BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/10/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13 1             1       1           1           2               1     1                 1       1           1 1     1   00
01 11 1   1         1                         1         1                 1           1   1                   1           2 01
02 10   1   1                         1       2 1 1         1                                                           1 1 02
03 12                 1   1               2         1   1   1 1     1   1         1                                     1   03
04 12             2       1                   1               1 1   1           1           1       1                 1   1 04
05 6         1                             1     1           1               1   1                                         05
06 9                               1                 1         1 1           1 1   1                           1       1   06
07 11             1         1         1       2           1     1       1                                               1 2 07
08 9         1                 1             1   1           1       1           1 1                                     1 08
09 9 1                 1 1   2                                             1         1                 1         1         09
10 11             1               1                 1               1   1                     1   1 1     1       1     1   10
11 9         1   1               2             1   1 1                 1             1                                     11
12 8     1                   1                       1   1                         2                   1         1         12
13 16 2 1 1                 1   1   1               1   1   1             1 2             1 1                         1     13
14 16         1   1 1     1             1       1       1         1   1           1     1     2 1   1   1                   14
15 9 1                       1       1                             1                   1   1         1     1     1         15
16 11                               1 1 1 1               1             1                 1           2       1       1     16
17 11 1                     2                   1     1                         1   1 1                     2             1 17
18 6                                   1                   1             1                                 1       1   1   18
19 11   1           1   1     1                 1 1                   2                   1             1         1         19
20 13   1           1     1   1 1       1   1         1         1                                         1     1       2   20
21 10       1         1 1 1                                 1 1       1       1         1           1                       21
22 16                   1 1 1       1     1 3 1 1           1             1           1 1         1                 1       22
23 9 1   1           1         1                 1               1   1                               1       1             23
24 10     1   1       1   1     1                 1             1                             1               1         1   24
25 15         1   1                       1     1   1         1             1 2     1   1 1             2   1               25
26 9         1     1                   1   1             1         1     1                   1                 1           26
27 13   1       1       1     1 1       1         2                   1         1           1             1               1 27
28 12       1       1 1     1             1               1               1 1       1                   2                 1 28
29 5     1                         1   1           1                                                     1                 29
30 9   1                                       1   1   1 1         1           1                               1 1         30
31 8 1       1           1                             1                 1                         1   1 1                 31
32 8   1       1           1                       1               1   1                     1       1                     32
33 13           1       1     1   1                         1 1 1       1                 2         2         1             33
34 8       1           1   1                         1         2                               1     1                     34
35 11                                 1   1         1   1                         1 1   2 1                         1 1     35
36 8             1   1           1     1                                                   1     1         1 1             36
37 8           1       1                     1                     1                           1 1                   1 1   37
38 14     1 1 1           1               1     1     1       1 2       1   1       1                             1         38
39 14 1     1   1       1     1 1   1             1           1                       1 1           1           1       1   39
40 11       1                       1       1           1     1 1                 1         1   1 1                       1 40
41 10   1           1       1     1 1                                             1             1 1       1     1           41
42 5               1                                                               1             1         1         1     42
43 15   1 1                   1   1           1             1   1   1       1   1             1   1     1 1         1       43
44 8                         2                       1     1           1     1       1                               1     44
45 5       1                                           1     1                                     1           1           45
46 10       1       1                       1   1 1             1     1 1                                           1     1 46
47 8   1                                 1 1 1   1 1                                       1                 1             47
48 18 1   1   1               1               1   1       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 48
49 14 1       1       1   1           1           1   1             1         1       1           1           1     1 1     49
50 12         2                 1                   1                 1     1           1   1   1   1 1 1                   50
51 13               1   1       1             1       1             1       1   1                       3 1 1               51
52 9           1       1         1               1               1               1                         1     1 1       52
53 8       1   1     1                                                 1       1     1                       1         1   53
54 12 2             1   1               1 1     1             1   1                   1     1       1                       54
55 10                           1   1                   2               1     1                               2 1       1   55
56 14           1             1 1                                       1       1   1       1     1   3   1         1 1     56
57 10     1                   1 1   1                                     1     1             1         1   1         1     57
58 17     1     1 1       1     1       1           1       1             2   1   2               1       1       1   1     58
59 8         1                 1                   1       1   1               1     1                           1         59
60 10                     1 1                   1                             1     1 1   1     1     1   1                 60
61 10           1                     1                         1 1                 1             1   1     1       2       61
62 14   2 1     2                         1       1   1   1                 1         1             1             1 1       62
63 12     1     1   1                   1                         1             1       1                 1 1   1   1 1     63
64 8               1         1         2                                   1   1               1                         1 64
65 12 1   2                   1       1       1                   1   1                 1       1               2           65
66 13                           1 1   1                   1       2             1     1                     1   1   2 1     66
67 8               1   1                 1           1     1                                 1             1         1     67
68 16   2   1                   1 1 1 1       1       1               1 1     1                 2               1 1         68
69 6                 1                                   1       1 1         1               1                             69
70 9     1                 1         1     1       1                     1                 1               2               70
71 13       1     1                   2                 1         1                     1   1   1     1   1   2             71
72 16               1 1       1     1     1       1                       2 1 2   1   1     1           1 1                 72
73 6             1       1                                                   1           2                       1         73
74 8   2                                                     1 1           1             1     1             1             74
75 8 1             1       1                               1     1   1 1                         1                         75
76 6         1   1                             1                         1       1                   1                     76
77 17   1         1       1             1         1   1     1     1 1 3   1             1 1       1                   1     77
78 16       1 1   1               1                       1       2 1 2   1 1           2     1               1             78
79 4 1                                                   1                 1                 1                             79
80 13   1   1 1       1 1   1                 1         2   1   1                   1                           1           80
81 10                                   1   1                   1     1       1 1       1       1         1   1             81
82 15                     1 1               1   1     1                       1 1   1       1 2         1 1       1       1 82
83 9                                     1               2                         1 2   1     1                         1 83
84 10       1   1     1 1   1     1         1                               1             1                 1               84
85 6       1         1 1                   1                     1                               1                         85
86 9                 1 1   1     1 1     1 1                                                                 1 1           86
87 7           1                                       1     1   1                               1   1       1             87
88 7             2       1                     2       1                                                           1       88
89 8       1                               1                                   1               1   1 1             1   1   89
90 17                   1 1         1 1   1 1 1       1   1   1             1             1           1   1       1 1 1 1   90
91 11                           1 1 1 1           1 1   1               1                   1       1 1                     91
92 8     1                                     1   1 1       1     1         1               1                             92
93 7       1 1                           1 1                                     1                                     1 1 93
94 17           1               1 1 1 1 1                 1 1           1 1       2 1           1               1       1 1 94
95 17           1 1   1     1         1 1 1               1                 1         1       1     2     1       1 1 1     95
96 11             1   1                       1 1       1   1                           1 2   1                   1         96
97 7           1     1           1   1               1                         1                               1           97
98 13 1             1 1           1 1                     1         2   1         1     1         1 1                       98
99 7     1                       1 1                         1                   1         1           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng