BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13     1           1 1     1     1         1                           1       1   1   1   2   1                         00
01 11               1           2           1 1 1           1         2       1                         1                   01
02 8                         1 1 1                       1           1 1                 1                 1               02
03 6                         1                             1                 1       1                   1     1           03
04 10     1                 1   1               1 1       1                 1   1                           1         1     04
05 4                                       1           1                         1                                   1     05
06 4                 1       1                     1                                                   1                   06
07 8                         1 2                             1         1     1                               1       1     07
08 8                           1   1   1             1       1                                         1     1         1   08
09 6         1         1                 1                                       1             1             1             09
10 12   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1                         1                   1       10
11 4                                                         1                     2                           1           11
12 13         1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                           12
13 6                       1       1               1           1         1                       1                         13
14 13 1   1   1                       1           1         1   1 1         2   1                                       1 1 14
15 11       1     1     1         1               1   1                             1       1         1                   2 15
16 17       2       1       1     2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1   16
17 10             2             1   1       1       1                                   1   2               1               17
18 10             1       1   1   1     1     1           1   1   1           1                                             18
19 13         1         1                                             1     1                 1 1 1 2 2   1         1       19
20 10           1     1       2         1       1               1             1                       1   1                 20
21 17     1                         1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1           21
22 13   1                 1       1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       22
23 6       1       1                                                 1     1   1                                 1         23
24 14               1         1         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1 24
25 11         2   1                               1   2                             1 1           1           1           1 25
26 6                 1                 1         1                                     1       1             1             26
27 13           1               1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1         1 27
28 10         2                 1     1           1     1     1                         1                         1   1     28
29 8           1                           1                                 1           1       1 1       1         1     29
30 16                 1 1               1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1         30
31 8     1   1 1                               1         1                   2                   1                         31
32 12       1                               1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1     32
33 15     2         1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1             33
34 11 1     1                       1               2                             1                     1           1   2 1 34
35 7                     1 1         1                             1     1 1                                       1       35
36 8   1         1 1                   1     1                       1             1                                   1   36
37 17 1 1                   1 1       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       37
38 11                   1           1   1     1 1   1       1         1                                               2 1   38
39 13     1           1       1       1   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1 39
40 10 1 1                       1                           1                               1         1   1   1   1 1       40
41 11 1 1       1     1                             1   1     1         1   1             1           1                     41
42 10   1         1         1               1               1 1   1             1   1                           1           42
43 11   1     1 1         1                     1                   1     1   1 1   1   1                                   43
44 10                       1             1       1   1                     1   1       1         1     1           1       44
45 11     1           1                               1       1   1   1           1       1             1 1           1     45
46 9                     1     1                                     1   1   1       2                 1       1           46
47 13               1               2                 1         1               1   1 1     1 1                 1       2   47
48 15 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1         48
49 13   1           1     1 1       1         1           1                   1   1   1                   1 2               49
50 10 1   1 1 1                                 1         1                                           2   1               1 50
51 13         3 1 1                     1     1                 1     1 1       1                     1 1                   51
52 13             1     1 1       1     1     1   1       1                             1   1 1 2                           52
53 9               1         1           2                       1     1             1             1                     1 53
54 12     1                       1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1             54
55 15               2 1       1       1     1             2     1                               1             1 1     2   1 55
56 14   1   3   1         1 1                     1 1             1               1       1             1           1       56
57 9         1   1         1         1     1         1           1                                 1                 1     57
58 12   1       1       1   1                                               1 1   1 1             1 2     1                 58
59 8                   1                               1 1 1                 1       1       1                           1 59
60 15 1     1   1                 1     1                             3               1   2                     1 1   1 1   60
61 18   1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1                   61
62 14     1             1 1             1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1 62
63 13           1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1                             1                   63
64 8 1                         1 1         1               1     1                       1   1                             64
65 11 1               2                                           1 3               1         1                     1     1 65
66 8             1   1   2 1                     1                                     1                           1       66
67 15             1         1     1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1             67
68 7 2               1 1         1                                 1                     1                                 68
69 14                                   1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1             69
70 4             2                             1                               1                                           70
71 10 1     1   1   2                         1     1         1                         1   1                               71
72 7         1 1                                                   1                     1   1 1                         1 72
73 6                   1                                     1                   1   1     1     1                         73
74 9 1             1                     1           1     1 1                           1                 1   1           74
75 6   1                                       1     1 1               1             1                                     75
76 11       1                     1 1                           1   1 1   1         1                   1     1           1 76
77 11   1                   1     1 1           1             1     2   2 1                                                 77
78 9               1                 1                     1                       1                 1     1     1 1     1 78
79 8                                     1     1     1     1               1           1                     1   1         79
80 8                 1             1     1                         1                   1         2   1                     80
81 9 1         1   1               1     1     1 1                                             1           1               81
82 17         1 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   82
83 10 1                         1             1                 1       1                 1         1               2 1     83
84 9             1                                               1     1           1 1               1         1 1     1   84
85 12   1                                       1       2       1         2           1 1                 1   1       1     85
86 13               1 1               1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 86
87 10   1   1       1                 1 1                                                 1       1 1     1     1           87
88 11                     1                       1 1 1   1       1                         1       1           1       2   88
89 11 1   1 1             1   1         1                           1       1           1                           1   1   89
90 14       1   1       1 1 1 1                 1 1                           1                 1       1 1 1     1         90
91 10     1 1                           1             1     1             1                 1       1             2         91
92 8                                         1 1       1         1                     1     1   1           1             92
93 8                         1 1         1                     1                 2                         1   1           93
94 15 1               1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1         94
95 18     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1   95
96 14                   1                 1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1   96
97 9                 1                           1                                 1   1   1 3       1                     97
98 7   1 1                           1                 1               1                     1                   1         98
99 4         1                           1                             1                                     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
Ngày
/
Tháng