BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11   1                 1     1 1   1       1                       1       1                                       1   2 00
01 12     1   1             1             1                     1             1         1         1     2   1           1   01
02 9 1                                               1 1                     1     1           1     1     1       1       02
03 10         1               1                 1 1           2             1   1                             1         1   03
04 13             1     1 1         1 2       1                         1     1           1   1       1     1               04
05 11               1 1                 1 1 1 1     1               1   1       1       1                                   05
06 5                                                         1               1       1         1               1           06
07 6     1                 1                               1   1                             1   1                         07
08 11           1                                                 1   1 1                 1 2   2         1           1     08
09 10   1       1                                           1       1     1           2 1                 1       1         09
10 15         1       1     1 1   1   1     1   1           1         2 1       1     1 1                                   10
11 3                               1                     1 1                                                               11
12 10     1       1                       1 1     1                     1 1 1                         1   1                 12
13 13                   1                           1   1 1 1                     1   2       1   2     1             1     13
14 9           1                   1       2             1               1 1                       1 1                     14
15 18     1   1   1                     1     2 1             1       1 2       1   1   1   1           1   1     1         15
16 10                                             1       1         2   1   1     1   1         1 1                         16
17 15               1 1           1     1             1 1   1 1         1         1 1     1     1                 1 1       17
18 11   1           1   1     1                                         1       1           1                   1   1   1 1 18
19 9                                                   1   1 1   1                 1     1     1       1             1     19
20 5                                 1 1           1                                                     2                 20
21 9       1   1       1                                 1               2           1             1   1                   21
22 10               1                   1 1         1         1 1                   1               1               1   1   22
23 12       1 1         1         1       1                                       1 1               1 1       1         1 1 23
24 11                             1 1 1         1               1     1     1         1           1     1       1           24
25 17                           2     1             1     1 1 2           1             1 1   1       1 1   1 1       1     25
26 6       1                         1               1             1                         1     1                       26
27 9                       1 1     1     1   1     1 1   1                                                             1   27
28 11                         1 1               1         1         1 1         1     2 1     1                             28
29 17 1     2 1 1         1           1 1   2           1         1         1                   1       2       1           29
30 14 2             2                                                           1 2       1 2 1           1     1 1         30
31 11       1                   1 1     1                           1               1   2 1                 1 1             31
32 7                     1                 1                     1     1       1   1                                     1 32
33 12   1   1       1           2                                   1             1         2         1       1 1           33
34 18 1 1                 1 1     1     1 1           1             1           1 1     1 1     1             2   2         34
35 9     1   1   1     1   1           1           1                   1                                 1                 35
36 11 1           1       1           1               1         1 2             1                         1 1               36
37 14     1       2     1           1           1   1             1 1       1   1 1                               1 1       37
38 12                     1   1 1                           1     1       1     2     1             1     1             1   38
39 9   1                             1             1   1             1   1           1                             1   1   39
40 14   1     1     1 1           2                 1   1 1               1                     1           1           1 1 40
41 8 1     1     1     1                       1 1           1                 1                                           41
42 8 1                                         1           1   1                 1           1             1           1   42
43 7 1                                   1       1       1                   1                   1       1                 43
44 7     1                 1       2         2                                                           1                 44
45 10 1           1     1       1     1             1   1   1                               2                               45
46 9 1     1             1     1           2                             1                             1             1     46
47 7                         1     1         1   1                                 1                         1         1   47
48 14   1     1                                         1 1       1   1     3 1         1       1     1                   1 48
49 7                     1             1     1 1     1                                                     1     1         49
50 11                     1     1   1 1         1   1 1                                       1         1               1 1 50
51 10   1           1 1 1 1       1             1         1                                                 1         1     51
52 9               1         1             1 1                     1             1       1                           1   1 52
53 10       1 1                   1               1   1       2   1                           1 1                           53
54 9 1           1   1       1       1                         1                           1         1         1           54
55 7 1         1                       1       1               1     1       1                                             55
56 9       1               1                                       2 1       1                           1   1     1       56
57 11             1       1                 1       1   1             1         1   1 1       1                   1         57
58 12             1 1             1       1                     1     1             1         1     1   2       1           58
59 9                                           2 1         1         1   1   1           1     1                           59
60 11     1             1   2           1         1 1           1       1                       1   1                       60
61 14   1 1         1     1     2       1                 1                                 1     1     1           3       61
62 9   1   1   1         1                       1   1                         1       1                             1     62
63 12               1           1   2     1 1                     1           1               2                   2         63
64 10           1       1                                   1 1           1             1                     1     1 1 1   64
65 14   1 1     1 1     2   1         1 1                                             1             1     1     1         1 65
66 12       1 1             1     1         1                           1     1             1     2     1         1         66
67 13           1     1 1               1                 1   1                         1   1     1 1 2                 1   67
68 10     1     1       1     1   1                   1 1                                                 1   1       1     68
69 4                                         1                 1                 1                             1           69
70 11 2       1 1             1     1                 1       1     1             1                                       1 70
71 14           1     1       1               1     1             1         1             1                 1 1     2 1   1 71
72 5                                 1                                   1   1         1                               1   72
73 14                 2     1     2 2       1             1               1             1               1 1       1         73
74 13   1   1 1 1         1                           1 1   1   1   1                     1           1               1     74
75 14   1 1         1                     1 1 2   1                                 1     1       1     1   1             1 75
76 18           1 1           1 1 1 1   2               1       1 1               1 1                       3       2       76
77 12       1         1               1 1                             1   2   1                               1   2     1   77
78 8               1       2   1                                 1                                   1         2           78
79 13                     2       1       2             1         1                               1           2 2         1 79
80 12     1 1                         1   1           1   1           1 1           1                           1 2         80
81 1                                             1                                                                         81
82 9     1                                                 1             1 1           1     1 1   1           1           82
83 13   1           1           1                   1   1         1             1   2       1     1         1       1       83
84 11 1 1     2         1     1 1   1         1 1                                                           1               84
85 12                                       1     2             1             1       1           1 1 2                 1 1 85
86 12                 1   1         1     1                   1 1                 1 1 1   1                           1   1 86
87 6 1                       1                     1             1           1                       1                     87
88 11                 1     1                   1   1           1     1                   1 1     2                   1     88
89 7                         1                                         1                 2         2 1                     89
90 7           1     1                                 1                 1 1                                   1         1 90
91 17         1   1 1                             1   1   1     1           1 1   2 1               1     1   1 1       1   91
92 11     1   1         1                               1           1   1   1                       1     1   1     1       92
93 7     2           1                                       1                                 1   1                 1     93
94 10     1           1     1                 1   1   1   1                                 1 1                       1     94
95 17       1   1 1         1             1     1 1         1 1   1         2 1         1 1                       1       1 95
96 11 1 2     1       1                         1           1         1         1     1         1                           96
97 10       1   1     1                       1             1       1             1         1       1         1             97
98 14             1 1         1           1       1   2 1                   1                 2   1       1           1     98
99 10             1           1           1 1                   1   1   1                       1     1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng