BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/08/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11     1         1                           1       1   1   1   2   1                                     1   1         00
01 13 2           1 1 1           1         2       1                         1                   1           1     1       01
02 8 1 1                       1           1 1                 1                 1                                     1   02
03 10                             1                 1       1                   1     1             1   1   1   1   1       03
04 12 1               1 1       1                 1   1                           1         1       1   1           1     1 04
05 7             1           1                         1                                   1             1 2               05
06 5                     1                                                   1                       1         1     1     06
07 7 2                             1         1     1                               1       1                               07
08 9 1   1   1             1       1                                         1     1         1                     1       08
09 7           1                                       1             1             1               1     1         1       09
10 8           1               1 1       1 1                         1                   1                   1             10
11 5                               1                     2                           1                                 1   11
12 13     1                     1 1   2   1   1   1 1 2                                             1         1             12
13 9     1               1           1         1                       1                               1 1         1     1 13
14 14       1           1         1   1 1         2   1                                       1 1             2 1         1 14
15 9   1               1   1                             1       1         1                   2     1                     15
16 16   2 1       1       1   1       1               1                     1     1   1     1 1             1     1   1     16
17 9 1   1       1       1                                   1   2               1                     1                   17
18 10   1     1     1           1   1   1           1                                             1 1     1                 18
19 15                                       1     1                 1 1 1 2 2   1         1       1       1         1     1 19
20 7         1       1               1             1                       1   1                                         1 20
21 18     1     1 1       1       1     2       1       1             1 1 1 1   2     1             1           1           21
22 14   1           1       1     1 1       1                         1   1   1   1       1       1 1                   1   22
23 8                                       1     1   1                                 1             1 1           2       23
24 18         1           1                         1 1           1   2         1   1     1 1   1     1 1     1 2     1     24
25 10                   1   2                             1 1           1           1           1       1 1                 25
26 6         1         1                                     1       1             1                   1                   26
27 15 1   1 1   1         1                   1       1               1         2     1         1         1   1         1   27
28 8 1     1           1     1     1                         1                         1   1                               28
29 9             1                                 1           1       1 1       1         1                 1 1           29
30 15         1   1                   2                 1         1   1 1 1   1   2   1 1                                 1 30
31 7                 1         1                   2                   1                                     1     1       31
32 12             1             1     1       1 1                 1         1   1   1   1   1           1                   32
33 14   1         2 1 1         1 1                   1 1   1                 1     1                     1 1               33
34 11     1               2                             1                     1           1   2 1           1       1       34
35 7       1                             1     1 1                                       1                             2   35
36 7         1     1                       1             1                                   1   1       1                 36
37 15       1 1     1       2                     1 1                 2   1             2 1       1                       1 37
38 11     1   1     1 1   1       1         1                                               2 1     1                       38
39 14       1   1   1   1                       1 1       1               1   1                 1   1 1           1     1   39
40 9 1                           1                               1         1   1   1   1 1             1                   40
41 9                     1   1     1         1   1             1           1                                     1       1 41
42 10             1               1 1   1             1   1                           1               1   1           1     42
43 11                 1                   1     1   1 1   1   1                                   1       1 1             1 43
44 14           1       1   1                     1   1       1         1     1           1               1     1   1 1   1 44
45 9                       1       1   1   1           1       1             1 1           1                               45
46 10 1                                     1   1   1       2                 1       1                                 1 1 46
47 13     2                 1         1               1   1 1     1 1                 1       2               1             47
48 12 1 2   2     1 1     1     1 1                                                     1         1                         48
49 9     1         1           1                   1   1   1                   1 2                                         49
50 12                 1         1                                           2   1               1         2     1 1 1 1     50
51 11         1     1                 1     1 1       1                     1 1                       1             1     1 51
52 14   1     1     1   1       1                             1   1 1 2                               1       1       2     52
53 9           2                       1     1             1             1                     1 1       1                 53
54 14   1   1                 1                         1 1 1 1 1       1     1     1                 1     1           1   54
55 12       1     1             2     1                               1             1 1     2   1               1           55
56 8                   1 1             1               1       1             1           1                     1           56
57 6       1     1         1           1                                 1                 1                               57
58 10                                             1 1   1 1             1 2     1                           1         1     58
59 9                         1 1 1                 1       1       1                           1   1 1                     59
60 15   1     1                             3               1   2                     1 1   1 1       2           1         60
61 17   1 1     1 1 1 2 1           2     1             1                     1                         1             2 1   61
62 14         1           1             1       1   1         1   1                   1   1   1 1       1       1   1       62
63 9       1 1             1 1     1       1   1                             1                   1                         63
64 10 1 1         1               1     1                       1   1                                   1               2   64
65 8                                   1 3               1         1                     1     1                           65
66 5                   1                                     1                           1         1       1               66
67 18   1   1   1             1         1         1             2       1   2   1   1               1 1   1 1 1             67
68 5   1                                 1                     1                                                   1     1 68
69 21         1         1   1 3         1   1   1           1     2       1         1               1       2     1   2 1   69
70 2                 1                               1                                                                     70
71 6               1     1         1                         1   1                                                       1 71
72 6                                     1                     1   1 1                         1             1             72
73 8                               1                   1   1     1     1                           1 1 1                   73
74 8           1           1     1 1                           1                 1   1           1                         74
75 10                 1     1 1               1             1                                       2           1 1       1 75
76 12   1 1                           1   1 1   1         1                   1     1           1 1               1         76
77 12   1 1           1             1     2   2 1                                                 1         1             1 77
78 9       1                     1                       1                 1     1     1 1     1 1                         78
79 12           1     1     1     1               1           1                     1   1         1   2                 1   79
80 9     1     1                         1                   1         2   1                           1             1     80
81 7     1     1     1 1                                             1           1                           1             81
82 16 1           1           1       1   1   1   2     1 1 1     1                       1   1   1               1         82
83 11 1             1                 1       1                 1         1               2 1                   1     1     83
84 12                                   1     1           1 1               1         1 1     1       1     1         1 1   84
85 14                 1       2       1         2           1 1                 1   1       1           1     1   1         85
86 14       1   1               1     1       1 1     1         1   1   1                       1 1         2               86
87 8       1 1                                                 1       1 1     1     1                                   1 87
88 11                   1 1 1   1       1                         1       1           1       2                   1         88
89 8         1                           1       1           1                           1   1                 1   1       89
90 12                 1 1                           1                 1       1 1 1     1                   1     3         90
91 10         1             1     1             1                 1       1             2                 1       1         91
92 11               1 1       1         1                     1     1   1           1               1                 1   1 92
93 10 1         1                     1                 2                         1   1           1             1       1   93
94 12 1                       1 1   1   1     1 1         1         1             1   1 1                                   94
95 15       1       1     2         1     1             1     1     1             1         1 1           1     1       1   95
96 17           1 1     1                 1       1   2       1     1     1       1     1     1     1   1         1   1     96
97 11                   1                                 1   1   1 3       1                         1 1         1         97
98 7       1                 1               1                     1                   1                       1       1   98
99 6           1                             1                                     1                         2     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
Ngày
/
Tháng