BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/02/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9               1                     1             1       1           1           2               1     1             00
01 14   1   2 1 1   1         1           1   1         1                         1         1                 1           1 01
02 13 1             1     1 1       1       1   1                         1       2 1 1         1                           02
03 15           1 1   1 1                                 1   1               2         1   1   1 1     1   1         1     03
04 12   1 1           1                 1             2       1                   1               1 1   1           1       04
05 10 2                         1     1           1                             1     1           1               1   1     05
06 9         1   1                                                     1                 1         1 1           1 1   1   06
07 9                                   1             1         1         1       2           1     1       1               07
08 13 2     1                         2           1                 1             1   1           1       1           1 1   08
09 10           1               2         1                 1 1   2                                             1         1 09
10 10       1   1 1     1     1                       1               1                 1               1   1               10
11 11                         1         1         1   1               2             1   1 1                 1             1 11
12 8     1                         1         1                   1                       1   1                         2   12
13 14                     1               2 1 1                 1   1   1               1   1   1             1 2           13
14 15   1               1     1 1       1         1   1 1     1             1       1       1         1   1           1     14
15 6               1   1                 1                       1       1                             1                   15
16 11   1           1 1               2                                 1 1 1 1               1             1               16
17 8                                     1                     2                   1     1                         1   1 1 17
18 7   1           1       1           1                                   1                   1             1             18
19 11     1         1 1                     1           1   1     1                 1 1                   2                 19
20 12       2 1                             1           1     1   1 1       1   1         1         1                       20
21 10 1                               1         1         1 1 1                                 1 1       1       1         21
22 15             1           1                             1 1 1       1     1 3 1 1           1             1           1 22
23 10                   1       1     1   1   1           1         1                 1               1   1                 23
24 11 1                   2       1           1   1       1   1     1                 1             1                       24
25 14     1       1     1   1                     1   1                       1     1   1         1             1 2     1   25
26 9 2                                           1     1                   1   1             1         1     1             26
27 14             1 1       2               1       1       1     1 1       1         2                   1         1       27
28 12               1               1   1       1       1 1     1             1               1               1 1       1   28
29 7   1     2                               1                         1   1           1                                   29
30 8                     1                 1                                       1   1   1 1         1           1       30
31 7                   1           1     1       1           1                             1                 1             31
32 8   1                     1             1       1           1                       1               1   1               32
33 10                         1   1                 1       1     1   1                         1 1 1       1               33
34 9       1     1           1                 1           1   1                         1         2                       34
35 9         1   1               1                                       1   1         1   1                         1 1   35
36 13   2     1             2     4                   1   1           1     1                                               36
37 7             1         1     1                 1       1                     1                     1                   37
38 17         1   1     1               1     1 1 1           1               1     1     1       1 2       1   1       1   38
39 13   1 1   1                           1     1   1       1     1 1   1             1           1                       1 39
40 9                               2           1                       1       1           1     1 1                 1     40
41 8     1               1                 1           1       1     1 1                                             1     41
42 5 1                     1   1                       1                                                               1   42
43 14 1             1           1   1       1 1                   1   1           1             1   1   1       1   1       43
44 9 1         1                                                 2                       1     1           1     1       1 44
45 5                                   2       1                                           1     1                         45
46 12   1       1 1             1               1       1                       1   1 1             1     1 1               46
47 9               1 1       1             1                                 1 1 1   1 1                                   47
48 16         1 2     1   1               1   1   1               1               1   1       1 1 1                   1 1   48
49 16     1   1         1 1         1   1 1       1       1   1           1           1   1             1         1       1 49
50 11 1               2 1 1                       2                 1                   1                 1     1           50
51 10       1                     1                     1   1       1             1       1             1       1   1       51
52 10       1 1     1         1                     1       1         1               1               1               1     52
53 9   1                             1 1       1   1     1                                                 1       1     1 53
54 13     1   1                       1   2             1   1               1 1     1             1   1                   1 54
55 8                 1           1                                 1   1                   2               1     1         55
56 8   1             1                             1             1 1                                       1       1   1   56
57 8                 1         1             1                   1 1   1                                     1     1       57
58 17   1       1   2                         1     1 1       1     1       1           1       1             2   1   2     58
59 10                             1 1   1         1                 1                   1       1   1               1     1 59
60 7       1                                                 1 1                   1                             1     1 1 60
61 7         1                     1               1                     1                         1 1                 1   61
62 16     1     1         1 1 1             2 1     2                         1       1   1   1                 1         1 62
63 10 1     1                   1     1       1     1   1                   1                         1             1       63
64 12     2       1         1   1   1                   1         1         2                                   1   1       64
65 11     2             1                 1   2                   1       1       1                   1   1                 65
66 9                             1                                 1 1   1                   1       2             1     1 66
67 8   1     1                     1                   1   1                 1           1     1                           67
68 16       1       1 1     1               2   1                   1 1 1 1       1       1               1 1     1         68
69 7           1                     1                   1                                   1       1 1         1         69
70 11     1 3         1                       1                 1         1     1       1                     1             70
71 10     1         2   1                       1     1                   2                 1         1                     71
72 17     1       2             1                       1 1       1     1     1       1                       2 1 2   1   1 72
73 4                                 1               1       1                                                   1         73
74 8   2                             1     2                                                     1 1           1           74
75 12           1           1 1 2         1             1       1                               1     1   1 1               75
76 8 1                             1 1           1   1                             1                         1       1     76
77 15                       2               1         1       1             1         1   1     1     1 1 3   1             77
78 15       1           1               1       1 1   1               1                       1       2 1 2   1 1           78
79 8   1     1   1                 2     1                                                   1                 1           79
80 15                     1   1 1           1   1 1       1 1   1                 1         2   1   1                   1   80
81 10     1     1         1   1                                             1   1                   1     1       1 1       81
82 10                         2                               1 1               1   1     1                       1 1   1   82
83 8                         1     1                                         1               2                         1 2 83
84 17                   1   2   1 2   2 1       1   1     1 1   1     1         1                               1           84
85 7           1       1                       1         1 1                   1                     1                     85
86 10           1     1       1                           1 1   1     1 1     1 1                                           86
87 8 1     1             1             1           1                                       1     1   1                     87
88 7                 1                               2       1                     2       1                               88
89 5                             1     1       1                               1                                   1       89
90 20 1         1 1     1   1   1   1 1 2                   1 1         1 1   1 1 1       1   1   1             1           90
91 11                 1   1         1                               1 1 1 1           1 1   1               1               91
92 13     1       2 1 1   1                   1                                     1   1 1       1     1         1         92
93 8           1       1         1             1 1                           1 1                                     1     93
94 17         2 1       1                           1               1 1 1 1 1                 1 1           1 1       2 1   94
95 12 1                   1                         1 1   1     1         1 1 1               1                 1         1 95
96 7                 1                               1   1                       1 1       1   1                           96
97 8                           1     1             1     1           1   1               1                         1       97
98 11                     1               1             1 1           1 1                     1         2   1         1     98
99 9       1             1       2           1                       1 1                         1                   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
Ngày
/
Tháng