BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/07/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13   1           1           2               1     1                 1       1           1 1     1     1         1       00
01 11                     1         1                 1           1   1                   1           2           1 1 1     01
02 9             1       2 1 1         1                                                           1 1 1                   02
03 11 1               2         1   1   1 1     1   1         1                                     1                       03
04 12 1                   1               1 1   1           1           1       1                 1   1               1 1   04
05 6                   1     1           1               1   1                                                   1         05
06 10           1                 1         1 1           1 1   1                           1       1                     1 06
07 10   1         1       2           1     1       1                                               1 2                     07
08 10       1             1   1           1       1           1 1                                     1   1   1             08
09 8 1   2                                             1         1                 1         1                 1           09
10 11         1                 1               1   1                     1   1 1     1       1     1           1           10
11 7         2             1   1 1                 1             1                                                         11
12 8     1                       1   1                         2                   1         1           1                 12
13 14   1   1   1               1   1   1             1 2             1 1                         1       1               1 13
14 15 1             1       1       1         1   1           1     1     2 1   1   1                       1           1   14
15 10     1       1                             1                   1   1         1     1     1         1               1   15
16 16           1 1 1 1               1             1                 1           2       1       1     2 1       1       1 16
17 13   2                   1     1                         1   1 1                     2             1   1       1       1 17
18 9               1                   1             1                                 1       1   1   1     1     1       18
19 8     1                 1 1                   2                   1             1         1                             19
20 13 1   1 1       1   1         1         1                                         1     1       2         1       1     20
21 11 1                                 1 1       1       1         1           1                         1     1 1       1 21
22 17 1 1       1     1 3 1 1           1             1           1 1         1                 1       1           1       22
23 6       1                 1               1   1                               1       1                                 23
24 9 1     1                 1             1                             1               1         1         1           1 24
25 14                 1     1   1         1             1 2     1   1 1             2   1                               1   25
26 9               1   1             1         1     1                   1                 1                 1         1   26
27 14     1 1       1         2                   1         1           1             1               1   1 1   1         1 27
28 11   1             1               1               1 1       1                   2                 1     1           1   28
29 5           1   1           1                                                     1                           1         29
30 10                       1   1   1 1         1           1                               1 1               1   1         30
31 7 1                             1                 1                         1   1 1                               1     31
32 7   1                       1               1   1                     1       1                               1         32
33 16     1   1                         1 1 1       1                 2         2         1             1         2 1 1     33
34 9   1                         1         2                               1     1                       1               2 34
35 12             1   1         1   1                         1 1   2 1                         1 1         1               35
36 8         1     1                                                   1     1         1 1                   1     1       36
37 9                     1                     1                           1 1                   1 1       1 1     1       37
38 16 1               1     1     1       1 2       1   1       1                             1           1   1     1 1   1 38
39 14     1 1   1             1           1                       1 1           1           1       1       1   1   1   1   39
40 10           1       1           1     1 1                 1         1   1 1                       1                     40
41 9   1     1 1                                             1             1 1       1     1                             1 41
42 5                                                           1             1         1         1               1         42
43 14     1   1           1             1   1   1       1   1             1   1     1 1         1                     1     43
44 10     2                       1     1           1     1       1                               1             1       1   44
45 4                               1     1                                     1           1                               45
46 8                   1   1 1             1     1 1                                           1     1                     46
47 9                 1 1 1   1 1                                       1                 1               2                 47
48 22     1               1   1       1 1 1                   1 1       1 1 1 1         1         1   1 2   2     1 1     1 48
49 13 1           1           1   1             1         1       1           1           1     1 1       1         1       49
50 11       1                   1                 1     1           1   1   1   1 1 1                                 1     50
51 13       1             1       1             1       1   1                       3 1 1                     1     1       51
52 11         1               1               1               1                         1     1 1       1     1     1   1   52
53 7                                               1       1     1                       1         1           2           53
54 10               1 1     1             1   1                   1     1       1                       1   1               54
55 12       1   1                   2               1     1                               2 1       1       1     1         55
56 15     1 1                                       1       1   1       1     1   3   1         1 1                     1 1 56
57 11     1 1   1                                     1     1             1         1   1         1         1     1         57
58 14 1     1       1           1       1             2   1   2               1       1       1   1                         58
59 7       1                   1       1   1               1     1                           1                             59
60 12 1 1                   1                             1     1 1   1     1     1   1                 1     1             60
61 17             1                         1 1                 1             1   1     1       2       1 1     1 1 1 2 1   61
62 11                 1       1   1   1                 1         1             1             1 1             1           1 62
63 11               1                         1             1       1                 1 1   1   1 1         1 1             63
64 9     1         2                                   1   1               1                         1 1         1         64
65 9     1       1       1                   1   1                 1       1               2                               65
66 14       1 1   1                   1       2             1     1                     1   1   2 1                     1   66
67 9                 1           1     1                                 1             1         1     1   1   1           67
68 14       1 1 1 1       1       1               1 1     1                 2               1 1         1                   68
69 7                                 1       1 1         1               1                                   1         1   69
70 9   1         1     1       1                     1                 1               2                             1     70
71 13             2                 1         1                     1   1   1     1   1   2                         1     1 71
72 14     1     1     1       1                       2 1 2   1   1     1           1 1                                     72
73 5 1                                                   1           2                       1                             73
74 7                                     1 1           1             1     1             1                     1           74
75 7   1                               1     1   1 1                         1                                       1     75
76 6                       1                         1       1                   1                     1 1                 76
77 18 1             1         1   1     1     1 1 3   1             1 1       1                   1     1 1           1     77
78 14         1                       1       2 1 2   1 1           2     1               1                 1               78
79 5                                 1                 1                 1                                     1     1     79
80 10   1                 1         2   1   1                   1                           1             1     1           80
81 14               1   1                   1     1       1 1       1       1         1   1               1     1     1 1   81
82 16 1 1               1   1     1                       1 1   1       1 2         1 1       1       1           1         82
83 10                 1               2                         1 2   1     1                         1             1       83
84 6   1     1         1                               1             1                 1                                   84
85 4                   1                     1                               1                                       1     85
86 9   1     1 1     1 1                                                                 1 1               1   1           86
87 8                               1     1   1                               1   1       1                 1 1             87
88 7 1                     2       1                                                           1                       1 1 88
89 8                   1                                   1               1   1 1             1   1         1             89
90 19 1         1 1   1 1 1       1   1   1             1             1           1   1       1 1 1 1                 1 1   90
91 12       1 1 1 1           1 1   1               1                   1       1 1                           1             91
92 9                       1   1 1       1     1         1               1                                         1 1     92
93 6                 1 1                                     1                                     1 1         1           93
94 16       1 1 1 1 1                 1 1           1 1       2 1           1               1       1 1                     94
95 18   1         1 1 1               1                 1         1       1     2     1       1 1 1         1       1     2 95
96 12                     1 1       1   1                           1 2   1                   1                 1 1     1   96
97 6         1   1               1                         1                               1                           1   97
98 11         1 1                     1         2   1         1     1         1 1                           1               98
99 7         1 1                         1                   1         1           1                           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
Ngày
/
Tháng