BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/04/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12 2               1     1                 1       1           1 1     1     1         1                           1     00
01 14     1                 1           1   1                   1           2           1 1 1           1         2       1 01
02 7         1                                                           1 1 1                       1           1 1       02
03 10 1   1   1 1     1   1         1                                     1                             1                 1 03
04 12           1 1   1           1           1       1                 1   1               1 1       1                 1   04
05 5           1               1   1                                                   1           1                       05
06 9   1         1 1           1 1   1                           1       1                     1                           06
07 9       1     1       1                                               1 2                             1         1     1 07
08 9           1       1           1 1                                     1   1   1             1       1                 08
09 5                         1         1                 1         1                 1                                     09
10 14 1               1   1                     1   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1         10
11 5 1 1                 1             1                                                                 1                 11
12 15   1   1                         2                   1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 12
13 13 1   1   1             1 2             1 1                         1       1               1           1         1     13
14 17     1         1   1           1     1     2 1   1   1                       1           1         1   1 1         2   14
15 9                 1                   1   1         1     1     1         1               1   1                         15
16 14       1             1                 1           2       1       1     2 1       1       1   1       1               16
17 10   1                         1   1 1                     2             1   1       1       1                           17
18 12         1             1                                 1       1   1   1     1     1           1   1   1           1 18
19 7                   2                   1             1         1                                             1     1   19
20 10   1         1                                         1     1       2         1       1               1             1 20
21 14         1 1       1       1         1           1                         1     1 1       1       1     2       1     21
22 12         1             1           1 1         1                 1       1           1       1     1 1       1         22
23 6               1   1                               1       1                                                 1     1   23
24 7             1                             1               1         1         1           1                         1 24
25 14 1         1             1 2     1   1 1             2   1                               1   2                         25
26 7       1         1     1                   1                 1                 1         1                             26
27 10                   1         1           1             1               1   1 1   1         1                   1       27
28 11       1               1 1       1                   2                 1     1           1     1     1                 28
29 4 1                                                     1                           1                                 1 29
30 11 1   1 1         1           1                               1 1               1   1                   2               30
31 9     1                 1                         1   1 1                               1         1                   2 31
32 10 1               1   1                     1       1                               1             1     1       1 1     32
33 16         1 1 1       1                 2         2         1             1         2 1 1         1 1                   33
34 8   1         2                               1     1                       1               2                           34
35 13 1   1                         1 1   2 1                         1 1         1                             1     1 1   35
36 7                                         1     1         1 1                   1     1                       1         36
37 12                 1                           1 1                   1 1       1 1     1       2                     1 1 37
38 15   1       1 2       1   1       1                             1           1   1     1 1   1       1         1         38
39 12           1                       1 1           1           1       1       1   1   1   1                       1 1   39
40 9     1     1 1                 1         1   1 1                       1                           1                   40
41 10                               1             1 1       1     1                             1   1     1         1   1   41
42 8                                 1             1         1         1               1               1 1   1             42
43 14         1   1   1       1   1             1   1     1 1         1                     1                   1     1   1 43
44 10   1     1           1     1       1                               1             1       1   1                     1   44
45 8     1     1                                     1           1                               1       1   1   1         45
46 8             1     1 1                                           1     1                                     1   1   1 46
47 7 1                                       1                 1               2                 1         1               47
48 21       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                   48
49 12   1             1         1       1           1           1     1 1       1         1           1                   1 49
50 11 1                 1     1           1   1   1   1 1 1                                 1         1                     50
51 14   1             1       1   1                       3 1 1                     1     1                 1     1 1       51
52 10               1               1                         1     1 1       1     1     1   1       1                     52
53 9                     1       1     1                       1         1           2                       1     1       53
54 8           1   1                   1     1       1                       1   1                 1                       54
55 13     2               1     1                               2 1       1       1     1             2     1               55
56 14                     1       1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1             1             56
57 10                       1     1             1         1   1         1         1     1         1           1             57
58 13 1       1             2   1   2               1       1       1   1                                               1 1 58
59 10 1       1   1               1     1                           1                               1 1 1                 1 59
60 12                           1     1 1   1     1     1   1                 1     1                             3         60
61 19             1 1                 1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1           61
62 12   1   1                 1         1             1             1 1             1           1             1       1   1 62
63 15               1             1       1                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1     63
64 8                         1   1               1                         1 1         1               1     1             64
65 10               1   1                 1       1               2                                           1 3           65
66 11       1       2             1     1                     1   1   2 1                     1                             66
67 11   1     1                                 1             1         1     1   1   1             1         1         1   67
68 10   1               1 1     1                 2               1 1         1                                 1           68
69 14       1       1 1         1               1                                   1         1   1 3         1   1   1     69
70 6 1                     1                 1               2                             1                               70
71 12     1         1                     1   1   1     1   1   2                         1     1         1                 71
72 11                       2 1 2   1   1     1           1 1                                                   1           72
73 5                           1           2                       1                                     1                 73
74 10           1 1           1             1     1             1                     1           1     1 1                 74
75 9         1     1   1 1                         1                                       1     1 1               1       75
76 9                       1       1                   1                     1 1                           1   1 1   1     76
77 21   1     1     1 1 3   1             1 1       1                   1     1 1           1             1     2   2 1     77
78 14       1       2 1 2   1 1           2     1               1                 1                     1                   78
79 8       1                 1                 1                                     1     1     1     1               1   79
80 9     2   1   1                   1                           1             1     1                         1           80
81 12             1     1       1 1       1       1         1   1               1     1     1 1                             81
82 18   1                       1 1   1       1 2         1 1       1       1           1           1       1   1   1   2   82
83 11       2                         1 2   1     1                         1             1                 1       1       83
84 5                         1             1                 1                                               1     1       84
85 8               1                               1                                       1       2       1         2     85
86 8                                                           1 1               1   1               1     1       1 1     86
87 8     1     1   1                               1   1       1                 1 1                                       87
88 7     1                                                           1                       1 1 1   1       1             88
89 9                             1               1   1 1             1   1         1                           1       1   89
90 14   1   1   1             1             1           1   1       1 1 1 1                 1 1                           1 90
91 10 1   1               1                   1       1 1                           1             1     1             1     91
92 10 1 1       1     1         1               1                                         1 1       1         1             92
93 5                               1                                     1 1         1                     1               93
94 17       1 1           1 1       2 1           1               1       1 1                       1 1   1   1     1 1     94
95 16       1                 1         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1           95
96 12     1   1                           1 2   1                   1                 1 1     1                 1       1   96
97 4   1                         1                               1                           1                             97
98 11       1         2   1         1     1         1 1                           1                 1               1       98
99 6           1                   1         1           1                           1                             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng