         1                   1     1           1 1               1               1   76
77 10       1             1     2   2 1                                                 1         1             1           77
78 8                   1                       1                 1     1     1 1     1 1                                   78
79 13 1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2                 1       1     79
80 8 1                         1                   1         2   1                           1             1               80
81 6 1     1 1                                             1           1                           1                       81
82 16   1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1         1         82
83 10     1                 1       1                 1         1               2 1                   1     1               83
84 15                         1     1           1 1               1         1 1     1       1     1         1 1   2 1       84
85 15       1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1     1   1                 1 85
86 14 1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1         2               1         86
87 6                                                 1       1 1     1     1                                   1           87
88 13         1 1 1   1       1                         1       1           1       2                   1               1 1 88
89 9                           1       1           1                           1   1                 1   1               2 89
90 15       1 1                           1                 1       1 1 1     1                   1     3           1 1   1 90
91 9             1     1             1                 1       1             2                 1       1                   91
92 12     1 1       1         1                     1     1   1           1               1                 1   1     1     92
93 10 1                     1                 2                         1   1           1             1       1     1       93
94 12               1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                                       1     94
95 14     1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           1     1       1             95
96 18 1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   1             1 96
97 11         1                                 1   1   1 3       1                         1 1         1                   97
98 9               1               1                     1                   1                       1       1       1 1 1 98
99 6 1                             1                                     1                         2     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng