BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12     1     1         1                           1       1   1   1   2   1                                     1   1   00
01 13       2           1 1 1           1         2       1                         1                   1           1     1 01
02 8     1 1 1                       1           1 1                 1                 1                                   02
03 11     1                             1                 1       1                   1     1             1   1   1   1   1 03
04 12   1   1               1 1       1                 1   1                           1         1       1   1           1 04
05 7                   1           1                         1                                   1             1 2         05
06 5     1                     1                                                   1                       1         1     06
07 8     1 2                             1         1     1                               1       1                         07
08 9       1   1   1             1       1                                         1     1         1                     1 08
09 7                 1                                       1             1             1               1     1         1 09
10 9     1           1               1 1       1 1                         1                   1                   1       10
11 4                                     1                     2                           1                               11
12 13           1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                             1         1       12
13 9   1       1               1           1         1                       1                               1 1         1 13
14 13             1           1         1   1 1         2   1                                       1 1             2 1     14
15 9         1               1   1                             1       1         1                   2     1               15
16 16   1     2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1             1     1   16
17 9       1   1       1       1                                   1   2               1                     1             17
18 12 1   1   1     1     1           1   1   1           1                                             1 1     1           18
19 14                                             1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1 19
20 8     2         1       1               1             1                       1   1                                     20
21 18           1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1           1     21
22 14 1       1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1                 22
23 8                                             1     1   1                                 1             1 1           2 23
24 18     1         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     24
25 10                         1   2                             1 1           1           1           1       1 1           25
26 6               1         1                                     1       1             1                   1             26
27 14       1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1         1         1   1       27
28 8       1     1           1     1     1                         1                         1   1                         28
29 9                   1                                 1           1       1 1       1         1                 1 1     29
30 14               1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                             30
31 7                       1         1                   2                   1                                     1     1 31
32 12                   1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1             32
33 14         1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     1 1         33
34 11           1               2                             1                     1           1   2 1           1       1 34
35 7 1 1         1                             1     1 1                                       1                           35
36 7               1     1                       1             1                                   1   1       1           36
37 16   1 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1                   37
38 11           1   1     1 1   1       1         1                                               2 1     1                 38
39 14     1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1           1   39
40 9       1                           1                               1         1   1   1   1 1             1             40
41 8                           1   1     1         1   1             1           1                                     1   41
42 10   1               1               1 1   1             1   1                           1               1   1           42
43 11 1                     1                   1     1   1 1   1   1                                   1       1 1         43
44 13   1             1       1   1                     1   1       1         1     1           1               1     1   1 44
45 9                             1       1   1   1           1       1             1 1           1                         45
46 9 1     1                                     1   1   1       2                 1       1                               46
47 13           2                 1         1               1   1 1     1 1                 1       2               1       47
48 13   1   1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1         1                   48
49 11 1 1       1         1           1                   1   1   1                   1 2                                   49
50 11                       1         1                                           2   1               1         2     1 1 1 50
51 10               1     1                 1     1 1       1                     1 1                       1             1 51
52 13 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 2                               1       1       52
53 10     1           2                       1     1             1             1                     1 1       1           53
54 13         1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1         54
55 13     1       1     1             2     1                               1             1 1     2   1               1     55
56 10 1 1                     1 1             1               1       1             1           1                     1     56
57 7   1         1     1         1           1                                 1                 1                         57
58 10   1                                               1 1   1 1             1 2     1                           1         58
59 9                               1 1 1                 1       1       1                           1   1 1               59
60 15         1     1                             3               1   2                     1 1   1 1       2           1   60
61 16 2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1             61
62 15 1             1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1 62
63 11 1 1         1 1             1 1     1       1   1                             1                   1                   63
64 8       1 1         1               1     1                       1   1                                   1             64
65 8                                         1 3               1         1                     1     1                     65
66 8 2 1                     1                                     1                           1         1       1         66
67 19   1     1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1       67
68 4         1                                 1                     1                                                   1 68
69 18               1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1       2     1   69
70 2                       1                               1                                                               70
71 5                     1     1         1                         1   1                                                   71
72 6                                           1                     1   1 1                         1             1       72
73 8                                     1                   1   1     1     1                           1 1 1             73
74 8                 1           1     1 1                           1                 1   1           1                   74
75 9                       1     1 1               1             1                                       2           1 1   75
76 12         1 1                           1   1 1   1         1                   1     1           1 1               1   76
77 12   1     1 1           1             1     2   2 1                                                 1         1         77
78 9             1                     1                       1                 1     1     1 1     1 1                   78
79 11                 1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2               79
80 8           1     1                         1                   1         2   1                           1             80
81 7           1     1     1 1                                             1           1                           1       81
82 16       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1   82
83 10       1             1                 1       1                 1         1               2 1                   1     83
84 10                                         1     1           1 1               1         1 1     1       1     1         84
85 14                       1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1     1   1   85
86 14             1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1         2         86
87 7             1 1                                                 1       1 1     1     1                               87
88 12 1                       1 1 1   1       1                         1       1           1       2                   1   88
89 10 1   1         1                           1       1           1                           1   1                 1   1 89
90 15 1 1 1                 1 1                           1                 1       1 1 1     1                   1     3   90
91 10               1             1     1             1                 1       1             2                 1       1   91
92 9                     1 1       1         1                     1     1   1           1               1                 92
93 10     1 1         1                     1                 2                         1   1           1             1     93
94 13     1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                             94
95 16 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           1     1     95
96 16                 1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   96
97 11                         1                                 1   1   1 3       1                         1 1         1   97
98 6             1                 1               1                     1                   1                       1     98
99 6                 1                             1                                     1                         2     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng