BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/02/2016

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9             1           1                 1     1 1   1       1                       1       1                       00
01 8                           1   1             1             1                     1             1         1         1   01
02 9 1   1     1           1                                               1 1                     1     1           1     02
03 8                               1               1                 1 1           2             1   1                     03
04 12     1                             1     1 1         1 2       1                         1     1           1   1       04
05 13         1       1                   1 1                 1 1 1 1     1               1   1       1       1             05
06 8         2       1   1                                                         1               1       1         1     06
07 6                           1                 1                               1   1                             1   1   07
08 12     1       1   1               1                                                 1   1 1                 1 2   2     08
09 12 1               1   2   1       1                                           1       1     1           2 1             09
10 19   1 1       1   1             1       1     1 1   1   1     1   1           1         2 1       1     1 1             10
11 6   1   1         1                                   1                     1 1                                         11
12 10   1             1         1       1                       1 1     1                     1 1 1                         12
13 12           1                             1                           1   1 1 1                     1   2       1   2   13
14 12   1   1   1       1             1                   1       2             1               1 1                       1 14
15 20 1 1 1     1     1         1   1   1                     1     2 1             1       1 2       1   1   1   1         15
16 12     1 1                                                           1       1         2   1   1     1   1         1 1   16
17 14                     1               1 1           1     1             1 1   1 1         1         1 1     1     1     17
18 11   1     1     2         1           1   1     1                                         1       1           1         18
19 9       1   1                                                             1   1 1   1                 1     1     1     19
20 6   1     1       1                                     1 1           1                                                 20
21 11     1         1   1         1   1       1                                 1               2           1             1 21
22 12 2       1       1                   1                   1 1         1         1 1                   1               1 22
23 10     1   1                   1 1         1         1       1                                       1 1               1 23
24 13       1   1         2                             1 1 1         1               1     1     1         1           1   24
25 14             1     1                             2     1             1     1 1 2           1             1 1   1       25
26 9   2   1                     1                         1               1             1                         1     1 26
27 10 1         1                                 1 1     1     1   1     1 1   1                                           27
28 11                                               1 1               1         1         1 1         1     2 1     1       28
29 14                       1     2 1 1         1           1 1   2           1         1         1                   1     29
30 13         1       1     2             2                                                           1 2       1 2 1       30
31 9                             1                   1 1     1                           1               1   2 1           31
32 9             3                             1                 1                     1     1       1   1                 32
33 12   1 1             1     1   1       1           2                                   1             1         2         33
34 18       2 1   1         1 1                 1 1     1     1 1           1             1           1 1     1 1     1     34
35 10         1     1           1   1   1     1   1           1           1                   1                             35
36 13   1 1       1     1   1           1       1           1               1         1 2             1                     36
37 14       1             1     1       2     1           1           1   1             1 1       1   1 1                   37
38 11   1                                       1   1 1                           1     1       1     2     1             1 38
39 7                         1                             1             1   1             1   1           1               39
40 12               1         1     1     1 1           2                 1   1 1               1                     1     40
41 10   1           1       1     1     1     1                       1 1           1                 1                     41
42 6                       1                                         1           1   1                 1           1       42
43 7     1                 1                                   1       1       1                   1                   1   43
44 7       1                   1                 1       2         2                                                       44
45 12     1       1         1           1     1       1     1             1   1   1                               2         45
46 10       1     1     1   1     1             1     1           2                             1                           46
47 8       1   1   1                               1     1         1   1                                 1                 47
48 15 1     2                 1     1                                         1 1       1   1     3 1         1       1     48
49 9 1         2       1                       1             1     1 1     1                                               49
50 8                                           1     1   1 1         1   1 1                                       1       50
51 10 1                   1   1           1 1 1 1       1             1         1                                           51
52 8       1                             1         1             1 1                     1             1       1           52
53 12       1     1               1 1                   1               1   1       2   1                           1 1     53
54 8                     1 1           1   1       1       1                         1                           1         54
55 10               1   1 1 1         1                       1       1               1     1       1                       55
56 8         1 1                 1               1                                       2 1       1                       56
57 11     1                             1       1                 1       1   1             1         1   1 1       1       57
58 10     1                             1 1             1       1                     1     1             1         1     1 58
59 12 1         1       1                                             2 1         1         1   1   1           1     1     59
60 14             1 1 1         1             1   2           1         1 1           1       1                       1   1 60
61 12         1     1         1 1         1     1     2       1                 1                                 1     1   61
62 11               1 1 1     1   1   1         1                       1   1                         1       1             62
63 13 1             1   1                 1           1   2     1 1                     1           1               2       63
64 9   2       1                     1       1                                   1 1           1             1             64
65 14 1       1         1     1 1     1 1     2   1         1 1                                             1             1 65
66 10                             1 1             1     1         1                           1     1             1     2   66
67 11   1                             1     1 1               1                 1   1                         1   1     1 1 67
68 8                   1       1     1       1     1   1                   1 1                                             68
69 4                 1                                             1                 1                 1                   69
70 10                       2       1 1             1     1                 1       1     1             1                   70
71 9 1                               1     1       1               1     1             1         1             1           71
72 5                   1                                   1                                   1   1         1             72
73 12           1                           2     1     2 2       1             1               1             1             73
74 13                 1   1   1   1 1 1         1                           1 1   1   1   1                     1           74
75 13           1   1         1 1         1                     1 1 2   1                                 1     1       1   75
76 18     1       1 1   1 1           1 1           1 1 1 1   2               1       1 1               1 1                 76
77 9   1                         1         1               1 1                             1   2   1                       77
78 7     1               1               1       2   1                                 1                                   78
79 9                 1                         2       1       2             1         1                               1   79
80 11       1 1                 1 1                         1   1           1   1           1 1           1                 80
81 5         1   2       1                                             1                                                   81
82 8                           1                                                 1             1 1           1     1 1   1 82
83 14 1   1             1     1           1           1                   1   1         1             1   2       1     1   83
84 14         1     1   1 1 1 1     2         1     1 1   1         1 1                                                     84
85 12             1   2   1                                       1     2             1             1       1           1 1 85
86 13 1   1         1                       1   1         1     1                   1 1                 1 1 1   1           86
87 5                       1                       1                     1             1           1                       87
88 12 1       1                             1     1                   1   1           1     1                   1 1     2   88
89 6                                               1                                         1                 2         2 89
90 6             1                   1     1                                 1                 1 1                         90
91 14                     1         1   1 1                             1   1   1     1           1 1   2 1               1 91
92 9                   1       1   1         1                               1           1   1   1                       1 92
93 7               1           2           1                                       1                                 1   1 93
94 9                           1           1     1                 1   1   1   1                                 1 1       94
95 18           3                 1   1 1         1             1     1 1         1 1   1         2 1         1 1           95
96 12       1               1 2     1       1                         1           1         1         1     1         1     96
97 10         1                   1   1     1                       1             1       1             1         1       1 97
98 15   1           1     1             1 1         1           1       1   2 1                   1                 2   1   98
99 10 2                                 1           1           1 1                   1   1   1                       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng