BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10     1       1   1   1   2   1                                     1   1                                   1           00
01 10 2       1                         1                   1           1     1       1                 1 1                 01
02 7 1 1                 1                 1                                     1                                 1   1   02
03 15         1       1                   1     1             1   1   1   1   1       1     1   1               1   1   1   03
04 17       1   1                           1         1       1   1           1     1             2           1     1 2 2 1 04
05 9             1                                   1             1 2                             1       1 1       1     05
06 6                                   1                       1         1     1                   1 1                     06
07 7   1     1                               1       1                                       1                         2   07
08 8                                   1     1         1                     1           1   1                         1 1 08
09 8             1             1             1               1     1         1         1                           1       09
10 6 1                         1                   1                   1                             1               1     10
11 5               2                           1                                 1                             1           11
12 8   1   1 1 2                                             1         1                           1                       12
13 10     1                       1                               1 1         1     1   1                     1       1 1   13
14 11       2   1                                       1 1             2 1         1   1                             1     14
15 9               1       1         1                   2     1                       1           1             1         15
16 11           1                     1     1   1     1 1             1     1   1           1                             1 16
17 9                   1   2               1                     1                           1 1   1                 1     17
18 10         1                                             1 1     1                   1               2       1 2         18
19 19 1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1     1                     1 2   1           19
20 12         1                       1   1                                         1 1 1           1   1 1 1     2         20
21 17     1       1             1 1 1 1   2     1             1           1                   1     2     1 1     1         21
22 14 1                         1   1   1   1       1       1 1                   1     1 1   1         1   1               22
23 8 1     1   1                                 1             1 1           2                                             23
24 18         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     1               1           1               24
25 11               1 1           1           1           1       1 1                   1           1 1             1       25
26 4                   1       1             1                   1                                                         26
27 15   1       1               1         2     1         1         1   1         1       1 1       1     1   1             27
28 5                   1                         1   1                                                           1       1 28
29 10         1           1       1 1       1         1                 1 1                                   1         1   29
30 16             1         1   1 1 1   1   2   1 1                                 1         1 1         1           1   1 30
31 8         2                   1                                     1     1                   1 1         1             31
32 13   1 1                 1         1   1   1   1   1           1                             1       2                 1 32
33 11           1 1   1                 1     1                     1 1               1     1   1                     1     33
34 9             1                     1           1   2 1           1       1                   1                         34
35 8     1 1                                       1                             2   2             1                       35
36 9 1             1                                   1   1       1                     1         1         1       1     36
37 12       1 1                 2   1             2 1       1                       1     1         1                       37
38 9 1                                               2 1     1                         1 1 2                               38
39 11     1 1       1               1   1                 1   1 1           1     1                     1                   39
40 12                       1         1   1   1   1 1             1                           1   1     1               1 1 40
41 10   1   1             1           1                                     1       1     1               1     1 1         41
42 10           1   1                           1               1   1           1               1           1 1     1       42
43 11     1   1 1   1   1                                   1       1 1             1 1     1                               43
44 16       1   1       1         1     1           1               1     1   1 1   1       1     1     1 1         1       44
45 10 1           1       1             1 1           1                                         1     1       1           1 45
46 10 1   1   1       2                 1       1                                 1 1                           1           46
47 11           1   1 1     1 1                 1       2               1                                   1   1           47
48 6                                             1         1                             1       1       1     1           48
49 13         1   1   1                   1 2                                           1 1     1         1 1 1     1       49
50 12                                 2   1               1         2     1 1 1 1                     1       1             50
51 10 1 1       1                     1 1                       1             1     1                                 1 1   51
52 14                   1   1 1 2                               1       1       2       1     1       1   1     1           52
53 10   1             1             1                     1 1       1                       1 1           1     1           53
54 14             1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1           1         1                           1 1 54
55 13                           1             1 1     2   1               1                       1 1     1       1       2 55
56 6             1       1             1           1                     1           1                                     56
57 7                               1                 1                                   1 1 2 1                           57
58 14       1 1   1 1             1 2     1                           1         1       1         1       1         1       58
59 12         1       1       1                           1   1 1                       1         2         1 1   1         59
60 15 3               1   2                     1 1   1 1       2           1         2                                     60
61 8             1                     1                         1             2 1   1   1                                 61
62 15     1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1             2           1           1       62
63 4 1   1                             1                   1                                                               63
64 10                     1   1                                   1               2       2     1       1           1       64
65 6               1         1                     1     1                                                       1 1       65
66 7                   1                           1         1       1               1                             1     1 66
67 17       1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1                         1     1   1         1     67
68 8                     1                                                   1     1   1   1         1     1 1             68
69 16 1   1           1     2       1         1               1       2     1   2 1                               1       1 69
70 5           1                                                                     1 1                   1     1         70
71 5                   1   1                                                       1                 1             1       71
72 9                     1   1 1                         1             1                       1           2         1     72
73 11             1   1     1     1                           1 1 1                   1           1   1           1         73
74 10                     1                 1   1           1                               1           1 1       1 1 1     74
75 9   1             1                                       2           1 1       1               1 1                     75
76 10 1   1         1                   1     1           1 1               1               1           1                   76
77 9   2 1                                                 1         1             1                 1         1         1 77
78 8               1                 1     1     1 1     1 1                                         1                     78
79 10       1           1                     1   1         1   2                 1       1     1                           79
80 9                   1         2   1                           1             1               1   1             1         80
81 6                           1           1                           1                                 1 1 1             81
82 16   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1         1         1               2     1     82
83 9   1                 1         1               2 1                   1     1                         1                 83
84 16   1           1 1               1         1 1     1       1     1         1 1   2 1             1               1     84
85 12     2           1 1                 1   1       1           1     1   1                 1                   1         85
86 14   1 1     1         1   1   1                       1 1         2               1           1                 1 1     86
87 7                     1       1 1     1     1                                   1             1                         87
88 10                       1       1           1       2                   1               1 1   1             1           88
89 9       1           1                           1   1                 1   1               2       1                     89
90 18         1                 1       1 1 1     1                   1     3           1 1   1 1             1         2 1 90
91 8     1                 1       1             2                 1       1                                 1             91
92 13                   1     1   1           1               1                 1   1     1           1 1   1           1 1 92
93 11             2                         1   1           1             1       1     1         1   2                     93
94 14   1 1         1         1             1   1 1                                       1           1 2 1     1   1       94
95 9             1     1     1             1         1 1           1     1       1                                         95
96 19       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   1             1   1 1           1       1 1 96
97 11               1   1   1 3       1                         1 1         1                                       1       97
98 11   1                     1                   1                       1       1       1 1 1 2             1             98
99 12   1                                     1                         2     1                               1 1 1   1 2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng