BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/03/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12         1     1                 1       1           1 1     1     1         1                           1       1   1 00
01 13               1           1   1                   1           2           1 1 1           1         2       1         01
02 7 1                                                           1 1 1                       1           1 1               02
03 9 1 1     1   1         1                                     1                             1                 1       1 03
04 13   1 1   1           1           1       1                 1   1               1 1       1                 1   1       04
05 6   1               1   1                                                   1           1                         1     05
06 8     1 1           1 1   1                           1       1                     1                                   06
07 8     1       1                                               1 2                             1         1     1         07
08 9   1       1           1 1                                     1   1   1             1       1                         08
09 6                 1         1                 1         1                 1                                       1     09
10 13         1   1                     1   1 1     1       1     1           1               1 1       1 1                 10
11 5             1             1                                                                 1                     2   11
12 15                         2                   1         1           1                     1 1   2   1   1   1 1 2       12
13 11 1             1 2             1 1                         1       1               1           1         1             13
14 17       1   1           1     1     2 1   1   1                       1           1         1   1 1         2   1       14
15 10         1                   1   1         1     1     1         1               1   1                             1   15
16 14             1                 1           2       1       1     2 1       1       1   1       1               1       16
17 9                     1   1 1                     2             1   1       1       1                                   17
18 12 1             1                                 1       1   1   1     1     1           1   1   1           1         18
19 7           2                   1             1         1                                             1     1           19
20 9     1                                         1     1       2         1       1               1             1         20
21 15 1 1       1       1         1           1                         1     1 1       1       1     2       1       1     21
22 12 1             1           1 1         1                 1       1           1       1     1 1       1                 22
23 7       1   1                               1       1                                                 1     1   1       23
24 8     1                             1               1         1         1           1                         1 1       24
25 15   1             1 2     1   1 1             2   1                               1   2                             1 1 25
26 6         1     1                   1                 1                 1         1                                     26
27 11           1         1           1             1               1   1 1   1         1                   1       1       27
28 10               1 1       1                   2                 1     1           1     1     1                         28
29 3                                               1                           1                                 1         29
30 9         1           1                               1 1               1   1                   2                 1     30
31 8               1                         1   1 1                               1         1                   2         31
32 9         1   1                     1       1                               1             1     1       1 1             32
33 19 1 1 1       1                 2         2         1             1         2 1 1         1 1                   1 1   1 33
34 8     2                               1     1                       1               2                             1     34
35 11                       1 1   2 1                         1 1         1                             1     1 1           35
36 8                                 1     1         1 1                   1     1                       1             1   36
37 12         1                           1 1                   1 1       1 1     1       2                     1 1         37
38 14   1 2       1   1       1                             1           1   1     1 1   1       1         1                 38
39 13   1                       1 1           1           1       1       1   1   1   1                       1 1       1   39
40 8   1 1                 1         1   1 1                       1                           1                           40
41 10                       1             1 1       1     1                             1   1     1         1   1           41
42 10                         1             1         1         1               1               1 1   1             1   1   42
43 16 1   1   1       1   1             1   1     1 1         1                     1                   1     1   1 1   1   43
44 10 1           1     1       1                               1             1       1   1                     1   1       44
45 8   1                                     1           1                               1       1   1   1           1     45
46 10     1     1 1                                           1     1                                     1   1   1       2 46
47 9                                 1                 1               2                 1         1               1   1 1 47
48 20 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1     1 1                           48
49 13         1         1       1           1           1     1 1       1         1           1                   1   1   1 49
50 10           1     1           1   1   1   1 1 1                                 1         1                             50
51 14         1       1   1                       3 1 1                     1     1                 1     1 1       1       51
52 10       1               1                         1     1 1       1     1     1   1       1                             52
53 10             1       1     1                       1         1           2                       1     1             1 53
54 11   1   1                   1     1       1                       1   1                 1                         1 1 1 54
55 11             1     1                               2 1       1       1     1             2     1                       55
56 15             1       1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1             1               1     56
57 10               1     1             1         1   1         1         1     1         1           1                     57
58 14 1             2   1   2               1       1       1   1                                               1 1   1 1   58
59 10 1   1               1     1                           1                               1 1 1                 1       1 59
60 13                   1     1 1   1     1     1   1                 1     1                             3               1 60
61 20     1 1                 1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1           2     1             1     61
62 10                 1         1             1             1 1             1           1             1       1   1         62
63 15       1             1       1                 1 1   1   1 1         1 1             1 1     1       1   1             63
64 8                 1   1               1                         1 1         1               1     1                     64
65 11       1   1                 1       1               2                                           1 3               1   65
66 10       2             1     1                     1   1   2 1                     1                                     66
67 10 1                                 1             1         1     1   1   1             1         1         1           67
68 9           1 1     1                 2               1 1         1                                 1                   68
69 14       1 1         1               1                                   1         1   1 3         1   1   1           1 69
70 6               1                 1               2                             1                               1       70
71 11       1                     1   1   1     1   1   2                         1     1         1                         71
72 11               2 1 2   1   1     1           1 1                                                   1                   72
73 7                   1           2                       1                                     1                   1   1 73
74 10   1 1           1             1     1             1                     1           1     1 1                         74
75 10 1     1   1 1                         1                                       1     1 1               1             1 75
76 10               1       1                   1                     1 1                           1   1 1   1         1   76
77 20 1     1 1 3   1             1 1       1                   1     1 1           1             1     2   2 1             77
78 14       2 1 2   1 1           2     1               1                 1                     1                       1   78
79 7                 1                 1                                     1     1     1     1               1           79
80 7 1   1                   1                           1             1     1                         1                   80
81 12     1     1       1 1       1       1         1   1               1     1     1 1                                     81
82 20                   1 1   1       1 2         1 1       1       1           1           1       1   1   1   2     1 1 1 82
83 9                         1 2   1     1                         1             1                 1       1               83
84 7                 1             1                 1                                               1     1           1 1 84
85 9       1                               1                                       1       2       1         2           1 85
86 9                                                   1 1               1   1               1     1       1 1     1       86
87 7   1   1                               1   1       1                 1 1                                               87
88 6                                                         1                       1 1 1   1       1                     88
89 9                     1               1   1 1             1   1         1                           1       1           89
90 12   1             1             1           1   1       1 1 1 1                 1 1                           1         90
91 8             1                   1       1 1                           1             1     1             1             91
92 8   1     1         1               1                                         1 1       1         1                     92
93 7                       1                                     1 1         1                     1                 2     93
94 17 1           1 1       2 1           1               1       1 1                       1 1   1   1     1 1         1   94
95 16                 1         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2         1     1             1     95
96 13 1                           1 2   1                   1                 1 1     1                 1       1   2       96
97 4                     1                               1                           1                                 1   97
98 10         2   1         1     1         1 1                           1                 1               1               98
99 6   1                   1         1           1                           1                             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng